Психолого-педагогическая экспертиза

Содержание скрыть

1. Психолого-педагогічна експертиза та її задачі

Психолого-педагогічна експертиза – це експертна діяльність шкільного практичного психолога розгортається в складі психологічної служби і натепер розглядається як один з найбільш важливих напрямів його фахової діяльності. Її проведення актуалізується відповідно до виникнення проблем шкільного життя на всіх рівнях загальноосвітньої школи.

Ця експертиза проводиться з метою виявлення індивідуальних психологічних особливостей дитини та особливостей його відносин з батьками (родичами-опікунами) для вирішення різних спірних ситуацій.

У кожній конкретній галузі суспільної практики експертиза має свої особливі предмет, завдання, методику, критерії, організацію та процедуру проведення, однак, можна виділити шерег ознак, які поєднують різні спеціальні види експертизи і дозволяють розглядати її як достатньо самостійний вид професійної діяльності. В їх числі такі:

1) ініціювання експертизи здійснюється замовником з метою використання результатів експертної оцінки для розв’язання певних своїх задач;

2) для проведення експертизи необхідна наявність об’єкта експертизи, замовника, експерта;

3) статус експерта означає високий рівень його професіоналізму, як необхідну передумову об’єктивності експертного висновку;

4) попри високий рівень значущості експертний висновок має лише рекоментаційний характер;

5) при прийнятті рішення необхідно враховувати весь комплекс умов і чинниківт перебігу реальних процесів і подій.

На експерта покладається виконання таких функцій:

1) прийняття відповідального рішення на основі своєї спеціальної підготовки, зокрема, володіння певним пізнавальним, технічним, діагностичним інструментарієм відповідно зі своєї фаховою підготовкою;

2) наявність загального і спеціального досвіду проведення експертизи, здатність розібратися в умовах нештатних ситуацій;

3) співпраця з замовником, починаючи від першого знайомства, далі на всіх етапах проведення експертизи та її завершення;

4) володіння достатньо прийнятними для розуміння стильовими особливостями побудови та текстового викладу експертного висновку в поєднанні його лаконічності й повноти.

Успіх у роботі експерта залежить від того наскільки він розуміє в чому полягає ( на кожному етапі експерти ) неповнота й невизначеність ситуації для прийняття рішення оcобою, що його має прийняти, що необхідно виявити для того, щоб зробити наступний крок, або перейти до наступного етапу експертизи.

2 стр., 913 слов

Історичний розвиток міжнародного права та його науки

... становлення (аж до сучасних теорій науки міжнародного права); 3) встановлення основоположних історико-правових методів дослідження цього права і його науки. Історія міжнародного права як окремий науковий напрям почала ... можна стверджувати, що ефективність його застосування до сьогодні залишається на досить поверховому рівні. В рамках методології науки міжнародного права превалюють методи індукції та ...

Психолого-педагогічна експертиза виявляє:

•індивідуальні психологічні особливості дитини та її актуальний психологічний стан

•ступінь прихильності дитини до батька / матері / інших родичів

•стиль виховання батьків і вплив його на дитину

•особливості сімейного мікроклімату та взаємостосунків членів сім’ї

•вплив батьківського способу життя на виховання і розвиток дитини

Завдання, які вирішує психолого-педагогічна експертиза:

1.Визначення місця проживання дитини, режим спілкування з батьком / матір’ю при розлученні батьків

2.Позбавлення / обмеження батьківських прав

3.Встановлення факту психологічної травми внаслідок педагогічного або батьківського терору., Об’єктами психолого-педагогічної експертизи є:

•Діти і підлітки до 18 років

•Батьки дитини, родичі-опікуни, опікуни

Педагогічна діагностика — це вивчення особистості учня та учнівського колективу з метою забезпечення індивідуального і диференційованого підходу в процесі навчання і виховання для більш ефективної реалізації його основних функцій. Використовуючи педагогічні засоби, соціальні педагоги вивчають особистість дитини в педагогічному процесі. Перш за все, цих фахівців цікавить рівень здатності до навчання дітей як їх здатність до шкільного навчання і рівень навченості як реальний рівень знань, умінь і навичок. Вони досліджують особистість учня як суб’єкта навчальної діяльності і з боку шкільно-значущих психічних функцій. І хоча ця позиція піддається критиці з точки зору холістичного (цілісного) підходу, педагогічний діагноз найчастіше виражається словами «хороший учень», «поганий учень». Педагогічна діагностика оцінює дитину в порівнянні її з певними соціальними нормами і еталонами, що часто обумовлює оціночне ставлення до особистості учня і відсутність його безумовного прийняття. Тому в ряді випадків соціальний педагог не тільки не може користуватися готовими педагогічними оцінками, але й буде змушений реабілітувати дитину в очах оточуючих через демонстрацію його кращих сторін.

Питання, які можуть бути поставлені на вирішення експерта:

1.З ким із батьків проживання дитини буде найбільш сприятливим з психологічної точки зору з урахуванням індивідуальних психологічних особливостей батьків та їх дитини (дітей), взаємин між ними, системи їх емоційних відносин, а також конкретної ситуації.

2.Який найбільш прийнятний графік спілкування дитини з батьком / матір’ю?

3.Які індивідуальні психологічні особливості кожної особи, зазначеного в ухвалі суду?

4.Які умови проживання дитини? Чи можуть умови проживання і несприятливий сімейний клімат бути причиною педагогічної неуспішності дитини?

5.Яке ставлення неповнолітнього до кожного з батьків і ступінь прихильності до них? Чим обумовлено ставлення неповнолітнього до кожного з батьків

10 стр., 4518 слов

Захист прав дитини в україні

... його батьків і носять двосторонній характер, оскільки права й обов'язки існують і в батьків, і в дитини. Більшість прав батьків корреспондируются з правами дитини, однак останні ширше по обсягу. Наприклад, право дитини ... жодних підстав стверджувати, що в українській правовій системі, реалізації права дитини на виховання приділялась незначна увага. За останні роки в Україні розроблено і прийнято низку ...

6.Яке ставлення кожного з батьків до дитини, особливості їх стилю виховання?

7.Яка роль батька (матері) (ПІБ) у вихованні дитини?

8.Яке дійсне ставлення і прихильність кожного з батьків (інших членів сім’ї) до дитини?

9.Чи є з психологічної точки зору у матері або батька обставини, що перешкоджають їх спілкуванню з дитиною?

10.Чи демонструє дитина бажання проживати з одним з батьків, і чим воно обумовлено?

11.Чи відповідає бажання дитини проживати з батьком / матір’ю його істинним інтересам?

12.Чи здатний неповнолітній до вироблення та прийняття самостійних рішень (для дітей, які досягли 10-річного віку)?

13.Беручи до уваги рівень розвитку, психологічний стан дитини, чи можуть особливості взаємин батьків, їх системи цінностей, стилів виховання, уподобань зробити негативний вплив на психологічний стан і розвиток дитини?