Понятие, сущность и значение наследственного договора

Актуальність теми. Кодифікація цивільного законодавства в Україні, важливою складовою частиною якої є реформа спадкового права, зумовлює активізацію наукових досліджень норм, пов’язаних з відповідною галуззю суспільних відносин, які традиційно вважалися одним з найбільш стабільних інститутів цивільного права.

Особливе місце серед норм цивільного права, які регулюють відносини спадкування, посідають ті норми, що стосуються спадкового договору, який є абсолютною новелою нового Цивільного кодексу України 2003 p., оскільки він не був передбачений ні Цивільним кодексом Української РСР 1922 p., ні Цивільним кодексом Української РСР 1963 p., ні іншими законодавчими актами в галузі регулювання спадкових відносин.

Запровадження цього договору, відомого законодавству багатьох європейських країн, можна визнати таким, що зумовлене потребами практики і, отже, є обгрунтованим з практичної точки зору.

У зв’язку з відсутністю у раніше чинному цивільному законодавстві відповідного інституту, а також фактично офіційним відкиданням ідей буржуазного права, що існувало раніше, питання теорії спадкового договору на момент прийняття нового ЦК України не були предметом досліджень, що зумовило спірність низки положень присвячених йому норм.

Оскільки спадковий договір належить до числа новел цивільного законодавства України, природно, виникли певні труднощі при з’ясуванні його сутності, значення, правової природи та місця у системі договорів цивільного права в Україні. З’ясування цих питань має не лише теоретичне, але і неабияке практичне значення, оскільки від розуміння характеру спадкового договору залежить формування нотаріальної та судової практики з цих питань.

Окремі публікації, головним чином, у вигляді коментарів, навчальних та науково-популярних видань тощо, з відповідної проблематики з’явилися лише після прийняття ЦК України. При ньому лише одна з них була присвячена виключно спадковому договору і мала характер порівняльного дослідження та критичного аналізу окремих аспектів цього нового інституту цивільного права України.

У кожному разі у всіх публікаціях, що з’явилися після запровадження спадкового договору в новому ЦК України, з одного боку, зазначалася виправданість врегулювання відповідних відносин у Цивільному кодексі, а з іншого, зверталася увага на недостатньо чітку і послідовну вирішеність низки питань, пов’язаних з цим договором. Очевидно, недоліки, які можуть вплинути на повноту захисту цивільних прав учасників відповідних відносин, мають бути усунені в процесі вдосконалення нового Цивільного кодексу. Разом з тим, оскільки ведеться про вже прийнятий Кодекс, наступні зміни і доповнення повинні мати виважений характер і бути надійно обґрунтованими.

16 стр., 7628 слов

Сутність та характеристика цивільного права

... цивільного права. Виходячи з сформульованої мети завданнями даної роботи будуть: встановити сутність науки цивільного права; охарактеризувати предмет та методи науки цивільного права визначити місце цивільного права в правовій системі України. ... розвитку, яка у своїй основі склалася в процесі повторюваних суспільних відносин і визнається та охороняється державою. Таким чином, уся спрямованість ...

Актуальність теми підвищується у зв’язку з тим, що з набуттям чинності ЦК України 2003 р. на практиці може виникнути чимало питань, пов’язаних з його укладенням спадкового договору, його змістом та виконанням, які потребуватимуть теоретичного та законодавчого уточнення. Зокрема, це: питання більш точного визначення самого поняття спадкового договору; аналіз особливостей вимог до осіб, які можуть бути відчужувачами та набувачами; встановлення меж розпорядження майном з боку відчужувача та вимог до набувача; з’ясування особливостей зміни, розірвання та припинення цього договору; співвідношення таких категорій, як спадковий договір, договір про довічне утримання та заповіт тощо.

В курсовому дослідженні були використані вітчизняні та зарубіжні фахівці у галузі цивільного права, римського приватного права, порівняльного правознавства: С.С. Алексеева, Ч.Н. Азімова, Б.С. Антимонова, М.Ю. Барщевського, В.В. Васильченка, С.І. Вільнянського, В.В. Вітрянського, Ю.М. Власова, О.В. Дзери, А.С. Довгерта, В.К. Дроникова, О.А. Красавчикова, Н.С. Кузнєцової, В.І. Курдиновського, В.В. Луця, В. Нікольського та ін.

Деякі з них присвячені аналізові інституту спадкування в цілому або головним його інститутам. Зокрема це праці Б.С. Антимонова, М.Ю. Барщевського, В.В. Васильченка, В.К. Дроникова, В.І. Курдиновського, В. Нікольського, Є.О. Рябоконя, С.Я. Фурси, P.O. Халфіної, І.В. Шерешевського. У низці інших праць міститься розгляд питань договірного права, які мають суттєве значення для дослідження поняття та сутності спадкового договору (праці В.В. Вітрянського, В.В. Луця, Ю.В. Романця, М.М. Сібільова та ін.)..

