Житлове право України

В§ 2. Предмет и метод житлового права

В§ 3. Функції та принципи житлового права

В§ 4. Здійснення права на Житло

В§ 5. Класифікація Жилой правовідносін

В§ 6. Житлове право Як Галузь законодавства, навчальна дісціпліна та наука

В§ 7. Поняття житлового фонду и віді Жилой фондів

В§ 8. Поняття житла та Його Ознака

Вступ

Термін В«Житлове правоВ» охоплює декілька взаємопов’язаніх, альо НЕ тотожня зрозуміти. Необхідно розрізняті Житлове право Як сукупність Певної правових норм, Як Галузь законодавства, Як Частину науки Цивільного права Та як Учбово дісціпліну.

В§ 1. Поняття житлового права

Поняття житлового права Як сукупність житлово-правових норм

Як сукупність норм права України, Що регулює Житлові відношення, Житлове право розуміється у широкому и вузьких значенні. У Першому випадка, з подивимось застосовуваніх крітеріїв Побудова вітчізняної системи права, Житлове право відносять до різноманітніх Галузо права — Конституційного, адміністратівного, Цивільного и т. д. Тільки Житлове законодавство, регулюючі Єдині за Своєю метою відношення, дозволяє об’єднувати їх одним поняттям.

У юрідічній літературі можна зустріті різноманітні Поняття В«житлового праваВ» у так званому вузьких значенні. Одні автори трактують Його Як Частину Цивільного права, другі — Як комплексної правової інститут, треті — Як комплексна Галузь права3, четверті — Як підгалузь права, п’яті — Як самостійну Галузь права.

Для правильного розуміння цього Поняття Важливе Значення має насамперед з’ясування питання про ті, Що таке В«Житлові відносиниВ» Як предмет регулювання житлового права. У В«ЖИТЛОВОВ» законах, Як відомо, не містіться визначення Його Поняття. У юрідічній літературі відносно Поняття В«Житлові відносиниВ» позіції можна поділіті на Дві групи.

Житлові правовідносіні одні Вчені-юристи розглядають у широкому значенні, Як Загальне, збірне Поняття, Що охоплює Усі види Жилой відношень6, об’єднаних правом на Житло. До їх складу іноді включаються правові зв’язки, Що вінікають Із експлуатаційної діяльністі суб’єктів житлово-комунального господарства, Зі стосунків підпріємств, які забезпечуються житло електроенергією, газом, теплом, водою, а кож займаються вивезеня побутових відходів, та Інше.

Така трактування Жилой правовідносін надто широка и за словами С.М. Корнєєва помилковості. Дійсно, Житлові правовідносіні Це ті, Що пов’язані Із задоволенням Жилой потреб, з використаних самє жилих пріміщень за їх СПОЖИВЧЕ призначенням.

4 стр., 1868 слов

Джерела муніципального права: поняття і система

... в цілому, можуть бути виокремлені джерела певних підсистем, окремих елементів національного права. Так, на цій підставі можна назвати джерела конституційного, цивільного, адміністративного, муніципального права тощо. Як з цього ... вітчизняній юридичній літературі (так само як в радянській і в російській) поняття «система джерел права» розуміється переважно як сумативна система [1, с. 42]. Проте, на ...

На відміну від віщезгаданої точки зору, Інші автори їх вважають цивільно-правовими. Подібна позиція НЕ є новою в сістемі права України. Наприклад, здійснення права власності породжує Як цивільно-правові Відносини, так и адміністратівні, Кримінальні и т. д. Не заперечуючі тієї факт, Що пов’язані Із задоволенням спо громадян у жітлі Стосунки можут віклікаті існування и публічних правовідносіні, мі схіляємось до думки, Що Житлові Це насамперед Приватні, зокрема, цівільні правовідносін.

Визначіть Місце житлового права в сістемі права України, актуальним стає питання про Місце Його у сістемі Цивільного права України. І.Л. Брауде вважаєтся, Що Житлове право не утворювало Самостійної Галузі права в єдіній сістемі радянського права. В«Ті, Що в нас назівають Житлове право, є частина Цивільного праваВ», — стверджував ВІН.

В.Н. Літовкін кож вважає, Що Житлове право є складовою частина Цивільного права. В«Житлове право — ції спеціальні норми Цивільного права …В».

Прихильники цього подивимось віходять Із розуміння житлового права Як права, Що регулює, Головним чином, користуваня Житловими помешкання. Що стосується інших правових норм, Наприклад, які регулюються Управління, експлуатацію житлового фонду, то смороду розглядаються НЕ Як Житлові, а Як норми В«іншого родуВ», Що є за межами Жилой.

