Предмет митного права » Українські и

Реферат

Вступ …………………………………………. ….

Митне право: предмет, система, джерела

1. Предмет митного права …………………………..

2. Співвідношення митного права з іншими галузями права ..

3. Основні цілі та принципи митного права ……………

4. Система митного права …………………………..

5. Джерела митного права …………………………

6. Митне право як галузь права і як навчальна дисципліна ………………………………….. …………

Висновок …………………………………………. ..

Список літератури ……………………………………..

ВСТУП

Відомо, що кожна галузь права має свій предмет і метод регулювання. Оскільки митне право — явище порівняно нове і малодосліджене в правовій науці, виявлення особливостей його предмета і методу регулювання представляє собою досить складну, але в той же час актуальну задачу. Слід зауважити, що серед юристів відсутня одностайність в питанні про те, чи існує самостійна галузь російського права — митне право. Деякі вважають, що мова може йти тільки про митне законодавство. Інші фахівці вважають, що можна говорити про митне право як про галузь (підгалузі або навіть одному з інститутів) адміністративного права, його своєрідної окремої гілки.

Такі погляди цілком мають право на існування, як і концепція митного права, відповідно до якої воно розглядається як галузі права. Саме ця концепція лежить в основі аналізу даної проблеми. Узяте без необхідних роз’яснень поняття митного права кілька умовно і далеко не безперечно. Приступаючи до його аналізу, варто зауважити, що аналогічний підхід до розгляду галузі права вже був розглянутий в юридичній літературі. Тому я в цьому розділі представлена постараюся розглянути цю проблему в повному обсязі.

МИТНЕ ПРАВО: ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛА

1. ПРЕДМЕТ МИТНОГО ПРАВА

В основу розмежування галузей права юридична наука здавна кладе предмет правового регулювання, тобто коло суспільних відносин, що регулюються нормами тієї чи іншої галузі права. Предмет правового регулювання — провідний критерій виділення галузей права. Кожна галузь права має свій специфічний предмет правового регулювання.

23 стр., 11403 слов

Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і ...

... галузь характеризує і своєрідний метод правового регулювання як сукупність способів, засобів, прийомів, що використовуються законодавцем для забезпечення регулюючої дії норм адміністративного права. ... правових норм, Дотримання, Використання застосування Застосування норм адміністративного права Акт застосування норми адміністративного права - це правило поведінки індивідуального характеру, але ...

Предметом митного права є суспільні відносини, що носять комплексний характер. Це коло відносин обумовлений самим змістом і структурою митної справи, що і є предметом правового регулювання.

Питання про предмет регулювання митного права є найбільш складним і, мабуть, одним з найменш розроблених у юридичній науці. Лише в деяких публікаціях з митної політики висловлювалися міркування з цього приводу. Так, К.К. Сандровскій зазначав: «Стосовно до митного таким предметом є суспільні відносини, що виникають у зв’язку з встановленими державою митного режиму та проведенням митної політики в цілому». Недоліком цього визначення є те, що воно не відображає митної справи в цілому. Увага акцентується лише на одній, хоча і дуже важливою, серцевиною його частини (митна політика).

У цьому визначенні предмет правового регулювання певною мірою зведений до більш вузького поняття — митного режиму, який являє собою сукупність правил і положень, що визначають статус товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон РФ для митних цілей.

Митна справа за своїм складом та структури — явище складне, багатопланове, воно має комплексний характер. Тому й суспільні відносини у сфері митної справи можуть бути поділені на групи, що відрізняються значною специфікою і регулюються нормами різних галузей права: конституційного (державного); в домінуючої частини — адміністративного та адміністративно-процесуального, цивільного, кримінального, трудового та інших галузей права, а в певній частині — і міжнародного права.

Якщо спробувати класифікувати суспільні відносини, що входять в предмет регулювання митного права, то відповідно до прийнятої структурою митної справи, вони можуть бути представлені в наступному вигляді.

