Правова норма: поняття, структура, види

Курсова робота

Ульяновський державний університет

Інститут додаткового освіти

Юридичне відділення

Курсова робота

з дисципліни

на тему: В«

Виконав: слухач 1 курсу

групи 1

Коротін Олександр Вікторович

Науковий керівник

Доцент, к.ю.н., Пичева Оксана Вікторівна

Робота здана «30» листопада 2010

До захисту допущена «10» грудня 2010

Ульяновськ

2010

План курсової роботи

Введення

Глава 1. Поняття та ознаки норми права

Глава 2. Структура норми права

Глава 3. Види норм права

Висновок

Бібліографічний список використаної літератури

Введення

Будь-яка система для збереження свого стійкого стану має певним чином регулюватися. У разі ж дисбалансу внутрішніх сил системи і зовнішнього впливу вона схильна до ризику виходу зі стану рівноваги і переходу в нову, змінену форму існування.

Суспільство людей як соціальна система складається з великої кількості індивідів, що мають як загальні згуртовує зв’язку, так і різні, часом протилежні і деструктивні інтереси, погляди на життя, цінності, особистісні якості. І ця система, постійно перебуваючи під впливом внутрішніх і зовнішніх сил, також потребує стабілізуючих її механізмах. Ще в давнину першим колективом людей почали самоорганізовуватися, спочатку для виживання, а потім в цілях розвитку в більш складні і гармонійні соціальні структури, виробляючи загальні для кожного свого члена правила поведінки. Загальними регуляторами життя таких товариств спочатку були соціальні норми, закріплені в звичаях і традиціях, які люди пристосовували в результаті взаємодії один з одним і з навколишнім світом. У міру розвитку соціальних систем, їх укрупнення та ускладнення були потрібні нові форми і способи їх організації та регулювання, які були б зрозумілі для кожного, дієві та адекватні поточному стану. На зміну правил життя, встановлених у звичаях, зафіксованих у пам’яті людей і переданих з уста в уста, в високорозвинених культурах стали формуватися письмові правила поведінки і взаємовідносини, які почали набувати систематизовану структуру і струнку форму.

Найдавнішим письмовим збіркою законів, що дійшли до нас, вважаються Закони Шульги — правителя Стародавньої Месопотамії (2093-2046 рр.. до н.е.).

4 стр., 1706 слов

Сущность, понятие и система прав и свобод человека в современном мире

... радостным делателем вечного и бесконечного дела». II. Сущность прав и свобод человека по Конституции РФ В действующей Конституции личные права и свободы не только открывают главу о правах и свободах человека и гражданина, но и представлены в ...

Ці закони збереглися в вигляді клинопису на двох пошкоджених уламках таблички, на яких зафіксовані конкретні правові норми, що визначають правила поведінки в життєвих ситуаціях. Саме окремі правові норми, закріплені в письмовому вигляді, стали первинними елементами механізму правового регулювання порядку та стабільності в соціальних системах, в них полягала інформація про належне поведінці, про варіанти допустимого і разрешаемого поведінки.

Вивчення правових норм, їх структури і видів, способів освіти і реалізації має в першу чергу практичну значимість, так як кожна людина стикається з ними в повсякденному житті. І ясне уявлення про правові норми — елементарних складових права дозволить легше і швидше розібратися в складній системі права і ефективно використовувати ці знання в реальних життєвих ситуаціях. Представляє інтерес вивчення змісту норм права, взаємозв’язків їх внутрішніх структурних елементів також у зв’язку з неоднозначністю підходів і думок, які описані в спеціальній юридичній літературі.

Тому в цій роботі я спробую якнайповніше викласти загальні погляди й індивідуальні точки зору різних вчених-юристів на питання, що стосуються норм права, узагальнити, систематизувати та провести їх порівняльний аналіз, а також висловити свою власну думку.

