Сорти рослин й породи тварин як об’єкти інтелектуальної власності

Реферат

Сорти рослин й породи тварин як об’єкти iнтелектуальної власностi

Днiпропетровський нацiональний унiверситет iменi Олеся Гончара

Кафедри адмiнiстративного i кримiнального права

на тему:

Сорти рослин й породи тварин як об’єкт приватної iнтелектуальної власностi

Виконала: ст. гр. ВВ-10м-1

Петрушевська А. А.

Перевiрив: старший викладач

Левенець Ю. А.

Днiпропетровськ 2011

Змiст

Вступ

1. Законодавча база

2. Об’єкти права iнтелектуальної власностi на сорт рослин, породу тварин

4. Види прав iнтелектуальної власностi на сорт рослин, породу тварин

5. Майновi права iнтелектуальної власностi на сорт рослин, породу тварин, засвiдченi патентом

6. Строк чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на сорт рослин, породу тварин

7. Порядок набуття прав на сорт рослин

8. Державна реєстрацiя прав на сорт

9. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi охорони прав на сорти

10. Захист прав на сорт

Висновок

Список використаної лiтератури

Вступ

Важливим напрямом розвитку економiки, зокрема в аграрному секторi, є селекцiйнi дослiдження, якi є об’єктами iнтелектуальної власностi, продуктом творчої дiяльностi людини. Селекцiя — це виведення людиною нових або полiпшення тих, що вже iснують, порiд тварин i рослин.

«Про охорону прав на сорти рослин», «Про племiнну справу у тваринництвi» та iн.

Вiдносини, що виникають у зв’язку з виведенням, використанням, захистом, вiдчуженням нових сортiв рослин i нових тварин (селекцiйнi досягнення) регулюються Цивiльним кодексом України, Законом України «Про охорону прав на сорти рослин» вiд 21 березня 1993 р., Законом України «Про племiнне тваринництво» вiд 15 грудня 1993 р. Вказанi нормативно-правовi акти визначають поняття «сорт», «порода», «племiнне тваринництво» та iн., пов’язанi з правовою охороною сортiв рослин i нових порiд тварин.

Об’єктами права iнтелектуальної власностi на селекцiйнi досягнення є: сорт рослин i порода тварин.

Усi вiдносини, що виникають у зв’язку з виведенням, використанням, захистом, вiдчуженням нових сортiв рослин i нових тварин (селекцiйнi досягнення) регулюються Цивiльним кодексом України, Законом України «Про охорону прав на сорти рослин» вiд 21 березня 1993 р., Законом України «Про племiнне тваринництво» вiд 15 грудня 1993 р, «Про насiння i садивний матерiал» вiд 15 грудня 2009 року, «Про приєднання України до Мiжнародної конвенцiї по охоронi нових сортiв рослин» вiд 2 грудня 1961 року [9].

14 стр., 6687 слов

Екологічне право України

... однієї області; лісові ресурси; види рослин і тварин, занесені до Червоної книги України; природні ресурси в межах ... позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення екологічного законодавства. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” ... розвиненою ринковою економікою. Одним з таких незаперечних прав є право громадян на екологічну безпеку. Воно забезпечується ...

Вказанi нормативно-правовi акти визначають поняття «сорт», «порода», «племiнне тваринництво» та iн., пов’язанi з правовою охороною сортiв рослин i нових порiд тварин.

Що стосовно мiжнародного регулювання то треба вiдмiтити Мiжнародний Союз з охорони нових сортiв рослин, що заснований Мiжнародною конвенцiєю з охорони нових сортiв рослин («Конвенцiя УПОВ»), яка була пiдписана в Парижi у 1961 роцi. Мета Конвенцiї УПОВ полягає у забезпеченнi визнання державами-членами Союзу досягнень селекцiонерiв, що займаються створенням нових сортiв рослин шляхом надання на них виключного права власностi на основi ряду однорiдних i чiтко обговорених принципiв. Для отримання охорони новий сорт повинен бути: вiдмiнним вiд iснуючих загальновiдомих сортiв, достатньо однорiдним, стабiльним i новим у тому розумiннi, що вiн не повинен бути предметом комерцiйного збуту до певних дат, встановлених шляхом посилання на дату подання заявки на надання охорони.