Перша група — суспільні відносини у сфері митної політики, другий — відносини і принципи, пов’язані з переміщенням через митний кордон товарів і транспортних засобів, а третина — відносини, що характеризують статус митних режимів; четверта — відносини в галузі митно-тарифного регулювання; п’ятий — відносини у області справляння митних платежів; шоста — відносини, пов’язані з митним оформленням; сьома — відносини в сфері митного контролю; восьма — відносини у сфері митної статистики; дев’ятий — відносини, пов’язані з контрабандою та іншими злочинами у сфері митної справи; десятий — відносини, пов’язані з порушенням митних правил і відповідальністю за них; одинадцята — відносини, що виникають у зв’язку з провадженням у справах про порушення митних правил; дванадцятий — відносини, що виникають у зв’язку з розглядом справ про порушення митних правил.

Загальною ознакою, що поєднує всі названі групи відносин в єдине ціле, є те, що в сукупності вони складають суспільні відносини у сфері митної справи. Всі ці відносини мають управлінський характер і багато в чому охоплюються адміністративно-правовим регулюванням. Деякі відносини в області митних платежів регулюються нормами банківського права. Зокрема, відповідно до статті 122 Митного кодексу, як забезпечення сплати митних платежів може використовуватися гарантія банку та іншої кредитної установи, що отримав ліцензію Центрального банку на проведення операцій в іноземній валюті.

6 стр., 2681 слов

Принципи господарського процесуального права, елементи позову, ...

... ідеї, уявлення про суд та правосуддя, які закріплені в процесуальному законодавстві і визначають характер господарського процесуального права та порядок його застосування. Принципи знаходять свій прояв і ... визначають як основні правила діяльності господарського суду, основну базу, за допомогою якої будується господарський процес і відносини, що виникають у галузі судочинства. Принципи діють у ...

У тих випадках, коли сплата митних платежів забезпечується заставою товарів і транспортних засобів, пов’язані з цим відносини, зокрема оформлення застави і звернення стягнення на предмет застави, регулюються відповідно до законодавства РФ про заставу.

Деякі відносини, пов’язані зі статусом посадових осіб митних органів, регламентуються нормами трудового права.

Таким чином, головною відмінною рисою всього масиву суспільних відносин в сфері митної справи є їх комплексний характер у цілому, неоднорідність різних груп і блоків цих відносин. Це значною мірою обумовлює можливість об’єднати їх в єдине ціле і виділити як предмет регулювання митного права.

Саме митна справа — не застиглий, нерухоме явище, його склад і структура постійно розвиваються і видозмінюються, в ньому з’являються нові елементи. У зв’язку з цим видозмінюється правове регулювання суспільних відносин у сфері митної справи. Сама наявність цих відносин, що мають комплексний характер, є об’єктивним чинником, що обумовлює можливість виділення митного права в самостійну галузь права. Ця об’єктивна можливість підкріплюється суб’єктивними факторами. Йдеться, перш за все, про правовий регулятивному впливі на ці відносини. Результатом такого впливу є придбання названими відносинами правової форми, юридичної «оболонкою». Митне право можна визначити як комплексну галузь російського права, що представляє собою сукупність юридичних інститутів і норм, що регулюють відносини в сфері митної справи.

До предмета регулювання митного права слід віднести характер і зміст митного права, основи митної політики, статус і функції митних органів, порядок переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів, митні режими, митні платежі, митне оформлення і митний контроль; відносини, що виникають у зв’язку з вчиненням контрабанди та інших злочинів у сфері митної справи, а також у зв’язку з порушеннями митних правил і відповідальністю за них; провадження у справах про порушення митних правил.

До істотних особливостей російського митного права відноситься наступне. Ця правова галузь формується і функціонує в умовах виникнення і розвитку ринкових економічних відносин і поглиблення приватизаційних процесів. Вона розвивається з урахуванням і на базі інтеграції російської економіки в світове господарство, що впливає значний вплив на розвиток внутрішньоекономічних процесів і характер зовнішньоекономічної діяльності країни. І митна справа, і митне право в Росії розвиваються в напрямку зближення із загальноприйнятими міжнародними нормами і практикою.

2. СПІВВІДНОШЕННЯ МИТНОГО ПРАВА З ІНШИМИ

Галузь права

Конституційне право, що має основоположний, початковий характер для всіх інших галузей права, відіграє таку роль і по відношенню до митного права. Деякі норми конституційного права, не втрачаючи такого свого значення, одночасно входять до складу митного права. Це, наприклад, частина 1 статті 74 Конституції про недопущення встановлення на території Росії митних кордонів, мит, зборів та будь-яких перешкод для-вільного переміщення товарів, послуг і фінансових коштів.

