Корпоративні правовідносини в господарських товариствах

дослідження обумовлена тим, що господарські організації корпоративного типу, зокрема господарські товариства відіграють зростаючу роль як у світовій, так і в національній економіці та впливають на міжнародні відносини. Разом із тим недостатньо вивченими і врегульованими законодавством залишаються питання правовідносин всередині господарських товариств, питання корпоративного управління цими організаціями, корпоративних відносин тощо. Окремі норми, присвячені даній проблемі, містять Господарський та Цивільний кодекси України, Господарсько-процесуальний кодекс, ЗУ «Про господарські товариства» від 19.08.91р., «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р., «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 р., «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р., роз’яснення вищих судових органів.

Науково-теоретичну основу дослідження складають роботи вітчизняних і зарубіжних учених-юристів: Щербини В. С., Вінник О. М., Коссак В. М., Лукач І. В, Євтушевського В. А., Кібенко Е. Р., Смітюх А. В., Спасібо-Фатєєвої І. В., Глусь Н. С., Кравчук В. М., Харенко О. В. та ін.

Основними цілями нашого дослідження є:

  • проаналізувати чинне законодавство, що регулює корпоративні правовідносини у господарських товариствах;
  • дослідити та з’ясувати основні доктринальні підходи щодо визначення сутності корпоративних правовідносин у господарських товариствах в сучасній юридичній науці;
  • сформулювати власні висновки та погляди на сутність корпоративних правовідносин у господарських товариствах;
  • висловити думки щодо перспектив наукових досліджень та розвитку національного господарського законодавства з питань регулювання корпоративних правовідносин у господарських товариствах.

Як відомо, господарсько-правова концепція визначає господарські відносини у власному (спеціальному) розумінні, а саме: господарськими є відносини між господарюючими суб’єктами (підприємствами, підприємцями) та органами управління, які утворюються у процесі організації і безпосереднього здійснення господарської діяльності. Господарські відносини, як предмет регулювання, складаються лише з двох елементів — організаційного (організація виробництва, обігу) і майнового. Сукупність господарських відносин у такому вузькому розумінні є предметом господарського права. Господарські відносини мають певні ознаки. Насамперед це обмежене, порівняно з цивільним правом, коло суб’єктів. Другою характерною ознакою господарських відносин є поєднання в них організаційних і майнових елементів. Правовою підставою виникнення господарських правовідносин є рішення їхніх суб’єктів укласти відповідний договір. Третя ознака господарських відносин — їх матеріальний зміст, тобто суспільне виробництво і реалізація (оборот) господарюючими суб’єктами продукції (виконання робіт, надання послуг).

4 стр., 1913 слов

Предмет та методи регулювання господарського права

... щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності. господарською діяльністю Господарсько-виробничими організаційно-господарськими Внутрішньогосподарськими Не є предметом регулювання Господарського Кодексу: майнові та особисті немайнові відносини, що регулюються Цивільним ...

Господарські правовідносини можуть бути класифіковані за різними ознаками. Відповідно до частини 4 статті 3 ГКУ господарські відносини можна поділити на господарсько-виробничі, організаційно-господарські, внутрішньогосподарські відносини[10; c. 12-16].

Поняття та правова природа корпоративних правовідносин в господарських товариствах

корпоративні правовідносини

Вінник О.М

Спасибо-Фатєєва І. В.

Корпоративні правовідносини як і будь-які інші правовідносини мають свою структуру, що складається із суб’єктів, об’єктів, змісту, а також підстав виникнення таких відносин. Проаналізувавши наукову літературу із даного питання наведемо характеристику цих елементів у корпоративних правовідносинах.

Суб єкти та об єкти корпоративних правовідносин

господарські товариства і виробничі кооперативи

Отже, учасниками корпоративних відносин є:

— фізичні, юридичні особи та держава

— господарське товариство (виробничий кооператив)

При цьому корпоративні відносини можуть виникати як між самими засновниками (учасниками) чи акціонерами між собою без участі господарського товариства, так і за участю останнього, але не всі, а лише з приводу корпоративних прав.

