Нравственный облик (портрет) современного юриста

Профессиональная этика юриста (юридическая этика) является специфической формой проявления морали в целом.

Современное общество все в большей стеᴨени становится обществом эксᴨертов, сᴨециалистов, владеющих особыми знаниями и навыками. Определение профессионально значимых качеств личности юриста очень важно и необходимо в современном обществе. Выделение таких качеств способствует улучшению деятельности работников, которые так или иначе связаны с юриспруденцией. К необходимым качествам личности здесь следует отнести высокий уровень правосознания; честность, совестливость; принципиальность в борьбе с нарушениями правопорядка; обязательность, добросовестность, исполнительность, дисциплинированность. Отрицательно можно оценить следующие качества: низкий порог устойчивости к стрессу, повышенная эмоциональная напряжённость, избыточная агрессивность, быстрая истощаемость нервных процессов.

Все это я постараюсь более подробно рассмотреть в своей работе.

Мораль и право выполняют общую социальную функцию: регулируют поведение людей. И мораль, и право представляют совокупность относительно устойчивых норм (правил, предписаний), отражающих общее представление о справедливом и должном. Однако требования закона, как известно, не всегда согласуются с требованиями морали.

Для права характерна большая четкость, строгость и формализованность регулирования.

Разрабатывают правовые нормы государственные органы или общественные структуры с согласия государства. Вводить же правовые нормы, изменять их или отменять может только государство. А мораль возникает и формируется стихийно в народных массах как продукт социальной жизни общества. Мораль вобрала в себя тысячелетний опыт поколений людей в их борьбе за выживание. Поэтому мораль лежит в основе права, а не наоборот. Моральные нормы не нуждаются в санкции властей, достаточно, чтобы их приняли те люди (коллективы, корпорации, классы), которые их признают и намерены ими руководствоваться.

Право и мораль различаются методами их обеспечения. Правовые нормы носят безусловный, обязательный характер. Нарушение или несоблюдение этих норм преследуется и карается государством. Нормы морали имеют другой статус. Соблюдение их определяется чувством совести субъекта, личными убеждениями и общественным мнением. Нарушение этих норм не преследуется законом, но осуждение общественное, групповое, корпоративное бывает часто более действенно, чем угроза юридических санкций. «Авторитет нравственных законов бесконечно выше» (Гегель), а область их применения шире, чем юридических. Право не может потребовать от человека быть порядочным, справедливым, честным, великодушным, отважным, совершать подвиги и т. д., как это свойственно морали. Но оно формализует и регламентирует процедуры деловых процессов, оптимизирует их, делает более корректными и продуктивными. Мораль и право дополняют друг друга. Мораль в определенной мере детерминирует (определяет, обусловливает) поведение члена общества, а право регламентирует его.

4 стр., 1908 слов

Цивільне право як галузь права. Предмет і метод правового регулювання

... яка не заборонена законом; Судовий захист цивільного права та інтересу. Справедливість, добросовісність та розумність. Цивільне право, як і будь-яка інша самостійна галузь права, ... інститути (наприклад, інститут права власності, цивільно-правового договору, позовної давності тощо). При ... немайнові відносини, врегульовані нормами цивільного права, в яких учасники виступають як майново та ...

Между правом и моралью имеются также существенные противоречия, которые должны учитываться в социальной и юридической практике. «Нравственные и правовые требования не всегда и не во всем согласуются, а нередко прямо противостоят друг другу. Оптимальное совмещение этического и юридического всегда было трудноразрешимой проблемой во всех правовых системах. И, как показывает опыт, идеальной гармонии здесь обычно достичь не удается — противоречия неизбежно сохраняются, возникают новые, усугубляются старые».

Противоречия права и морали отражают диалектические противоречия жизни общества. Отметим, что право для всех членов общества одно и для всех одинаково, в то время как общество весьма разнородно, особенно современное российское. У нас имеются разные национальности, разные конфессии, разные уклады жизни, разное правовое и этическое сознание. Некоторые народы России в недалеком прошлом вообще не имели государственности, жили родовыми общинами и племенами. Подвести такой конгломерат под один закон очень сложно. Конфликты с законом становятся неизбежными. Характерной особенностью правового закона является то, что он ситуационно конкретизирован и строго оговорен, а жизнь характеризуется бесконечным разнообразием возникающих в ней ситуаций, порой фантастических и непредсказуемых. Случаются курьезы, когда закон Оказывается на стороне несправедливости. А поскольку исполнение юридического закона обязательно, а нравственного необязательно, несправедливость иногда торжествует. Существует даже понятие «злоупотребление законом». Этим часто цинично пользуются в корыстных целях дельцы, недобросовестные политики, чиновники, нечестные адвокаты.