9 стр., 4316 слов

Методи і принципи митного права

... митного права - зокрема, проблем історичного дослідження предмета та способів правового регулювання митних відносин в різні періоди розвитку держави, конкретних нормативних актів у галузі митної справи, ... і відмінностей в зіставлюваних об'єктах (норм права, інститутів, форм митного контролю, способів розгляду справ про порушення митних правил та ін.) Головне в застосуванні порівняльного методу ...

Митне право має розвиватися відповідно до норм і положень конституційного права. Можливості такого розвитку є. Вже зараз можна визначити деякі його основні напрямки. Але у Митному Кодексі по суті нічого не сказано про роль суб’єктів Російської Федерації в митному регулюванні, що є очевидним пробілом. Конституційні положення покликані стати правовими стимуляторами оновлення ТК, привести до його доповнень і змін. Потребують зміни у відповідності з новою Конституцією та інші великі акти митного законодавства, наприклад, закони «Про митний тариф», «Про вивезення і ввезення культурних цінностей».

Розглянемо тепер співвідношення між кримінальним та митних правом. Будучи комплексним за характером і структурі, митне право вбирає в себе норми кримінального та кримінально-процесуального права. Мова йде про формування в Митному кодексі статей про контрабанду, інші злочини у сфері митної справи. Санкції за вчинення таких злочинів в Митному Кодексі не встановлюються — у ньому містяться відсильні норми до КК.

Адміністративне право найбільш тісно серед всіх інших галузей стикається з митним правом. Норми матеріального адміністративного права і адміністративно-процесуальні норми займають домінуюче, провідне становище в системі правових норм митного права. Однак це не означає, що митне право поглинається адміністративним правом. Хоча адміністративно-правові норми займають центральне місце у митному праві, останнім внаслідок різноманіття та неоднорідності регульованих ним відносин не розчиняється в адміністративному праві, зберігає свою специфіку, як одна з комплексних галузей сучасного російського права.

Виявляється і взаємозв’язок митного та трудового права. Мова йде про норми ТК, що стосуються правового статусу посадових осіб, їх прав та обов’язків у галузі праці. Так, згідно зі статтею 433, посадовій особі митного органу надається додаткова щорічна оплачувана відпустка, тривалість якого встановлюється відповідно до стажу служби в цих органах.

3. ОСНОВНІ ЦІЛІ І ПРИНЦИПИ МИТНОГО ПРАВА

Основними цілями митного права є:

1) створення умов для ефективної діяльності митних та інших державних органів щодо здійснення митної справи, його розвитку і вдосконалення;

2) забезпечення оптимальної наукової обгрунтованої організації митної системи, що поєднує митні та інші державні (виконавчі) структури, що забезпечують реалізацію митної політики, реалізація цієї мети передбачає забезпечення розвитку демократичних засад митної системи в цілому і статусу митних органів особливо;

3) створення надійних умов забезпечення законних прав і свобод громадян, їх громадських об’єднань при здійсненні митної справи, забезпечення дотримання прав і виконання обов’язків громадян Росії, іноземців та осіб без громадянства, а також юридичних осіб у процесі їх участі в митно-правових відносинах. Реалізації цієї мети служать багато новели митного законодавства. У ній проявляється демократичний характер російського митного права;

4 стр., 1979 слов

Джерела митного права україни

... з питань митної справи, лунаючи Президентом РФ, Урядом РФ, Державним митним комітетом РФ, і навіть спільні акти ГТК РФ коїться з іншими міністерствами й. Джерела митного права Тепер про ... органи суб'єктів Російської Федерації органів місцевого самоврядування число джерел митного права й не входять. Частина 1 ст. 74 Конституції РФ забороняє встановлення біля Російської Федерації митних кордонів, мит і ...

4) забезпечення дотримання соціально-економічних пріоритетів і інтересів Росії в цілому та суб’єктів Федерації. У першу чергу мова йде про економічний суверенітет і економічної безпеки, захисту російського ринку, стимулювання розвитку національної економіки, а також про активізацію зв’язків російської економіки зі світовим господарством.