Мета і задачі дослідження. Метою курсової роботи є з’ясування поняття, сутності та значення інституту спадкового договору в сучасних умовах, особливостей визначення предмета та суб’єктного складу спадкового договору, його місця в системі цивільного права України, а також особливостей його укладення, здійснення, зміни, розірвання та припинення.

Відповідно до поставленої мети в курсового дослідження формулюються такі завдання:

  • проаналізувати теоретичне підґрунтя різноманітних концепцій, що стосуються системи договорів;
  • визначити поняття, тлумачення змісту спадкового договору;
  • визначити місце спадкового договору в системі цивільних договорів;

— здійснити всебічний аналіз чинного законодавства України та законодавства деяких інших країн, де має місце аналогічна українській, система цивільного права;

— виявити особливості, пов’язані з виконанням спадкового договору, та проблеми, які можуть виникнути в процесі застосування його на практиці;

3 стр., 1488 слов

Организационные договоры в коммерческом праве

... самих договорных контрагентов. Закрепление принципа свободы договора, автономии воли лиц расширяет возможности использования организационных договоров в сфере торгового оборота. Всякий имущественный договор в коммерческом праве носит возмездный характер и имеет целью ...

  • встановити специфіку суб’єктного складу спадкового договору;
  • визначити засоби забезпечення виконання спадкового договору.

Об’єктом дослідження є інститут спадкового договору у цивільному праві України.

Предметом дослідження є правовідносини, які виникають у процесі укладення та виконання спадкового договору.

Методи дослідження. При здійсненні мого дослідження я використовувала загальнонауковий діалектичний метод, а також спеціальні наукові методи логічного, системно-структурного та порівняльного аналізу.

Загальнонауковий діалектичний метод дав можливість виявити місце спадкового договіру в загальний системі цивільних правовідносин.

Використання методу логічного аналізу дозволило виокремити характерні юридичні риси такого правового явища, як спадковий договір.

Метод системно-структурного аналізу дозволив дослідити взаємозв’язок спадкового договору та інших договорів цивільного права в системі підстав виникнення спадкових правовідносин і тим самим надав можливість з’ясувати спадковий договір поміж інших категорій спадкового права України.

На основі методу порівняльного аналізу вдалося виявити генезис спадкового договору, спільні та відмінні риси у підходах до правового регулювання відповідних відносин в сучасному українському цивільному праві та інших правових системах.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в Україні, з урахуванням основних напрямків реформи цивільного законодавства, здійснено комплексне наукове дослідження інституту спадкового договору у цивільному праві України.

У ході здійсненого дослідження сформульовано ряд нових наукових положень та висновків:

вперше сформульована концепція спадкового договору, яка враховує сучасні тенденції розвитку цивільного права України;

вперше обґрунтована позиція про необхідність розрізнення правових категорій „договір про спадкування» та „спадковий договір»;

з нових позицій охарактеризована правова природа виникнення спадкового договору;

вперше охарактеризовані особливості суб’єктного складу спадкового договору, суб’єктами якого є відчужувач і набувач;

запропоновані авторське визначення поняття спадкового договору та тлумачення змісту спадкового договору;

подальший розвиток одержали аналіз та систематизація передумов та наслідків укладення та виконання спадкового договору;

запропоновано рекомендації щодо необхідності вдосконалення змісту деяких норм ЦК України, присвячених регулюванню спадкового договору;

обгрунтована пропозиція щодо необхідності більш точного визначення правового становища особи, яка може призначатися відчужувачем для контролю за виконанням спадкового договору після його смерті;

конкретизовані класифікація цивільно-правових засобів забезпечення виконання спадкового договору та міри цивільної відповідальності за порушення виконання чи неналежного виконання спадкового договору.

4 стр., 1967 слов

Спадкове право України

... встановлення однозначності його змісту Цивільний кодекс України встановлює чіткі вимоги. Заповіт — це не договір, а односторонній правочин, згідно з яким права і обов’язки інших осіб виникають за ... її у встановлений строк. У такому разі його право на прийняття спадщини переходить до його спадкоємців (спадкова трансмісія). Це право померлого спадкоємця може бути реалізоване його спадкоємцями ...

Практичне значення одержаних результатів полягає насамперед в тому, що на підґрунті положень і висновків дисертаційного дослідження зроблено низку пропозицій щодо вдосконалення деяких норм нового Цивільного кодексу України. Внесено також пропозиції стосовно тлумачення положень законодавства судовою та нотаріальною практикою, для чого вказано критерії застосування певних норм у тих чи інших ситуаціях.

Структура курсової роботи: складається із вступу, 3 розділів, поділених на 3 підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг курсового дослідження складає 33 сторінки, а список використаних джерел 22.