Особиста безпека людини

Безпечнажиттєдіяльність в новій епосі

Мислення, спрямоване вмайбутнє

Значення російської мови вкультурі безпеки людини

Список літератури

Безпечна життєдіяльність в новій епосі

Люди вважають природним постійне зростання рівня життя, комфорту ібезпеки завдяки своїй праці та активної діяльності суспільства з перетвореннянавколишнього середовища. Найбільш загальними критеріями прогресу людства прийнятовважати ступінь оволодіння суспільством стихійними силами природи і ступіньзвільнення людей від соціально-політичної нерівності і духовноїнерозвиненості.

Перетворююча життєдіяльність, як правило, несе з собоювиникнення нових небезпек, причому зі збільшенням розмірів перетвореньзростають масштаби небезпек. Під життєдіяльністю слід розуміти тривалудіяльність однієї людини або сумарну діяльність багатьох людей(Суспільства), якщо в результаті цієї діяльності виходить помітне цілеспрямованеперетворення навколишнього середовища.

В останні десятиліття ситуація на планеті різко змінилася:небезпеки від життєдіяльності людства раптово придбали зовсімнебувалий перш глобальний характер. При цьому в небезпеці знаходиться не тількилюдство, але й навколишнє середовище, природа. Настала нова фаза в розвиткуцивілізації, в якій першою і головною метою людей має стати вже не стількизадоволення безперервно зростаючих матеріальних потреб, як було завждидосі, скільки всебічне забезпечення безпеки своєїжиттєдіяльності.

Усвідомлення світовою спільнотою нової ситуації прийшло після рядупослідовних наукових відкриттів, зроблених протягом двох останніх століть.Ці відкриття показали, що уявлення людей про неосяжності і неистощимостинавколишнього їхньої природи повинні бути змінені.

Серйозним науковим відкриттям передувала теорія англійськоговченого ченця Т. Мальтуса (XIX століття) про те, що зростання народонаселення Землі(За законом геометричної прогресії) сильно відрізняється від зростання виробництвапродуктів харчування (за законом арифметичної прогресії).

Наступним принциповим кроком стала ідея єдності івзаємозалежності всіх еволюційних процесів, що протікають на Землі:геохімічних і фізичних, розвитку живої речовини і розвитку людськогосуспільства. Ця система поглядів належить В.І. Вернадському, перетворивїї в розгорнуте вчення в двадцятих роках XX століття.

5 стр., 2422 слов

Реферат права людини в історії людства

... права людей - ті права, які є природними та невідчужуваними (наприклад, право на життя), а також права, ґарантовані чинним законодавством. Права людини в сучасному світі - це не просто актуальна тема ... як права людини в сучасному світі, стоїть у центрі практичної діяльності міжнародного співтовариства. Людство, ... як основному осередку суспільства та природному середовищу для зростання і благополуччя ...

Ідея єдності і взаємозалежності спричинила за собою наступну:неминуче настане час, коли визначати еволюційні процеси на нашійпланеті буде, насамперед, людська життєдіяльність. Визначальнимпочатком при цьому буде не стихія природного розвитку, а розум людини.Досягнувши певного ступеня могутності, людське суспільство — з йогорозумом і мудрістю — зробиться основним гарантом безпеки подальшогорозвитку біосфери. Таким чином, біосфера, за Вернадським, стане ноосферою, тобтосферою панування розуму людини. У ноосферу люди повинні прийняти на себевідповідальність за подальший хід еволюції на Землі. Її розвиток має стати В«переказуютьсяВ»життєдіяльністю людини.

У 1945 році з черговим досягненням науки і техніки — створенням атомноїзброї, людина досягла технологій геологічного масштабу. Попадання такихтехнологій в руки людей, серед яких можуть виявитися фанатики, означаєвиникнення небувалих загроз всьому світу. Несподівано виявилося, що ця зброяявляє собою загрозу не тільки для супротивника, але і для всьоголюдства, для всього навколишнього середовища.

Дослідження глобальної загрози атомної війни, наштовхнули вчених навідкриття до тих пір невідомої, але аналогічної загрози від можливого зіткненнянашої планети з великим астероїдом. Зіткнення Землі з астероїдомпоперечником в 1 км еквівалентно за потужністю одночасного вибуху арсеналів,накопичених всіма ядерними державами. Імовірність зустрічі з малим небеснимтілом небезпечних розмірів (до 3 км в поперечнику) невелика — раз на десяткимільйонів років. Але через постійно розширюється діяльності людини,з’являються різні потенційно небезпечні об’єкти (типу АЕС), при руйнуванні(Пошкодженні) яких можливе виникнення екологічної катастрофинаціонального або навіть континентального масштабу. А для цього достатньозіткнення з небесним тілом значно менших розмірів — поперечникомтільки в сотні метрів — імовірність чого значно вище (раз на десятки тисячроків).