Принципами митного права є:

1. Законність — один з основоположних принципів митного права і функціонування митної системи Росії в цілому. Цей найважливіший принцип всіх правових галузей закріплений в нормах конституційного права, що мають основне значення для митного права. Відповідно до ч.2 ст.15 Конституції, «органи державної влади (а митні органи — це виконавчі органи державної влади), органи місцевого самоврядування, посадові особи, громадяни, їх об’єднання зобов’язані дотримуватися Конституції Російської Федерації і закони». Більш конкретно цей принцип відображено у ряді статей Митного Кодексу. Так в ст.2 ТК йдеться про визначення цілей митної політики відповідно до Кодексу та іншими законодавчими актами РФ. Одним з основних завдань митних органів відповідно до п.2 ст.10 є забезпечення дотримання законодавства.

Одне з конкретних проявів принципу законності в митному праві — це забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за порушення митних правил. У ст.248 ТК встановлено: «Ніхто не може бути підданий мірою впливу за порушення митних правил інакше як на підставі та в порядку, передбачених законодавчими актами Російської Федерації. Провадження у справах про порушення митних правил та їх розгляд, а також виконання постанов митних органів Російської Федерації про накладення стягнень здійснюються строго на підставі законності. Дотримання вимог законодавства Російської Федерації при застосуванні заходів впливу за порушення митних правил забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих митних органів та їх посадових осіб, прокурорським наглядом, правом оскарження, іншими передбаченими законодавством Російської Федерації способами ».

2. Демократизм як принцип митного права має різноманітні прояви і форми. У Преамбулі Митного Кодексу містить положення про забезпечення захисту прав громадян, суб’єктів господарювання в галузі митної справи. Згідно п.14 ст.10 ТК митні органи сприяють здійсненню заходів щодо захисту громадського порядку, моральності населення, життя і здоров’я людини, захист тварин і рослин, охорони навколишнього та природного середовища, захисту інтересів вітчизняних споживачів товарів, що ввозяться. Розділом XI ТК передбачені інформування, консультування і прийняття попередніх рішень щодо митно-правових питань. У ТК містяться й інші конкретні норми, що характеризують демократизм митного права. Зокрема, ст.308 ТК «Права особи, яка притягається до відповідальності за порушення митних правил» встановлено, що особа, яка притягається до відповідальності за порушення митних правил, має право знати, за яке порушення митних правил воно притягується до відповідальності; знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, оскаржити постанову по справі. Про демократизм митної справи свідчить передбачений розділ XIII ТК інститут оскарження та розгляду рішень, дій або бездіяльності митних органів та їх посадових осіб. В цей розділ входять чотири розділи, в яких послідовно регламентуються загальні положення про оскарження, оскарження первинне, вторинне оскарження, розгляд рішень, дій чи бездіяльності митних органів РФ та їх посадових осіб узв’язку з протестом прокурора, а також у порядку контролю. Глава 48 ТК спеціально присвячена оскарження постанови митного органу по справі про порушення митних правил.

9 стр., 4420 слов

Кр 1. Предмет митного права 2. Митний контроль

... митного права в основному складають управлінські відносини, але митне право й охоплює собою надання митних послуг, що відноситься до предмета цивільного права. Виділяти останні з комплексу митної справи ... та методу правового регулювання. Відстоюється позиція, що митне право повинне бути виділене в самостійну галузь права, оскільки має самостійний специфічний предмет регулювання - широке коло ...

Демократизм російського митного права обумовлює його голосний і публічний характер. У ТК включений самостійний розділ XI «Інформування та консультування. Попередні рішення ». Це характеризує націленість митного законодавства на широке ознайомлення населення, всіх, хто цікавиться осіб з інформацією з митних питань. Демократизм російського митного права проявляється в ст.393-396 ТК, що передбачають прийняття митним органом попереднього рішення. Положення, зафіксовані в цих статтях, дозволяють розширити набір митних інструментів і засобів регулювання різних аспектів митної справи на різних стадіях митного процесу, дають можливість юридичним і фізичним особам більш гнучко вирішувати митні питання, погодившись із своїми потребами і конкретними можливостями.

