Джерела та форми права

Реферат

Важливим фунція покладаючи на плечі суспільства — регулювання відносін Між людьми, охорона и захист ціх відносін. Це Завдання воно здійснює за допомог соціальніх норм, у сістемі якіх право посідає провідне Місце. Тому право в юрідічній науці розглядають Як загальносоціальне явищем и Як волевіявлення держави.

Конституція України, прийнятя на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, візначає Україну Як суверенних и незалежну, демократичну соціальну, правову державу.

основоположних принципів Такої держави об’єктивно віступаєть верховенство Права, першочергових соціальна Цінність прав и свобод людини и громадянина.

Права и звільни людини та їх Гарантії визначаються Зміст и спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність. «Утвердження и забезпечення прав и свобод людини є Головним обов’язком держави» (Ст. 3 Констітуції України).

Частина ж перша Статті 8 Основного закону Нашої держави проголошує: «У Україні візначається и діє принцип верховенства права».

Термін «право» вжівається в процесі Спілкування людей Досить часто, відображаючі при цьому Різні аспекти їхнього суспільного життя. Так, слово «право» означає возможности, які має соціальний суб’єкт, сукупність Особлива правил соціальної поведінкі загально характером, відповідність форм Явища, Його сутності ТОЩО

залежних від сфери знань, в якіх вікорістовується цею Термін, віділяють Його філософські, Соціальні, психологічні Тлумачення, Що мают Загальні и відмінні рісі, пов’язані з особливая предмету наукового Дослідження и засобів, Що використовують для цього. Кожне з Тлумачення права відображає Ліше певні Його сторони, аспекти тією мірою, в якій право є предметом Дослідження окремої науки. Того Тільки аналіз Всіх визначеня права спроможній відобразіті Його характеристики, Як цілісного суспільного Явища.

Альо такий аналіз не буде повноціннім без Дослідження джерел, чі, Як галі часто їх назівають у правовій науці, форм права. Саме джерела права и є центром УВАГА Нашої курсової роботи. Поняття права, Його джерела, Класифікація форм права, нормативно-правовий акт у ракурсі основного джерела права, — безперечно одні з найважлівішіх моментів у правовому світогляді, правовій культурі громадянина України, и які обов’язково Муся буті охоплені даною роботів.

15 стр., 7371 слов

Джерела податкового права України

... з основних напрямів фінансової діяльності держави й органів місцевого самоврядування. У результаті здійснення державою й органами місцевого самоврядування правотворчої функції утворюються джерела податкового права. По-друге, джерела податкового права є формою ... і в цьому звязку формою іменують джерела права. Джерела податкового права - це зовнішні конкретні форми його вираження, тобто правові акти ...

1. Поняття джерела (форми) права

а) право и Його суть

Право Завжди пов’язане з суспільнім життям людини. Людина є носієм и Основним Споживачем Його пріпісів (норм), а її інтересі и спожива — джерелом змісту правил поведінкі людей в суспільстві. Право забезпечує загальний порядок, Що проявляється в суспільній поведінці людей, установ, організацій, держави. Право проявляє себе, Як загальний обов’язковий порядок, Що панує над волею кожної людини.

Як загальносоціальне явищем, право характерізується Певної свободою и обгрунтованістю свободи поведінкі людей, тобто відповіднімі можливіть суб’єктів суспільного життя, Що об’єктивно зумовлені РОЗВИТКУ суспільства, мают буті загально и рівнімі Для всіх, однойменніх суб’єктів. З таких позіцій право ділять на:

  • q права людини;
  • q права об’єднань, груп, верств;
  • q права нації, народу;
  • q права людства.

Цікавім є визначення юридичного права. Отже, юридичне право — Це свобода и обгрунтованість поведінкі людей відповідно до діючіх нормативно-правових актів та інших джерел права. [1]

В.В.Копейчіков візначає право, «як волевіявлення держави — Це система загальнообов’язкового, формально визначених, установлених чи санкціонованіх державою, гарантованого и забезпечених нею правил поведінкі, Що тісно Між собою зв’язані и регулюються суспільні Відносини в інтересах певної Частина населення в соціально неоднорідному середовіщі «.

Правове регулювання — ції проголошення державою Вимоги до людини у формі правових пріпісів, з одного боку, та виконан особою ціх Вимоги (Обов’язків) — з іншого.

Отже, право — ції спеціфічна форма регулювання поведінкі людей, сукупність правил поведінкі (норм), встановлених або санкціонованіх державною Влад, Що віражають інтересі, спожи переважної більшості громадян, Що створі державу з метою ЗАХИСТУ її прав, свобод и власності, стабілізації суспільних відносін, встановлення цівілізованого порядку в Країні, зміцненні и розвітку держави. [7]

б) Поняття джерела права

Поняття «джерело права» існує Упродовж багатьох століть. ЯКЩО віходіті Із загальнопошіреного Значення терміну «джерело», то в сфері права Під ним потрібно розуміті силу, Яка створює право. Такою силою дерло за все є влада держави, Яка реагує на спожи суспільства, Розвиток суспільних відносін и пріймає відповідні правові Рішення.

Порядку з ЦІМ джерелом права слід кож віділіті форму вираженість державної влади, форму, в якій містіться правове Рішення держави. З допомог форми право набуває Свої невід’ємні рісі и ознайо: загальнообов’язковість, загальновідомість и т.д.

Джерела права — ції Способи вираженість и закріплення правових норм, надання їм юридичного значення.

прийнятя віділяті:

5 стр., 2184 слов

Джерела цивільного процесуального права і межі його дії. Цивільне ...

... (ст. 2 ЦПК України). Цивільне судочинство і його стадії Цивільне судочинство — це врегульований нормами цивільного процесуального права порядок провадження в цивільних справах, який визначається системою ... метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Законодавство про цивільне судочинство встановлює ...

1) джерело права в матеріальному змісті;

2) джерело права в ідеальному змісті;

3) джерело права в Юридичний (формальному) змісті.

Джерелом права в матеріальному змісті є Розвиток суспільних відносін. До них належать засоби виробництва матеріального життя, форми власності та Інше.

Під джерелом права в ідеальному змісті розуміють правову свідомість.

в) тонкощі Між розумінням зрозуміти джерела та форми права

Колі ж кажуть про джерела у Юридичний змісті, то маються на увазі різноманітні форми (засоби) вираженість правових норм.

Окремі Вчені (Н.Г.Александров, Л.Р.Сюкіяйнен) відносять до джерел права діяльність держави по встановленного правових норм або адміністратівні и Судові прецедент. При цьому форми вираженість таких норм розглядаються Як форми, а не Як джерела права. [3]

Форма права — Ції форма самє права Як окремого Явища, и співвідносіться вон Тільки Зі змістом права. Її призначення — впорядкуваті право, Додати йому Властивості державно-владного характеру. Віділяють зовнішню и внутрішню форми права.

Форми (Джерела), звичайна, класіфікуються на Різні види. Так, форми права поділяються на Дві Великі групи:

  • q внутрішня форма права;
  • q зовнішня форма права.

Під внутрішньою формою права розуміють систему права, Що має об’єктивний характер своєї побудова, Який відображається в Єдності и узгодженості Всіх її норм, діференційованіх за правовими комплексами, Галузо, підгалузямі, інстітутамі и нормами права.

Зовнішня форма права — ції …