У підручніку для юридичних вузів В«Загальна теорія праваВ» Житлове право віділяється Як підгалузь більш значної и складної Галузі права — Цивільного права. При цьому В«підгалузь праваВ» автори розуміють Як В«цілісне утворення, Якиме регламентується спеціфічній вид відношень у межах сфери правового регулювання відповідної Галузі права В».

Не зупіняючісь на детальному аналізі наведення точок зору, не вдаючися у полеміку, зазначімо, Що у своїй роботі ми віходімо Із розуміння житлового права Як права, Що регулює відношення, у якіх задовольняється потреба в жітлі, відношення, Що вінікають у процесі задоволення громадянами своїх Жилой потреб, відношення по задоволенню потреб громадян у жітлі. Інакше Кажучи, мі віходімо з того, Що Житлове право є частина Цивільного права.

В§ 2. Предмет и метод житлового права

Предметом житлово-правового регулювання є Відносини, Що вінікають у зв’язку Із задоволенням громадянами спожи у жітлі. Такими є, в більшості своїй, майнові Відносини. У реальному жітті смороду являютя собою конкретні вольові (юридичні) взаємозв’язкі.

Юридичні ознайо Жилой правовідносін віражаються у майновій відокремленості, автономності суб’єктів. Громадяни, організації (в тому чіслі, Державні) діють не в ЯКОСТІ органів влади, а Як рівноправні особини. Держава через Свої органі винна створюваті Умова, при якіх суб’єкти Будуть мати можлівість здійсніті Своє право на житло. Альо ці дії є, Як правило, публічні и не входять до предмету житлового права. Формування державою житлового фонду та Управління ним спріяє ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ Житлове право, альо галі не народжує Житлові стосунків. Подібна Ситуація відбувається при створенні житлового фонду й іншімі суб’єктами.

Майнові Відносини, Що входять до предмету житлового права, поділяються на ті, Що пов’язані з пріналежністю житла Певної суб’єктам та (чи) з переходом жилого приміщення від одних ОСІБ до інших. Юридичне смороду можут буті оформлені за допомог категорій Речовий и зобов’язальніх прав.

16 стр., 7628 слов

Сутність та характеристика цивільного права

... роботи розкрити сутність та дати характеристику цивільного права. Виходячи з сформульованої мети завданнями даної роботи будуть: встановити сутність науки цивільного права; охарактеризувати предмет та методи науки цивільного права визначити місце цивільного права в правовій ...

Особлівість Жилой відносін, звичайна, обумовлює и Певний правового регулювання">метод їх регулювання. Оскількі Вище вказувалось, Що мі розглядаємо Житлові правовідносіні Як Частину цівільніх, то нема підстав НЕ застосуваті до житлового права Поняття методу Цивільного права. Весь спектр з цього, зазначімо, житлово-правовий метод регулювання суспільних відносін — ції правовий метод, Який, Як правило, характерізується юридичною рівністю суб’єктів права, їхньою діспозітівністю ї ініціатівою у формуванні и реалізації Жилой правовідносін, покладанням заходів майнової відповідальності и ЗАХИСТУ (у випадка Порушення Житлове право), Що виконують в основним функцію Відновлення. У тій же година у ряді віпадків Житлове законодавство містіть Елементи адміністративно-правового методу правового регулювання. Це стосується порядку постановки на квартирний облік, перебування у черзі на Отримання житлового приміщення, відачі ордеру та Деяк інших відносін. Альо таке становище НЕ змінює сутності методу житлового права.

Елементи методу житлового права

Юридична рівність. Йдеться самє про Юридичний рівність, а не економічну. Вона свідчіть про відсутність прімусової влади одного участника житлово-правових відносін над іншімі. Сутність її зводіться до того, Що:

  • один суб’єкт НЕ Може веліті іншім;
  • ці суб’єкти НЕ підвладні один одному, не підпорядковані;
  • їхні Відносини засновані на рівноправності Всіх форм власності;
  • Між ними існує майново-розпорядніцька самостійність при віборі ї організації Жилой зв’язків;
  • існує рівність заходів Юридичної цивільно-правової відповідальності одного перед іншім при порушенні нормального ходу реалізації відношень, які регулюються Житлове право.

Діспозітівність. Під нею розуміється засновалося на нормах приватного права юридична свобода (Можлівість) суб’єктів Жилой правовідносі…