3. Повномасштабне і чітке митне регулювання як принцип митного права передбачає: а) віднесення митного регулювання до ведення РФ, як це передбачено пунктом «ж» ст.71 Конституції; б) повноту і масштабність охоплення правовим регулюванням суспільних відносин у сфері митної справи. Мова йде про максимально можливе забезпечення саме правового регулювання цього виду відносин. Постійне оновлення правового регулювання, усунення наявних прогалин — обов’язкова умова ефективного функціонування митного права, відповідність його нових політичних і соціально-економічних реалій Росії.

4. Забезпечення ефективності митно-правових засобів та інструментів і їх раціоналізація. Митне право не може ефективно і цілеспрямовано реалізуватися без множення і раціоналізації всього набору митно-правових засобів та інструментів. Багато що в цьому плані вже намічено в ТК. Мова йде про розширення засобів митного контролю; введення в митний оборот різноманіття митних режимів; таких нових інструментах як митний брокер, митний перекладач, службовець з митного оформлення. У той же час, у цьому напрямку митної діяльності ще зберігаються резерви, зокрема, на яких ділянках, як переміщення товарів і транспортних засобів, митний контроль, митні платежі.

5. Облік досвіду міжнародно-правового співробітництва та регулювання в галузі митної справи. Можна без перебільшення стверджувати: тенденції розвитку російського митного права відображають його націленість на міжнародно-правове співробітництво та участь Росії в міждержавному регулюванні у сфері митної справи. Ці тенденції в розвитку митного права підтверджуються змістом відповідних статей ТК, а також низки міжнародно-правових угод та інших такого роду актів за участю Росії.

Цей принцип чітко відображено у ст.2 ТК: «Росія прагне до активної участі у міжнародному співробітництві в галузі митної справи. Митна справа в Російській Федерації розвивається у напрямі гармонізації та уніфікації із загальновизнаними міжнародними нормами і практикою ». Більш конкретно даний принцип втілений в п.17 ст.10 ТК, відповідно до якого митні органи «забезпечують виконання міжнародних зобов’язань Російської Федерації в частині, що стосується митної справи; здійснюють співпрацю з митними та іншими компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями, що займаються питаннями митної справи ».

9 стр., 4279 слов

Поняття та специфіка міжнародного митного права

... митного права в системі права; розглянути міжнародне та національне співробітництво в галузі митної справи. Предметом дослідження є система норм та принципів міжнародного економічного права, організаційні та економічні механізми застосування митних інструментів регулювання ... 1. Теоретико-правові особливості міжнародного митного права .1 Поняття міжнародного митного права: зміст, особливості та методи ...

4. СИСТЕМА МИТНОГО ПРАВА

Зазвичай виділення правових утворень і визнання їх як галузей права пов’язуються не тільки з характерними та специфічними для кожної з них предметом і методом регулювання або праовим (юридичним) режимом, а й з певною їх цілісністю, незалежно від того, який характер цієї галузі права, чи є вона базової (профілюючої), спеціальної чи комплексної. Це положення повністю відноситься і до митного права. Системоутворюючим фактором у цьому випадку є комплексний характер регульованих ним суспільних відносин, зумовлених специфікою самого митної справи, і одночасно комплексне правове регулювання. Норми, що становлять митне право, будучи включеними перш за все в ТК, знайдуть необхідні послідовність, стрункість, внутрішню узгодженість і утворюють якусь цілісну систему. У цьому сенсі тільки й можна розуміти митне право. Цілісний і системний характер митного права обумовлюється єдністю і комплексним характером митної справи.

Поняття «система митного права» включає в себе підрозділ юридичних норм цієї галузі на головні частини, основні розділи, інститути і входять до них норми.

З деякою часткою умовності можна підрозділити митне право на загальну і особливу частину, як це прийнято і в інших галузях права.

У спільну частину входять поняття та зміст митної справи, митний політики та її цілей, митної території і митного кордону Російської Федерації та інші загальні терміни і поняття, пов’язані з регламентації митної справи і закріплені в митному законодавстві. Загальна частина митного права декілька вже загальної частини навчального курсу «Митне право Російської Федерації», що включає розділи про науково-теоретичні засади митної справи і про історію митного права, про предмет, систему та джерела митного права, що не входять, природно, до загальної частини права .