Об єктами корпоративних правовідносин варто назвати певні блага, з приводу яких суб’єкти вступають у ці відносини. Такі блага можуть бути як майнового так і немайнового характеру. Так, наприклад це можуть бути дивіденди, частка у статутному фонді господарського товариства. Об’єктами корпоративних правовідносин можуть бути й конкретні корпоративні права.

Зміст корпоративних правовідносин

Зміст корпоративних правовідносин становлять конкретні корпоративні права та обов’язки їх суб’єктів. Однак уся проблематика в таких випадках зводиться до розмежування корпоративних прав на такі, що являють собою зміст корпоративних правовідносин, і такі, що є об’єктами права (тобто перебувають у цивільному обороті).

Принципова різниця між цими становищами корпоративних прав полягає у тому, що в першому випадку (корпоративні права є змістом корпоративних правовідносин) має йтися про порядок здійснення їх носієм права на участь у загальних зборах, на отримання частини прибутку (дивіденди) тощо. Саме в цьому аспекті зазвичай йдеться про корпоративні правовідносини. У другому ж випадку (корпоративні права є об’єктами права, а отже, йдеться про укладення з ними правочинів) вони прирівнюються до звичайних речей. Так само, як продаються будь-які речі і цінні папери, відчужуються і акції, і корпоративні права учасників інших господарських товариств. У такому разі складаються традиційні цивільні правовідносини. Отже, господарський суд при визначенні підвідомчості спору повинен розрізняти спір про право на цінний папір та спір про право за цінним папером, або якщо брати ширше — про корпоративні права як об’єкт і як зміст корпоративних правовідносин[8].

3 стр., 1483 слов

Фінансове право України — Право — и — Каталог ...

... або припинення фінансових правовідносин також здійснюється на підставі нормативного акта, в якому передбачаються факти і події. У фінансових правовідносинах проявляються суб'єктивні права їх учасників, ... у разі, якщо діяльність такого банківського об'єднання суперечить антимонопольному законодавству України або загрожує інтересам вкладників банків чи стабільності банківської системи. Ліквідація ...

До особистих немайнових корпоративних прав, До елементів будь-якого правовідношення належить і юридичний факт, на підставі якого воно виникає

Висновки

Таким чином,

На нашу думку, це обумовлено наступним:

по-перше

по-друге

по-третє

по-четверте

по-п

корпоративних правовідносин

Список використаної літератури

1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18, N 19-20, N 21-22. — Ст. 144.

2. Господарсько-процесуальний кодекс // Відомості Верховної Ради України. – 1992. — № 6. — Ст. 56.

3. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. — №№ 40-44. — Ст. 356.

4. Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. — № 49. — Ст. 682.

5. Закон України «Про акціонерні товариства» // Відомості Верховної Ради України. – 2008. — № 50-51. — Ст.384

6. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. — № 31-32. — Ст. 263.

7. Рекомендації Президії Вищого господарського суду України «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» від 28.12.2007р. № 04/5-14.

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 13 від 24 жовтня 2008 року «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» // Судовий випуск: Юридична практика № 11 (31) 25 листопада 2008 року.

9. Щербина В. С. Правова природа корпоративних відносин // Українське комерційне право. – 2006. — № 7. – С. 10-14.

10. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. — 3.вид., перероб. і доп. — К. : Юрінком Інтер, 2005. — 653с.

11. Вінник О. М. «Деякі питання здійснення та захисту корпоративних прав в Україні», К.: Вісник господарського судочинства» № 1/2008.

12. Щербина В. С. Суб’єкти господарського права. – К.: Юрінком, 2008.

13. Корпоративне управління: Монографія за ред. проф. І. Спасибо-Фатєєвої.- Харків, «Право», 2007

14. Акционерные компании: Юридическое исследование. Т. 1 / Каминка А.И. – С.-Пб.: Типо-лит. А.Е. Ландау, 1902. – 512 с.

15. Кравчук В.М. «Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах» — Львів: Край, 2009, с. 51.

16. Кравчук В. М. Корпоративне право. – К.: «Істина», 2005 р.