Також з мiжнародних документiв, регулюючих права iнтелектуальної власностi стосовно нових сортiв рослин й пород тварин, то треба зазначити Регламент Ради (ЄС) № 2100/94 вiд 27 липня 1994 року про права на сорти рослин у Спiльнотi, Директиву Ради 2002/53/ЄС вiд 13 червня 2002 року про загальний каталог сортiв сiльськогосподарських культур та мiжнародну Конвенцiю з охорони нових сортiв рослин вiд 2 грудня 1961 р.,що переглянута в м. Женева 10 листопада 1972 р., 23 жовтня 1978 р. та 19 березня 1991 р [8].

2. Об’єкти права iнтелектуальної власностi на сорт рослин, породу тварин

порода, тобто цiлiсна численна група тварин загального походження, що створена людиною та має генеалогiчну структуру i властивостi, якi дають змогу вiдрiзнити її вiд iнших тварин цього самого виду, i є кiлькiсно достатньою для розмноження як однiєї породи.

(чiтко вiдрiзняється вiд будь-якого iншого сорту, який є загальновiдомим); однорiдним (результати розмноження сорту збiгаються з його ознаками); стабiльним (ознаки сорту залишаються незмiнними пiсля його розмноження) [1].

Сортом рослин, як об’єктом права iнтелектуальної власностi, вiдповiдно до ст. 1 Закону України „Про охорону прав на сорти рослин”, визнається окрема група рослин. в рамках нижчого з вiдомих ботанiчних таксонiв, яка, незалежно вiд того, задовольняє вона повнiстю або нi умовам надання правової охорони, може бути визначена ступенем прояву ознак, може бути вiдрiзнена вiд будь-якої iншої групи рослин ступенем прояву принаймнi однiєї з цих ознак, може розглядатися як єдине цiле з точки зору її придатностi для вiдтворення у незмiнному виглядi цiлих рослин сорту. Рiзновидами сорту, на якi можуть набуватися права, є: клон, лiнiя, гiбрид першого поколiння, популяцiя. Визначення термiну «порода тварини» як об’єкта права iнтелектуальної власностi в нацiональному законодавствi поки ще не вироблено.

i власну назву. Власна назва може бути представлена будь-яким словом, комбiнацiєю слiв, комбiнацiєю слiв i цифр або комбiнацiєю лiтер i цифр.

5 стр., 2143 слов

Кафедра «Связи с общественностью, политология, психология и право» 2

... покупки эта возможность превратилась в реальность и он стал обладателем субъективного гражданского права — права собственности на автомобиль. Объем правоспособности у всех граждан одинаков. Каждый из граждан ... е. самостоятельно, могут приобретать не все, а только определенный круг гражданских прав. Другие же права они вправе приобретать только с согласия родителей, усыновителей или попечителей или ...

Авторство на сорт рослин, тобто немайновi права автора (селекцiонера), пiдтверджуються свiдоцтвом, а майновi права особи, яка ними володiє, – патентом.

Закон України „Про племiнну справу у тваринництвi”, що регулює вiдносини у сферi захисту прав на такий об’єкт права iнтелектуальної власностi, як порода тварин, не мiстить визначення цього поняття. Натомiсть ст. 1 цього Закону мiстить визначення поняття селекцiйного досягнення як створеної в результатi цiлеспрямованої творчої дiяльностi групи племiнних тварин (порода, порiдний тип, лiнiя, родина тощо), яка має новi високi генетичнi ознаки i стiйко передає їх нащадкам [9].

Таким чином, породу тварин можна розглядати як найбiльш значущий рiзновид об’єктiв права iнтелектуальної власностi (племiннi (генетичнi) ресурси) у племiннiй справi.

Суб’єктом правовiдносин, що виникають у процесi створення та використання сорту рослин i порiд тварин, може бути будь-яка фiзична i юридична особа. Автором селекцiйного досягнення визнається особа, творчою працею якої створено цей сорт чи породу. Автор селекцiйного досягнення має право визначати його назву, яка має вiдповiдати встановленим законом щодо селекцiйних досягнень вимогам i пiдлягає схваленню державним органом, що вiдає випробуванням та охороною селекцiйних досягнень.