До загальної частини митного права належать розділи про суб’єктів митного права, про форми і методи діяльності митних органів; про відповідальність у митному праві.

Система особливої частини митного права сформована з урахуванням специфіки відповідних блоків, елементів митної справи. Вона включає правове регулювання порядку переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів; митного тарифу та справляння митних платежів; митного оформлення; митного контролю; ведення товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності. До неї ж належать дізнання, що здійснюється митними органами, їх оперативно-розшукова діяльність, провадження у справах про порушення митних правил та їх розгляду.

5. ДЖЕРЕЛА МИТНОГО ПРАВА

Під джерелами митного права, як і будь-якій іншій галузі права, розуміються що виходять від органів державної влади офіційно-документальні форми вираження і закріплення норм права.

Джерелами митного права як окремої правової галузі є правові акти, в яких містяться норми митного права. До їх числа відносяться Конституція; федеральні закони, нормативні акти Президента та Уряду РФ, міністерств, державних комітетів та інших федеральних органів виконавчої влади. Норми митного права містяться також у деяких актах регіональних митних управлінь. До джерел митного права можна віднести ті міжнародні договори та угоди в сфері митної справи, що визнає і в яких бере участь Росія, наприклад, Угода про принципи митної політики від 13 березня 1992 року, підписана більшістю країн СНД. Кожен з перерахованих джерел митного права має свою специфіку.

16 стр., 7631 слов

Основи адміністративного права України

... в об'єктi управлiння завдяки керуючому впливу. Тема контрольної роботи – «Основи адмiнiстративного права України». Мета контрольної роботи – ознайомитися з поняттями державного управлiння; державної служби; ... та спецiальними законами України. Регулювання правового становища державних службовцiв, що працюють в апаратi органiв прокуратури, судiв, дипломатичної служби, митного контролю, служби безпеки, ...

1. Конституція, будучи основним джерелом митного права, містить достатньо обмежена кількість юридичних норм, що безпосередньо стосуються митного. Це, наприклад, вже згадувана ч.1 ст.74 Конституції, відповідно до якої на території Росії не допускається встановлення митних кордонів, мит, зборів та будь-яких перешкод для вільного переміщення товарів, послуг і фінансових коштів; пункт «ж» ст .71, відповідно до якого митне регулювання віднесено до відання Федерації. Однак багато конституційні норми більш загального характеру також мають відношення до митного права. Це частина 1 ст.8 про підтримку конкуренції та свободи економічної діяльності та ч.2 ст.8 про визнання і захисту рівним чином приватної, державної, муніципальної та інших форм власності; частина 1 ст.34 про право кожного на вільне використання здібностей і майна для підприємницької та іншої не забороненої законом економічної діяльності; частина 3 ст.15, відповідно до якої будь-які нормативні правові акти, які зачіпають права, свободи та обов’язки людини і громадянина, не можуть застосовуватися, якщо вони не опубліковані офіційно для загального відома. Перераховані конституційні норми є вихідними положеннями для митного права.

Таким чином, Конституція займає особливе місце серед інших джерел митного права. Будучи основним законом Росії, вона визначає характер митного права в цілому. У цьому полягає головна особливість Конституції як джерела митного права. Конституція є не тільки юридичною базою для подальшого розвитку митного права, як, втім, і ряду інших правових галузей.

Відповідно до Конституції будь-які обмеження переміщення товарів і послуг можуть вводитися відповідно до федерального закону (а не якимось іншим правовим актом) і тільки в тих випадках, якщо це необхідно для забезпечення безпеки, захисту життя і здоров’я людей, охорони природи і культурних цінностей. Дане положення є гарантом демократичності і стабільності митного права, в той же час, допускаючи певну гнучкість.

2. Наступний за значенням джерело митного права — закони. Серед них треба виділити: а) митні кодекси; б) інші закони, в яких містяться норми митного права. Про значення, характер і специфіку митних кодексів як комплексних законів у сфері митної справи вище вже говорилося.

Інші, Інші, крім митних кодексів, закони як джерела митного права можна, у свою чергу, умовно поділити на 2 групи: власне митні закони, основним зміст яких є саме митні питання, і інші закони, в яких містяться норми митного права. До першої групи відноситься закон «Про митний тариф», до другої — Закон «Про вивезення і ввезення культурних цінностей».