Моральное же чувство универсально, потому что оно руководствуется принципом, а не формальным предписанием. В этом превосходство моральной ориентации над правовой. Расхождение между правом и моралью происходит еще и потому, что право и мораль по-разному сориентированы. Моральный императив (безусловное требование, повеление) — это стратегическая установка на сохранение общества, которая сформировалась у человека, вероятно, очень давно, проверена в борьбе за существование тысячами поколений и передается генетически, закон же обычно формируется под действием текущих обстоятельств с учетом опыта обозримого прошлого. Будущее трудно предсказуемо, поэтому закон не в силах надежно его предусмотреть[4].

Сегодня, когда прежняя воодушевляющая идея исчезла, когда идет коренная ломка социально-экономических отношений, меняются функции государства и направление его политики, когда общество стратифицируется, происходит кардинальное переосмысление понимания общественного долга, моральной ответственности личности и других моральных ценностей.

4 стр., 1719 слов

Этика корпоративного юриста

... профессиональной деятельности, юридическая этика формулирует дополнительные требования и нормы, вытекающие из качественного своеобразия профессии юриста. В то же время вполне правомерно говорить отдельно об этике судьи, о прокурорской этике, следственной этике, этике адвоката. ...

Как утверждают социологи, в России сейчас господствует моральный плюрализм. Каждая личность имеет свою более или менее определенную систему нравственных ценностей, свой моральный кодекс, который и определяет конкретную линию поведения, в том числе и речевого.

По мнению исследователей, это тревожный фактор для общественного развития. Моральный плюрализм может привести к моральной неразборчивости, стать серьезным барьером для установления нормальных взаимоотношений при обсуждении и решении тех или иных вопросов.

В этих условиях важное значение приобретает профессиональная этика, под которой принято подразумевать требования нравственности, связанные со специфическими условиями деятельности определенной профессии. Профессиональная этика устанавливает этические принципы и нормы взаимоотношений между членами профессиональной группы, а также с теми, с кем она взаимодействует. Профессиональная этика не вырабатывает новых моральных принципов и установок, а приспосабливает существующие к специфическим условиям определенной профессии.

Одним из разделов профессиональной этики юристов является судебная этика, представляющая собой учение о — нравственных идеалах, принципах и нормах осуществления правосудия, определяющих нравственное содержание деятельности участников судопроизводства.Отдельные положения судебной этики нашли свое отражение и у законодателя. Например, в октябре 1993 года принят Кодекс чести судьи РФ. В ФЗ «О Прокуратуре РФ» содержится текст присяги работника прокуратуры. В статье 332 УПК РФ дается текст присяги присяжных заседателей и т. д.

Основательно разработана адвокатская этика, предметом которой является «предписываемое корпоративными правилами должное поведение члена адвокатской ассоциации в тех случаях, когда правовые нормы не устанавливают для него конкретных правил поведения».

В мировой и отечественной практике давно уже существуют различные кодексы этики адвокатов. Назовем наиболее известные из них: «Правила адвокатской профессии» М. Молло (сборник традиций французской адвокатуры, впервые издан в 1842 г.); «Правила адвокатской профессии в России» (составлен А. Н. Марковым в 1913 г.); «Типовые правила профессиональной этики американских адвокатов»; «Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского Сообщества»; «Правила профессиональной этики российского адвоката» (Приложение к Уставу Гильдии российских адвокатов); «Правила профессиональной этики членов межрегиональной коллегии адвокатов помощи предпринимателям и гражданам» и др. Интерес представляет проект кодекса адвокатской этики, разработанный известным адвокатом и правоведом М. Ю. Барщевским.

«Задача профессиональной этики, — подчеркивает специалист в области юриспруденции А. Д. Бойков, — не дать готовые рецепты на все случаи жизни, но научить культуре нравственного мышления, дать надежные

ориентиры для решения конкретных ситуаций, влиять на формирование нравственных установок у специалистов в соответствии со специфическими требованиями профессии».

Рассмотрим, какие же этические нормы регулируют поведение оратора в судебных прениях. Важнейшее требование, предъявляемое к судебному оратору, — это уважительное и добросовестное отношение к суду. У выступающего должна быть четкая нравственная позиция — суд нельзя вводить в заблуждение, обманывать, суду необходимо подчиняться. Например, прокурор не вправе всегда и при любых обстоятельствах обвинять во что бы то ни стало. Закон и профессиональная этика требуют от прокурора

8 стр., 3523 слов

Структура профессиональной этики юриста. Специфика нравственных ...