Іншими особами, якi набули майнових прав iнтелектуальної власностi на сорт рослин за договором чи законом можуть бути володiлець патенту, власник майнового права iнтелектуальної власностi на поширення сорту, лiцензiат, спадкоємець або iнший правонаступник, суб’єкти, яким надається право на вiльне використання сорту рослин, тощо. Вiдповiдно до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» володiлець патенту — це особа, якiй належить впродовж визначеного цим Законом строку i засвiдченi патентом майновi права iнтелектуальної власностi на сорт рослин. Володiлець патенту має право заповiсти свої майновi права на сорт у спадщину [1].

Ще одним суб’єктом прав iнтелектуальної власностi є попереднiй користувач. Попереднiй користувач — це особа, яка має право на безоплатне користування сортом рослини чи породою тварини, завдяки тому що використовувала цi об’єкти або зробила ефективну пiдготовку для їх використання до дати подання заявки власником патенту.

Власник майнового права iнтелектуальної власностi на поширення сорту — це особа, якiй належить впродовж визначеного згаданим Законом строку i засвiдчене свiдоцтвом про державну реєстрацiю сорту майнове право iнтелектуальної власностi на поширення сорту рослин. Володiлець патенту може видати будь-якiй особi дозвiл (лiцензiю) на використання сорту на пiдставi лiцензiйного договору. За лiцензiйним договором володiлець патенту (лiцензiар) передає право на використання сорту iншiй особi (лiцензiату), яка бере на себе зобов’язання вносити лiцензiару обумовленi договором платежi i здiйснювати iншi дiї, передбаченi лiцензiйним договором.

12 стр., 5914 слов

Загальна характеристика права інтелектуальної власності

... права інтелектуальної власності ми визначаємо так, як він визначається для звичайного права власності. Зміст правомочностей звичайного права власності залежить від об'єкта власності. Так, право власності на землю, безумовно, відрізняється від права власності на шкарпетки. Але повернемося до змісту права інтелектуальної власності. ...

На рiвнi з громадянами України мають права iноземнi громадяни та особи без громадянства. Якщо цi особи мають постiйне мiсце проживання поза межами України, то вони реалiзують свої права через патентних повiрених. Якщо селекцiонерiв декiлька, то всi вони мають право на одержання патенту. Вони можуть здiйснювати свої права на сорт рослин, породу тварин спiльно — на пiдставi угоди мiж ними.

Суб’єктом iнтелектуальної власностi на сорт рослин, породу тварин може стати також Фонд винахiдникiв України, якщо автор селекцiйного досягнення назвав у заявцi фонд особою, якiй вiн передає право на одержання патенту [7].

Патентоволодiльцевi на селекцiйне досягнення належить виключне право на використання цього досягнення в межах, встановлених законом про iнтелектуальну власнiсть на сорт рослин, породу тварин.

Автор iнтелектуальної власностi на сорт рослин, породу тварин, який не є патентоволодiльцем, має протягом строку чинностi патенту (30 рокiв, а щодо дерев та винограду — 35 рокiв) право на одержання винагороди вiд патентоволодiльця за використання селекцiйного досягнення. Розмiр та умови виплати винагороди авторовi визначаються договором, що укладається мiж ним i патентоволодiльцем. Розмiр винагороди не повинен становити менше нiж 2 % вiд сум щорiчних надходжень, якi одержує патентоволодiлець за використання селекцiйного досягнення, включаючи надходження вiд продажу лiцензiй. Винагорода виплачується авторовi протягом шести мiсяцiв пiсля закiнчення кожного року, в якому використовувалося селекцiйне досягнення, якщо договором не передбачено iнше.

Особистi немайновi права iнтелектуальної власностi на сорт рослин не вiдчужуються, не передаються i дiють безстроково. Автор сорту має право за своєю вимогою одержати свiдоцтво про авторство на сорт рослин. Автор сорту має право пропонувати назву створеного ним сорту i включати до назви своє iм’я. Автори сорту, який є результатом їх спiльної творчої працi, мають однаковi права, якщо iнше не передбачено письмовим договором мiж ними.

Вiдповiдно до норм чинного законодавства, особа, визнана автором сорту, має право:

 • а) перешкоджати iншим особам привласнювати та спотворювати його авторство;
 • б) вимагати не розголошувати його iм’я як автора сорту i не зазначати його у публiкацiях;
 • в) вимагати зазначення свого iменi пiд час використання сорту, якщо це практично можливо [4; с. 44].