3. Нормативні акти Президента та Уряду Російської Федерації. При всій важливості законів для регулювання митної справи вони об’єктивно не в змозі вирішити всі питання, що виникають у зв’язку з динамічним, мобільним характером митної справи. Це пояснюється тривалістю процедури прийняття законів, у тому числі і в митній сфері. Власне митні закони, маючи фундаментальний характер, розраховані на тривалий термін дії. Вирішити завдання більш оперативного регулювання митних відносин, забезпечити можливості чуйного реагування на виникаючі питання покликане поточне нормативне регулювання митної справи. Найважливішу роль у ньому відіграють укази Президента і постанови Уряду.

4 стр., 1675 слов

Предмет і метод адміністративного права

... ідентичні методи та форми. Метод адміністративного права. Поряд з предметом, важлива роль у здійсненні адміністративним правом регулятивної функції належить методу регулювання суспіль них відносин або методу адміністративного права. Саме поняття предмета і методу ...

Прикладами нормативних указів Президента РФ з питань митної справи можуть служити Указ «Про невідкладні заходи з організації митного контролю в Російській Федерації» від 18 липня 1992 року, що передбачав комплекс заходів для встановлення митного кордону з колишніми республіками Союзу РСР, не підписали угоду про принципи митної політики від 13 березня 1992 року або ж приєдналися до нього, а також зі зміцнення та вдосконалення митної служби в Російській Федерації, включаючи питання про умови праці, правових та соціальні гарантії працівників митної служби; Указ від 24 жовтня 1992 року, яким було затверджено Положення про порядок присвоєння персональних знань посадовим особам митних органів та організацією митної служби, і ряд інших указів.

Уряд Російської Федерації також здійснює нормотворчу діяльність в галузі митної справи. Воно видає з цих питань різні нормативні акти: постанови, розпорядження, затверджує різні правила та інші види актів у даній сфері.

Нормативною є, наприклад, постанову Ради Міністрів Уряду України «Про невідкладні заходи щодо посилення митного контролю на державному кордоні Російської Федерації» від 24 травня 1993 року, яким митним органом спільно з органами виконавчої влади республік, країв, областей і автономних утворень пропонувалося здійснювати заходи щодо посилення митного контролю, визначити зону митного контролю, визначити зону митного контролю вздовж кордону з державами — республіками колишнього СРСР; провести переговори з митними органами зазначених держав щодо визначення місць розташування митних пунктів пропуску на державному кордоні Російської Федерації. У цій постанові вирішувалися питання розвитку інфраструктури, зміцнення кадрами митних органів, зокрема, збільшення чисельності працівників митних органів за рахунок позапланових доходів митних органів. Постановою Уряду РФ від 23 грудня 1993 року «Про порядок переміщення фізичними особами через митний кордон України товарів, не призначених для виробничої або іншої комерційної діяльності» було передбачено єдині ставки митних платежів і спрощено порядок переміщення зазначеними особами названих товарів.

4. Джерелами митного права є нормативні накази Державного Митного Комітету Росії. У цих правових актах встановлюються норми і правила, що мають значення не тільки для митного регулювання, а й для інших галузей, наприклад, для митного регулювання, а й для інших галузей, наприклад, для сфери фінансової діяльності. Такі акти в рівній мірі обов’язкові для керівництва та виконання працівниками як митної системи, так і інших відповідних структур і виконавчої влади, наприклад, Міністерства фінансів. Наказ ГТК РФ — найбільш розповсюджений вид нормативного акту, за допомогою якого здійснюється безпосереднє регулювання різноманітних за характером питань митної справи. Вони є найбільш численними нормативними актами, що регулюють як великі блоки невідкладного справи, так і його окремі частини. Наприклад, наказ ГТК РФ від 16.12.96 року № 762 «Про особливості декларування підакцизних товарів, що підлягають маркуванню» стверджує тимчасовий порядок декларування підакцизних товарів, що підлягають маркуванню.

ГТК РФ видає положення — нормативні правові акти, що мають зведений, модифікаційний характер і структуру, що визначає функції і компетенцію митного органу. Положення, як правило, розраховане на тривале застосування. Наприклад, введене наказом ГТК РФ від 18.01.94 року № 20 Положення про митний перекладача стверджує юридичний статус цього виду діяльності.