... Адвокат Юрист, деятельность которого ... профессиональной деятельности: ... (особенность ... Профессия подразумевает наличие высшего юридического образования. Адвокаты ... правило, имеет публичный характер; здесь немалую роль играет психологическая совместимость судьи и иных участников процесса-состава суда, секретариата ,адвокатов, государственного обвинителя, экспертов и др.). Удостоверяющий аспект деятельности ...

отказаться от обвинения, если оно не нашло подтверждения на судебном следствии. Вот что по этому поводу писал в свое время в статье «Нравственные начала в уголовном процессе» А. Ф. Кони: с «Судебные уставы дают прокурору возвышенные наставления, указывая ему, что в речи своей он не должен ни представлять дело в одностороннем виде, извлекая из него только обстоятельства, уличающие подсудимого, ни преувеличивать значение доказательств и улик или важности преступления. Таким образом, в силу этих этических требовании, прокурор приглашается сказать свое слово и в опровержение обстоятельств, казавшихся сложившимися против подсудимого».

А Цицерон считал несправедливым останавливаться в обвинительной речи «на длинном перечне фактов, говорящих против обвиняемого, и умалчивать о фактах, говорящих в его пользу».

Особую значимость правила добросовестного отношения к суду приобретают в защитительной речи адвоката. Конечно, права и законные интересы клиента для адвоката, прежде всего. Однако строгое следование нормам профессиональной этики должно удерживать адвоката от попыток обмануть суд или участвовать в его обмане. Защитник не имеет морального права использовать в своей речи в качестве доказательства фальсифицированные факты и сфабрикованные показания свидетелей, представлять заведомо подложные документы, давать неправильное или неточное толкование закона и других нормативных актов и т. п. Отстаивая законные интересы клиента, он обязан действовать законными средствами и способствовать тому, чтобы и клиент его вел себя должным образом.

К сожалению, на практике приходится сталкиваться с «ловкими» адвокатами, которые с помощью нечестных приемов и уловок порой добиваются оправдательных приговоров, но подрывают доверие к себе как профессионалу.

Обязательное требование этичного поведения оратора в судебных прениях — уважение к процессуальному противнику. Этот принцип оченьчетко сформулировал известный российский адвокат Д. П. Ватман: «Взаимное уважение адвокатов друг к другу в ходе судебных прений, внимание к доводам своего процессуального противника, деловая товарищеская полемика, исключающая некорректные выпады, пренебрежительный тон и тому подобные недостойные приемы, должны быть нерушимым правилом поведения на судебной трибуне».

Считается неэтичным использование всех без разбора ошибок адвокатавторой стороны, его промахов, нарушений, тем более, если таковые не влияют на существо дела и не нарушают права клиента. Замечания личного характера между адвокатами, попытки «подставить» другого адвоката, резкие выпады в адрес своего коллеги по поводу его непрофессионализма, недостаточного жизненного опыта, превознесение собственных заслуг в ходе судебного процесса следует расценивать как недопустимые.

Уважительный тон по отношению к участникам судебных прений не исключает, однако, необходимости справедливой критики позиций процессуальных противников, решительного обличения общественных пороков и их представителей. «Нельзя воспретить прокурору, — подчеркивал Л. Е. Владимиров, — выразить негодование ввиду леденящих душу зверств преступников! Нельзя воспретить защитнику сказать горячее слово против действий должностного лица, не только не осуществляющих цели закона, но идущих против прямых его влияний и смысла».

7 стр., 3455 слов

Понятие адвокатской деятельности. Статус адвоката – права и обязанности

... судебного решения. Объективно деятельность адвоката способствует укреплению законности, но перед адвокатом нельзя ставить задачу укрепления законности вообще, вне связи с защитой прав и законных интересов конкретного клиента. ... адвокатуре в Российской Федерации" получил статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокатура известна Российскому праву ... власти субъектов Российской ...

Считаю, что все нравственные качества юриста это и — (честность, порядочность, уважительное отношение к личности оппонента и его взглядам) мною были освящены в работе. При выборе профессии очень важно об этом знать. Значительное место в работе занимает характеристикасудебной речи и ее видов, рассматривается деятельность юриста- оратора в условиях состязательности судебного процесса[5].