Цей перелiк особистих немайнових прав автора не є вичерпним. Привласнення авторства є порушенням особистих немайнових прав iнтелектуальної власностi на сорт рослин i тягне за собою юридичну вiдповiдальнiсть.

4. Види прав iнтелектуальної власностi на сорт рослин, породу тварин

право iнтелектуальний власнiсть сорт порода

Право iнтелектуальної власностi на сорт рослин, породу тварин становлять:

1) особистi немайновi права iнтелектуальної власностi на сорт рослин, породу тварин, засвiдченi державною реєстрацiєю;

2) майновi права iнтелектуальної власностi на сорт рослин, породу тварин, засвiдченi патентом;

— Вiдносини з приводу правової охорони селекцiйних досягнень регулюються Законами України «Про охорону прав на сорти рослин» у редакцiї вiд 17 сiчня 2002 р. i «Про племiнне тваринництво» в редакцiї вiд 21 грудня 1999 р. Якщо перший iз цих законiв досить новий, то положення другого вже застарiлi та не вiдповiдають цьому кодексу. Тому необхiдно внести вiдповiднi змiни в цей закон.

11 стр., 5438 слов

Захист прав власника патенту на винахід і корисну модель за національним ...

... роботи. Мета даної курсової роботи полягає у всебічному дослідженні та комплексному аналізі захисту прав власників патенту на винахід і корисну модель за законодавством України. Для досягнення поставленої ... не поширюється на такі об'єкти технології: сорти рослин і породи тварин; біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних ...

Селекцiйними досягненнями є сорти рослин та породи тварин, створенi в результатi науково-практичної дiяльностi. Пiсля створення особи, якi мають на це право, набувають права iнтелектуальної власностi на цi об’єкти.

Права iнтелектуальної власностi бувають рiзних видiв.

1).

Першу групу становлять особистi немайновi права. Вони набувають чинностi вiд дати державної реєстрацiї сорту рослини чи породи тварини. Порядок та умови державної реєстрацiї визначаються зазначеними законами. До прав цiєї групи належить право авторства на сорт рослин або породу тварин. Автором визнається особа, яка створила цi обєкти. Автором може бути визнана тiльки фiзична особа, яка внесла особистий творчий внесок у створення сорту або породи. Особа, яка надала технiчну, матерiальну чи органiзацiйну допомогу при створеннi цих об’єктiв, не може бути визнана автором. Право авторства не вiдчужується i не передається. Воно дiє безстрокове. За своєю вимогою автор має право одержати свiдоцтво про авторство на сорт рослин, породу тварин.

Автор сорту, породи має право пропонувати назву створеного ним сорту, породи i включати до назви своє iм’я. Якщо авторiв сорту чи породи декiлька, то вони мають однаковi права. Також вони можуть укласти письмовий договiр, який встановлював би порядок здiйснення ними права авторства.

До особистих немайнових прав також належать права автора сорту або породи:

 • а) перешкоджати iншим особам привласнювати та спотворювати його авторство;
 • б) вимагати не розголошувати його iм’я як автора i не зазначати його в публiкацiях;
 • в) вимагати зазначення свого iменi пiд час використання сорту, породи, якщо це практично можливо.

2).

До другої групи прав iнтелектуальної власностi на сорт рослин, породу тварин належать майновi права, засвiдченi патентом. Цi права регламентує стаття 489 цього кодексу.

3).

Одним iз прав iнтелектуальної власностi є майнове право на поширення сорту рослин, породи тварин, засвiдчене державною реєстрацiєю. Право на поширення сорту чи породи має будь-яка особа, якщо на сорт чи породу не розповсюджується виключне право власника, та за умови пiдтримування цього права. Це право виникає з дати державної реєстрацiї сорту чи породи та дiє безстрокове. Особа має право поширення, якщо сорт чи порода вiдповiдають визначеним вимогам, якi визначаються наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України «Про затвердження Критерiїв заборони поширення сортiв в Українi» вiд ЗО серпня 2002 р. Критерiї заборони поширення пород законодавством не визначенi. Згiдно з цим положенням, критерiї розповсюджуються на сорти, якi:

1) не придатнi до правової охорони;

2) не задовольняють потреби суспiльства;

3) становлять загрозу життю i здоров’ю людей;

4) завдають шкоди рослинному i тваринному свiту та довкiллю.