ГТК РФ видає інструкції з різних питань, що відносяться до правового регулювання різних учасників митної діяльності. Наприклад, наказом ГТК РФ від 01.03.97 № 97 затверджена і введена в дію з 01.04.97 Інструкція про порядок заповнення форми коректування митної вартості та митних платежів (КТС-1, КТС-2).

Загальні правила — вид нормативного правового акту, що затверджується ГТК РФ, з питань регулювання конкретних блоків і ділянок митної справи. Наприклад, з метою реалізації Постанови Уряду Російської Федерації від 18.07.96 № 808 «Про порядок переміщення фізичними особами через митний кордон РФ товарів, не призначених для виробничої або іншої комерційної діяльності» наказом ГТК РФ від 18.10.96 № 645 введена нова редакція загальних правил переміщення товарів фізичними особами через митний кордон РФ.

Порядок — вид нормативного акта, який передбачає процедуру здійснення окремих, істотних митних операцій і дій. Наприклад, на виконання постанови Уряду РФ від 07.12.96 № 1461 наказом ГТК РФ від 05.01.97 № 3 запропоновано застосовувати Порядок визначення митної вартості товарів, що вивозяться з митної території РФ. Правила застосування цього Порядку встановлюються ГТК РФ.

Типова технологічна схема — вид нормативного акта, що передбачає технологію здійснення окремої митної операції. Наприклад, з метою вдосконалення процедури оформлення коректування митної вартості товару, що переміщується через митний грАницой РФ, а також відповідності даних на паперових носіях ВМД, ДТЗ і КТС даними на електронних носіях, ГТК РФ наказом від 03.03.97 № 98 ввів типову технологічну схему відображення вартості товарів у процесі митного оформлення. Коригування митної вартості здійснюється відповідно до порядку, встановленого наказом ГТК РФ від 05.01.94 № 1.

6. МИТНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА І ЯК

Навчальні дисципліни

Про митний право як про навчальну дисципліну можна зовсім виразно говорити незалежно від того, розуміється чи митне право як щодо самостійної комплексної галузі права або галузі (підгалузі) адміністративного права. Митне право — це порівняно нова «молода» правова навчальна дисципліна. Структура її ще остаточно не склалася, вона поки тільки формується з урахуванням досвіду інших, близьких галузей права і відповідних навчальних дисциплін. Відповідно до прийнятого підрозділом правових галузей, дана навчальна дисципліна поділяється на 2 основні частини — загальну й особливу. У спільну частину входять шість розділів:

I. Науково-теоретичні та правові основи митної справи в Російській Федерації.

II. Митне право — галузь російського права і навчальна дисципліна.

III. Митні правовідносини і норми.

IV. Суб’єкти митного права.

V. Форми діяльності митних органів.

VI. Відповідальність по митному праву.

Особлива частина підручника складається з чотирьох розділів:

VII. Правове регулювання переміщення товарів і транспортних засобів, митного оформлення та митного контролю.

VIII. Митно-тарифне регулювання та справляння митних платежів, митні пільги. Введення митної статистики і ТН ВЕЛ.

IX. Митні органи як органи дізнання.

X. Правові засади провадження у справах про порушення митних правил та їх розгляд.

Особливий блок навчальної дисципліни становить так звана спеціальна частина, присвячена питанням участі Російської Федерації в міжнародно-правове співробітництво в галузі митної справи з країнами СНД і далекого зарубіжжя. Необхідно також зупинитися на характеристиці стану науково-теоретичної розробки питань митної справи та митного права і підготовки відповідної навчально-методичної літератури. В цілому стан і рівень дослідженості митно-правової проблематики навряд чи можна визнати задовільним. Багато в чому це пояснюється недостатньою увагою протягом багатьох років до митного справі та його організаційно-управлінської структури з боку влади.

Стан справ стало дещо змінюватися з 1986 року, після створення ГУГТК при Раді Міністрів СРСР, а потім Митного комітету СРСР. Воно суттєво змінилося після того, як було створено ГТК Росії і почалася серйозна перебудова всього митної справи та митного законодавства. По суті, багато в чому заново стало формуватися російське митне право. Тим не менше, митно-правових питань