Глава 1. Поняття та ознаки норми права

Поняття В«НормаВ» походить від латинського слова norma і дослівно перекладається як В«КосинецьВ», оригінальне значення якого — інструмент тесляра, використовуваний для того, щоб визначити чи буде кут стола або іншого предмета прямим кутом. Переносне значення цього слова — В«правилоВ» — регулююче правило, яке вказує межі свого застосування. У словниках і юридичній літературі часто також зустрічається переклад слова norma як керівне початок, правило, зразок. В даний час поняття В«нормаВ» ототожнюється з поняттям В«правилоВ».

Розглядаючи поняття В«норма праваВ» або В«правова нормаВ», необхідно звернутися до наукової юридичній літературі, усвідомивши і позначивши істотні елементи змісту цього визначення.

Посилаючись на сучасну юридичну літературу, в підручнику В«Теорії держави і праваВ» під редакцією доктора юридичних наук С. С. Алексєєва під нормою права розуміють В«Загальнообов’язкове формально-визначене правило поведінки, встановлене і забезпечене суспільством і державою, закріплене й опубліковане в офіційних актах, спрямоване на регулювання суспільних відносин шляхом визначення прав і обов’язків їх учасників. В»[1].

Професор В. К. Бабаєв називає юридичною нормою (нормою права) В«загальнообов’язкове веління, виражене у вигляді державно-владного розпорядження і яке регулює суспільні відносини В»[2].

Ще одне поняття норми права наводиться в підручнику В«Загальна теорія права і державиВ» під редакцією В.В. Лазарєва. Норма права — це В«визнане і забезпечуване державою загальнообов’язкове правило, з якого випливають права і обов’язки учасників суспільних відносин, чиї дії покликане регулювати дане правило в якості зразка, еталона, масштабу поведінки В»[3].

Норму права доктор юридичних наук А.Б. Венгеров визначає як В«загальнообов’язкове правило (Веління), встановлене або визнане державою, забезпечене можливістю державного примусу, яке регулює суспільні відносини В»[4].

11 стр., 5195 слов

Правила поведінки спеціаліста-юриста

... 26.11.93 ) 9) Прокурори і слідчі прокуратури мають право носіння вогнепальної зброї. [Стаття 49 Закону України "Про прокуратуру"] Правила поведінки спеціаліста - адвоката. Базуючись на Законі України "Про ... подальше просування за ієрархічними сходами юридичної установи працівником котрої є цей юрист. 6) Юрист повинен презирливо ставитись до усіх почуттів, що заважають здійсненню професійної ...

Міністерством Юстиції Російської Федерації роз’яснюється, що В«під правовою нормою прийнято розуміти загальнообов’язкове державне припис постійного або тимчасового характеру, розраховане на багаторазове застосування «[5].

Ось кілька визначень норми права, перелік яких можна ще довго продовжувати, оскільки кожен автор навчальної юридичної літератури намагається надати цьому поняттю свою індивідуальність і вкласти в нього особисте розуміння найбільш значимих ознак норми права. На перший погляд всі вищевикладені визначення норми права вірні і схожі один на одного. Те, що норма права є правилом поведінки людей, будемо вважати це фактом встановленим, що не вимагає додаткових обгрунтувань. Але щоб остаточно прийняти якусь одну формулювання норми права і визнати найбільш повно розкриває її зміст, необхідно звернути увагу на ознаки, що лежать в основі правової норми, і відзначити першорядні функції, які вона виконує.

Узагальнивши ознаки норми права, розкриваються різними вченими-юристами, можна відзначити наступні ознаки:

1) Норма права має ознаку державної приналежності. Тільки держава через свої уповноважені органи може встановлювати або санкціонувати юридичні правила поведінки людей або організацій. Норми, створені окремими людьми, громадськими, релігійними чи політичними організаціями, не можуть вважатися правовими. Крім створення власних норм права, держава може визнавати міжнародні правові норми і санкціонувати їх для регулювання суспільних відносин між суб’єктами всередині країни, а також у відносинах з особами іноземної приналежності. Так частиною 4 статті 15 Конституції Російської Федерації визначено, що В«норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є складовою частиною її правової системи В».

2) Формальна визначеність. Норма права має якістю формальної визначеності, тому вона обов’язково закріплюється в офіційно опублікованому документі держави — Нормативному правовому акті. В«Будь-які нор…