Майновими правами iнтелектуальної власностi на сорт рослин, породу тварин, засвiдченими патентом, є:

1) право на використання сорту рослин, породи тварин, придатних для поширення в Українi;

2) виключне право дозволяти використання сорту рослин, породи тварин;

5 стр., 2486 слов

Авторське право в мережі Інтернет

... (або) власник майнових авторських прав iнтелектуальної власностi. Також i згiдно ст. 7 закону Україна "Про авторське право та сумiжнi права" суб'єктами авторського права є автори творiв, їх спадкоємцi ... використання при створеннi продуктiв мультимедiа. Правовласники фактично позбавленi можливостi захищати свої права в цифровому середовищi тими ж способами, що i при звичайному використаннi ...

4) iншi майновi права iнтелектуальної власностi, встановленi законом [1].

Майновi права iнтелектуальної власностi на сорт рослин, породу тварин належать володiльцю патенту, якщо iнше не встановлено договором чи законом. Майновi права iнтелектуальної власностi на сорт рослин, породу тварин є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрацiї. Цi права засвiдчуються патентом та Реєстром патентiв Майновi права на сорт рослин, породу тварин можуть бути вкладом до статутного капiталу юридичної особи, предметом договору застави та iнших зобов’язань, а також використовуватися в iнших цивiльних вiдносинах. Реалiзацiя власником своїх майнових прав не повинна порушувати права власникiв iнших сортiв рослин, порiд тварин. Якщо власникiв сорту чи породи декiлька, то кожен iз них реалiзує свої майновi права на власний розсуд, якщо iнше не встановлено договором мiж ними.

1) Одним iз майнових прав є право використання сорту рослин, породи тварин. Використанням сорту чи породи визнається:

 • б) доведення до кондицiї з метою розмноження;
 • в) пропонування до продажу;
 • г) продаж або iнший комерцiйний обiг;
 • д) вивезення за межi митної територiї України;
 • є) зберiгання для будь-якої iз зазначених цiлей [2; с. 481].

2) Власник патенту має право дозволяти використання сорту рослин, породи тварин iнший особi. Порядок надання дозволу регулюється главою 75 цього кодексу — «Розпорядження майновими правами iнтелектуальної власностi».

Закон не визнає порушеннями майнового права власника дiї, якi здiсненi без його згоди та у випадках: вичерпання виключного права власника сорту, породи; право попереднього користування i право при вiдновленнi прав на сорт, породу; обмеження дiї виключного права власника сорту, породи.

Вичерпання виключного права власника буде мати мiсце у разi їх збуту на територiї України власником сорту, породи чи за його згодою, крiм встановлених законом виняткiв.

Обмеженням виключного права власника є дiї будь-якої особи з матерiалами сорту, породи, якщо вони здiйсненi: як приватнi та з некомерцiйними цiлями; в експериментальних цiлях; з метою створення iнших сортiв, порiд на основi сорту, породи, що охороняються, крiм випадкiв, передбачених законом.

Закон встановлює випадки, коли майновi права можуть здiснювати iншi особи без дозволу власника. Таким випадком є примусова лiцензiя на використання сорту рослин, породи тварин. Примусова лiцензiя може мати мiсце у двух випадках. Першим випадком є видача примусової лiцензiї Кабiнетом Мiнiстрiв з мотивiв надзвичайної суспiльної необхiдностi. Особа, якiй видається лiцензiя, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв. Таке рiшення може бути оскаржене до суду.

Другим випадком є невикористання або використання у незначних обсягах власником сорту чи породи протягом трьох рокiв вiд дати, наступної за державною реєстрацiєю або пiсля припинення використання. У цьому разi лiцензiя, при вiдмовi її надання власником патенту, видається за рiшенням суду. Особа, яка подала позовну заяву до суду, отримає лiцензiю, якщо власник патенту не доведе, що невикористання зумовлене поважними причинами.

1. Майновi права iнтелектуальної власностi на сорт рослин, породу тварин, засвiдченi патентом, є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрацiї, за умови пiдтримання чинностi цих прав вiдповiдно до закону.