У 70-х роках ХХ століття американський професор Дж. Форрестерзастосував математичні методи до дослідження соціальних і економічнихпроцесів. Об’єктом його досліджень став процес розвитку людськоїцивілізації, який він назвав В«світовою динамікоюВ». Його дослідження показали,що з плином часу навколишнє середовище зміниться таким чином, щолюдство як біологічний вид не зможе в ній існувати. Тобтобіосфера буде деградувати до тих пір, поки не зникне причина деградації — цивілізація,яка не зуміла погодити своє зростання (і поведінку) з можливостями навколишньогосередовища. Згідно з розрахунками Форрестера катастрофа настане в період 2025-2050років.

Подальші розрахунки з використанням до 70-ти визначальнихпараметрів (замість 5-ти у Форрестера) з урахуванням нерівномірності розвиткурізних регіонів світу — підтвердили не тільки якісні висновки, але навітьчас можливої вЂ‹вЂ‹катастрофи.

Було встановлено, що для уникнення катастрофи людство повинновиробити і реалізувати обов’язкові для всіх держав і націй, що розуміються іподілювані всіма жителями Землі, комплексні принципи В«сталого розвиткуВ» танорми поведінки. Саме ці принципи і норми У наступаючому XXI столітті повиннізабезпечити реальну безпеку життєдіяльності людства.

5 стр., 2353 слов

Поняття і зміст права людини на працю та його Конституційні гарантії в Україні

... щодо права людини на працю, працевлаштування населення, гарантій права людини на працю в Україні. Метою дослідження є розкриття поняття та змісту права людини на працю та його Конституційні гарантії в Україні. Завдання: визначити та розкрити суть поняття «права людини на працю», дослідити «зміст права людини на працю», визначити «Конституційні гарантії права людини на працю в Україні». При ...

Занепокоєння громадськості призвело до скликання Конференції ООН знавколишньому середовищу в Стокгольмі в 1972 році. Вперше в історії світова спільнотана найвищому рівні визнало наявність і гостроту глобальних проблем, але занаступні 20 років реальних зрушень у поліпшенні навколишнього середовища в глобальномумасштабі не відбулося. Навпаки, була відзначена триваюча її деградація,виникли нові глобальні загрози: забруднення території В«країн, що розвиваютьсяВ»,виснаження озонового шару атмосфери, втрата біорізноманіття, активна вирубкаліси і опустелювання.

Конференція ООН-1992 (Ріо-де-Жанейро) прийняла Декларацію, вякої проголошені зобов’язання держав по основним принципам досягненняцивілізацією сталого розвитку. У Декларацію увійшли 27 рекомендаційнихпринципів. Головним із них є принцип попередження, що стосується забезпеченнябезпеки життєдіяльності. Наступна Конференція ООН-2002 в Йоганнесбурзіне зуміла подолати опір розвинених країн прийняттю конструктивнихрішень щодо виходу з глобальної кризи.

Таким чином, за 30 років, що минули після СтокгольмськоїКонференції, не була досягнута жодна з намічених цілей. Виконана величезнапідготовча робота. Нові загрози виявлені, намічений шлях боротьби з ними.Проте всі зусилля будуть безрезультатними, якщо кожна людина, кожен жительЗемлі, не змінить своїх цілей і характеру своєї життєдіяльності — не побудуєу своїй свідомості нового світогляду, відповідного нової епохи.

В історії розвитку людини вже є прецедент, коли буввичерпаний потенціал розвитку, пов’язаний з вдосконаленням кам’яного зброї іспособом життя мисливця. Знищення великих копитних за допомогою метальногозброї поставило наших предків на грань вимирання від голоду. Боротьба за ресурсскоротила населення планети, ймовірно, у багато разів. Саме в цей час зниклибагато претендентів на право називатися предками людини. Залишилися тількикроманьйонці, як пише М.М. Моісеєв: В«може бути, навіть не найсильніші,не найрозумніші, але володіли більш досконалої моральністю, тобтосистемою звичаїв, а значить — і більш дисципліновані, більш пристосованідля створення більш досконалої громадської організації В». Пройшовши через страшнийкриза, наші предки повністю перебудували свій спосіб життя.

Мислення, спрямоване в майбутнє

У суспільстві, де минуле плавно п…