7 стр., 3133 слов

Правовий захист авторського права і суміжних прав

... авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди. Основною підставою криміналізації порушення авторського права та суміжних прав є заподіяння істотної шкоди майновим правам суб'єктів авторського права і суміжних прав ... захисту авторського права Захист авторського права -- одна з важливих категорій теорії цивільного та цивільно-процесуального права. Під захистом авторських прав ...

2. Законом можуть бути встановленi умови тимчасової чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на сорт рослин, породу тварин, засвiдчених патентом, до набрання ними чинностi вiдповiдно до частини другої цiєї статтi.

з i сiчня року, наступного за роком державної реєстрацiї цих прав.

4. Чиннiсть виключних майнових прав iнтелектуальної власностi на сорт рослин, породу тварин може бути припинено достроково або поновлено у випадках та у порядку, встановлених законом.

5. Право на поширення сорту рослин, породи тварин є чинним з дати, наступної за датою його державної реєстрацiї, та дiє безстроково за умови пiдтримання чинностi цього права вiдповiдно до закону.

6. Чиннiсть виключних майнових прав iнтелектуальної власностi на сорт рослин, породу тварин може бути припинено достроково або поновлено у випадках та у порядку, встановлених законом [2; с. 486].

Вiдповiдно до цього Кодексу майновi права чиннi за умови пiдтримання їх чинностi. Такою умовою є сплата збору за пiдтримання чинностi прав на сорт, породу. Цей збiр сплачується за кожний рiк, починаючи з календарного року, наступного за роком державної реєстрацiї майнових прав. Загальний строк чинностi майнових прав на сорт рослин, породу тварин становить тридцять рокiв, а дерев та винограду — тридцять п’ять рокiв. Вiдлiковується цей строк вiд 1 сiчня року, наступного за роком державної реєстрацiї. Цей строк може бути достроково припинений, але не може бути продовжений. Також майновi права на сорт рослин, породу тварин можуть бути визнанi недiйсними повнiстю або частково у випадках, передбачених законом. Це може статися на пiдставi рiшення суду у разi:

 • а) невiдповiдностi сорту рослини, породи тварини умовам обороноздатностi;
 • б) право власника сорту чи породи надано особi, яка не має на це права, якщо воно не передається особi, яка має на це право.

б) за рiшенням центрального органу виконавчої влади з питань сiльського господарства i продовольства у випадках, встановлених законом;

 • Право на поширення сорту рослин, породи тварин також може бути припинено достроково або вiдновлено у випадках, передбачених законом.

7. Порядок набуття прав на сорт рослин

Права на сорт набуваються в Українi шляхом подання до Установи заявки, експертизи заявки та державної реєстрацiї прав.

незалежно вiд набування таких прав в Українi. Вiд iменi селекцiонерiв (авторiв сортiв), заявникiв та володiльцiв патентiв у вiдносинах, врегульованих Законом України «Про охорону прав на сорти рослин», можуть виступати їх представники, зокрема представники з питань iнтелектуальної власностi, зареєстрованi вiдповiдно до положення про них, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України. В такому разi вiдносини з представниками вважаються вiдносинами вiдповiдно з авторами, заявниками та володiльцями патентiв.

Заявка на сорт подається до Установи особою, яка має на це право, повинна стосуватися тiльки одного сорту. Заявка складається українською мовою i повинна мiстити:

 • заяву про визнання прав на сорт з позначенням видiв прав на сорт,

якi має намiр отримати заявник;

 • iм’я (назву) та адресу мiсця проживання (мiсцезнаходження) заявника;
 • iм’я та адресу мiсця проживання автора (авторiв);
 • зазначення ботанiчного таксона (українською та латинською мовами);
 • запропоновану назву сорту;
 • зазначення показникiв для визначення придатностi сорту для поширення в Українi (якщо в заявi позначено намiр на бути майнове право iнтелектуальної власностi на поширення сорту рослин);
 • вiдомостi про походження сорту, якi мiстять методи та вихiднi форми, що використовуються для його створення;
 • вiдомостi про iншi заявки щодо цього сорту;
 • вiдомостi про здiйснене комерцiйне використання;
 • доказ сплати збору за подання заявки;
 • про заявку чи патент.

До заявки додаються, у встановленому Установою порядку, зразки посадкового матерiалу. За подання заявки сплачується збiр.

5 стр., 2414 слов

Суб’єктивні суміжні права

... виключними правами на об'єкти iнтелектуальної власностi, але й iнтересам суспiльства в цiлому, його соцiально-економiчним та духовним потребам. РОЗДІЛ 1 Поняття , види та характеристика суміжних прав Суміжні суміжні права - це права ...

8. Державна реєстрацiя прав на сорт

Державна реєстрацiя майнових прав iнтелектуальної власностi на сорт рослин здiйснюється на пiдставi рiшення про державну реєстрацiю прав на сорт. Пiсля сплати державного мита та за наявностi документа про його сплату вiдомостi, встановленi законом i Положенням про Реєстр патентiв, вносяться до Реєстру Патентiв. Пiсля сплати вiдповiдного збору та за наявностi документа про його сплату вiдомостi, встановленi законом i Положенням про Реєстр сортiв, вносяться до Реєстру сортiв. Реєстр сортiв мiстить сукупнiсть офiцiйних вiдомостей щодо державної реєстрацiї майнового права iнтелектуальної власностi на поширення сорту рослин, якi постiйно зберiгаються на електронному та паперовому носiях. Такими вiдомостями, зокрема, є: зазначення ботанiчного таксона (латинською та українською мовами); назва сорту;iм’я автора (авторiв); номер та дата подання заявки;опис сорту; зазначення характеристик придатностi сорту для поширення в Українi; географiчнi i зоновi рекомендацiї використання сорту.

Реєстр патентiв мiстить сукупнiсть офiцiйних вiдомостей щодо державної реєстрацiї майнових прав iнтелектуальної власностi на сорт рослин, якi постiйно зберiгаються на електронному та паперовому носiях. Такими вiдомостями, зокрема, є: номер та дата реєстрацiї прав на сорт; зазначення ботанiчного таксона (латинською та українською мовами); назва сорту; номер та дата подання заявки; дата прiоритету; опис сорту; дата публiкацiї вiдомостей про реєстрацiю прав на сорт; iм’я автора (авторiв); iм’я (назва) особи, яка є володiльцем патенту сорту i зберiгає сорт; вiдомостi про надання лiцензiй на використання сорту; вiдомостi про передачу прав на сорт.

9. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi охорони прав на сорти:

 • спрямовує i координує роботу центральних органiв виконавчої влади щодо виконання норм i вимог законiв у зазначенiй сферi;
 • видає нормативно-правовi акти з питань охорони прав на сорти рослин i контролює їх виконання;
 • органiзовує мiжнародне спiвробiтництво з питань охорони прав на сорти рослин.

Повноваження центрального органу виконавчої влади у сферi iнтелектуальної власностi:

 • реалiзацiя державної полiтики у сферi охорони прав на сорти рослин як на об’єкти iнтелектуальної власностi;
 • контроль за виконанням законодавчих та iнших нормативно-правових актiв;
 • пiдготовка експертних висновкiв щодо назв сортiв у частинi їх вiдношення до знакiв для товарiв i послуг та зазначень походження товарiв;
 • мiжнародне спiвробiтництво з питань охорони прав на сорти рослин.
 • узагальнення практики застосування законодавства про охорону прав на сорти, розроблення пропозицiй з його удосконалення та внесення їх в установленому порядку на розгляд центрального органу виконавчої влади у сферi сiльського господарства i продовольства;
 • визначення уповноважених закладiв експертизи для проведення експертизи заявок;
 • розроблення проектiв нормативно-правових актiв щодо складання та подання заявок i передача їх для затвердження центральному органу виконавчої влади з питань сiльського господарства i продовольства;
 • органiзацiя приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рiшення щодо них;
 • ведення Реєстру заявок, Реєстру патентiв, Реєстру сортiв i забезпечення державної реєстрацiї заявок, патентiв i сортiв;
 • органiзацiя перевiрок збереженостi сортiв;
 • забезпечення здiйснення контролю за дотриманням норм i вимог закону щодо вживання назв сортiв;
 • видання Каталогу сортiв рослин, придатних для поширення в Українi;
 • законодавства;
 • приймання в установленому порядку нормативно-правових актiв у межах своїх повноважень;
 • органiзацiя iнформацiйної та видавничої дiяльностi у сферi охорони прав на сорти;
 • Фiнансування дiяльностi Установи провадиться за рахунок коштiв Державного бюджету України.

10. Захист прав на сорт

Вiдповiдно до ст. 53 Закону України «Про захист прав на сорти рослин», привласнення авторства є порушенням особистих немайновихправ iнтелектуальної власностi на сорт рослин. Вчинення без дозволу особи, яка має майновi права iнтелектуальної власностi на сорт рослин, будь-яких дiй по вiдношенню до цього сорту, що потребують дозволу згiдно закону, вважаються порушенням майнових прав iнтелектуальної власностi на сорт рослин. Особа, право якої на сорт порушено, може звернутися до суду за захистом цього права.

15 стр., 7464 слов

Право лісокористування, поняття та види

... пiдприємства, органiзацiї та громадяни можуть володiти та користуватися багатствами лiсу. Право лiсокористування є похiдним вiд права державної власностi на природнi ресурси та об'єкти природи.[3] Вiдповiдно до ... за призначенням розглядається не тiльки як вихiд за межi права лiсокористування, але i як порушення права державної власностi на них. В ряду випадкiв це порушення тягне за ...

Вимагати поновлення порушених прав власника сорту може також особа, яка має право на використання сорту за лiцензiйним договором, якщо iнше не передбачено цим договором. Особа, яка порушила права на сорт, зобов’язана на вимогу особи, якiй належать цi права, припинити порушення права i вiдшкодувати завданi збитки. Суд може постановити рiшення про накладення на порушника штрафу у розмiрi 10 вiдсоткiв суми, присудженої судом на користь позивача. Сума штрафiв передається у встановленому порядку до Державного бюджету України.

Висновок

Об’єктами права iнтелектуальної власностi на селекцiйнi досягнення є: сорт рослин i порода тварин. Сорт — це окрема група рослин у межах нижчого з вiдомих ботанiчних таксонiв, яку, незалежно вiд того, задовольняє вона повнiстю або нi умови надання правової охорони, можна розглядати як єдине цiле з погляду її придатностi для вiдтворення в незмiнному виглядi цiлих рослин сорту. Категорiями сорту є клон, гiбрид, лiнiя та популяцiя.

Заявка про видачу патенту на сорт подається до ДДІВ. Експертизу на патентоспроможнiсть сорту проводить Державна комiсiя України з випробовування та охорони сортiв рослин Мiнiстерства аграрної полiтики України.

Порода тварин — створена людиною чисельна група тварин загального походження, яка має генеалогiчну структуру та властивостi, що дають змогу вiдрiзнити її вiд iнших тварин цього самого виду i кiлькiсно достатнi для розмноження як однiєї породи.

Заявка на нову породу подається до Мiнiстерства аграрної полiтики України, де вона пiдлягає експертизi. Якщо експертиза пiдтверджує патентоспроможнiсть породи, то видається правоохоронний документ.

Право iнтелектуальної власностi на сорт рослин i породу тварин становлять: особистi немайновi права, засвiдченi державною реєстрацiєю; майновi права iнтелектуальної власностi, засвiдченi патентом; майнове право iнтелектуальної власностi, засвiдчене державною реєстрацiєю.

ЦК України встановлює такi строки чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на сорт рослин i породу тварин: 30 рокiв, починаючи з 1 сiчня року, наступного за роком державної реєстрацiї; 35 рокiв — для дерев та винограду починаючи з 1 сiчня року, наступного за роком державної реєстрацiї.

Список використаної лiтератури

1. Цивiльний кодекс України. Книга четверта. Право iнтелектуальної власностi.

3. Орлюк О. П., Андрощук Г. О., Бутнiк-Сiверський О. Б. та iн. Право iнтелектуальної власностi: Академiчний курс: Пiдручник для студентiв вищих навчальних закладiв / За ред. Орлюк О. П., Святоцького О. Д. — К.: Видавничiй дiм «Ін Юре», 2007. — 696 с.

4. Пiдопригора О. А. Захист прав iнтелектуальної власностi в Українi: удосконалення правового регулювання // Право України. – 2003. — № 3, с. 42-47

8. www.sops.gov.ua — Державна служба з охорони прав на сорти рослин

9. www.zakon1.rada.gov.ua — Головна сторiнка сайту «Законодавство України»