Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку

Елементи наукової організації праці персоналу бухгалтерії

Ведення бухгалтерського обліку, складання звітності та здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання здійснюється бухгалтерією, тому оперативність, своєчасність та вірогідність інформації, на основі якої приймаються управлінські рішення, а тому і якість таких рішень, безпосередньо залежать від ефективності роботи апарату бухгалтерії. Для оптимального та раціонального використання трудових ресурсів та зростання на цій основі ефективності роботи апарату бухгалтерії необхідно створити певні умови відповідно до принципів наукової організації праці.

Наукова організація праці

Основними елементами наукової організації роботи апарату бухгалтерії є:

 • — організація трудового процесу на основі раціонального поділу і кооперування праці та створення ефективної структури апарату бухгалтерії, спроможного забезпечити виконання усього комплексу облікових робіт на підприємстві;
 • — планування облікових робіт з метою забезпечення їх своєчасного виконання, регламентування функцій структурних підрозділів та обов’язків кожного виконавця;
 • — вдосконалення організації робочої зони і робочих місць бухгалтерів шляхом оснащення комп’ютерною та організаційною технікою;
 • — впровадження у практику сучасних методів і способів облікової роботи;
 • — вдосконалення нормування облікової роботи та визначення чисельності апарату бухгалтерії за нормами норми часу на виконання кожного виду облікових робіт у розрізі об’єктів обліку та нормативами чисельності працівників бухгалтерії;
 • — вивчення та розповсюдження передового досвіду облікової роботи;
 • — раціональний підбір працівників на основі досвіду їх роботи, рівня освіти та кваліфікації, ставлення до виконання посадових обов’язків; спеціальна підготовка і систематичне підвищення рівня кваліфікації апарату бухгалтерії;
 • — створення сприятливих умов праці шляхом забезпечення науково-обґрунтованих параметрів мікроклімату у приміщенні бухгалтерії, її раціонального освітлення, зниження рівня шуму, естетичного оточення та інших оптимальних умов праці;
 • — розвиток творчих здібностей, здорової конкуренції у колективі та суспільної активності працівників шляхом розробки і впровадження системи заохочень і покарань, забезпечення духовного збагачення працівників, підвищення їх зацікавленості у результатах праці, створення у колективі почуття відповідальності за результати роботи, взаємної поваги та вимогливості. Наукова організація праці у бухгалтерії впроваджується у три етапи. На першому вивчаються і аналізуються діючі засади організації праці апарату бухгалтерії: його структура і побудова; поділ і кооперування праці; наявність та якість внутрішніх нормативних документів, що регламентують функціонування апарату бухгалтерії (положення про бухгалтерію, положення про відділи (сектори) бухгалтерії, посадові інструкції, графіки облікових робіт, тощо); а також умови праці та оснащення робочих місць. На другому етапі розробляються і обговорюються пропозиції з наукової організації праці та техніко-економічні, соціальні, психофізіологічні і естетичні заходи, проводяться експерименти та створюються передумови для їх впровадження. На третьому етапі впроваджуються розроблені і апробовані заходи та організується спостереження за їх ефективністю з метою подальшого удосконалення.

Рекомендації з наукової організації праці слід розробляти комплексно, використовуючи принципи ергономіки, інженерної та соціальної психології. У процесі організації роботи апарату бухгалтерії необхідно встановлювати фактори, які сприяють зростанню продуктивності і якості праці та які ускладнюють процес виконання облікових робіт. Серед таких факторів найважливішими є: рівень професійної і загальної підготовки спеціаліста; підпорядкованість у трудовому колективі; задоволеність роботою; ступінь емоційного напруження, можливість стресових ситуацій та втоми, що ослаблює увагу і ускладнює виконання роботи; інтенсивність роботи та межі її підвищення; швидкість реакції, межі відповідальності; мікроклімат у колективі; конструкція елементів робочої зони і робочого місця; психологічне середовище у колективі; ступінь виробничого шуму та естетичний рівень навколишнього середовища. Невід’ємною складовою умов праці є взаємовідносини між учасниками трудового процесу, тому при організації роботи апарату бухгалтерії необхідно враховувати соціально-економічні і інженерно-психологічні фактори і чинники.

5 стр., 2338 слов

Предмет, метод і функції трудового права

... організації або уповноважений ним орган чи фізична особа), які свої взаємовідносини будують, як правило, на договірній основі. Трудовим відносинам як предметові трудового права ... виконання працівником за оплату певної роботи, що потребує того чи іншого фаху, кваліфікації або посади, на підпорядкуванні працівника правилам внутрішнього трудового роз-порядку, якщо роботодавець забезпечує умови праці, ...

приміщення для бухгалтерії

1) максимальне наближення до апарату управління та інших підрозділів підприємства, що забезпечить між ними та бухгалтерією оптимальну взаємодію та взаємозв’язок у процесі формування та передавання облікової інформації; 2) створення нормальних умов праці для бухгалтерів; 3) забезпечення зручностей при обслуговуванні відвідувачів, у тому числі працівників підприємства, що безпосередньо взаємодіють з апаратом з бухгалтерії у процесі виконання посадових обов’язків, зокрема, здавання або одержання документів та з інших потреб.

Бухгалтерію слід розташовувати в одному приміщенні зі структурами управління та поруч із підрозділами основного виробництва, що забезпечить оптимальну взаємодію між ними. Для вільного доступу відвідувачів до бухгалтерії їй слід виділяти приміщення на першому-другому поверхах. Структурні підрозділи бухгалтерії слід розташовувати так, щоб забезпечити між ними тісну взаємодію. З цією метою доцільно для усього апарату бухгалтерії виділяти або одну велику кімнату, поділяючи її на блоки, або надавати для кожного сектору (відділу) окремі приміщення, розташовані поруч. Окремі кімнати слід виділяти для головного бухгалтера, касира та працівників, що постійно приймають відвідувачів. Приміщення необхідно спеціально обладнати, щоб унеможливити доступ до робочих місць осіб, що не працюють у бухгалтерії. Для відвідувачів необхідно обладнати робочі місця (стіл, стілець), забезпечивши їх необхідним канцелярським приладдям. Площа приміщення повинна відповідати санітарним нормам із розрахунку 20 м 3 на працівника, тому для однією особи слід виділяти 3,25−6м2 при мінімальній висоті приміщення 3,25 м.

13 стр., 6293 слов

Права и обязанности главного бухгалтера

... банкротстве, в этих делах на законных основаниях стали участвовать бухгалтеры, в обязанности которых входили изучение обстоятельств дела и передача описей документов лорду-судье. Этот обычай настолько укоренился, что ... взяли на себя обязательство привести в порядок книги и коммерческие счета. Второй источник развития бухгалтерской профессии - область права. В конце XVII - начале XVIII в. ...

комфортних умов праці бухгалтерів,

раціональне освітлення робочого місця бухгалтера.

 • — у разі люмінесцентного освітлення — 300 люкс;
 • — у разі освітлення лампами розжарювання — 150 люкс. Ефективність освітлення у приміщеннях підвищується при раціональному фарбуванні стін та стель. На ефективність праці суттєво впливає колір приміщення. Найсприятливішим є білий, зелено-блакитний, світло-зелений, бежевий. Ці кольори не тільки заспокійливо діють на нервову систему людини, але і значно поліпшують освітленість у приміщеннях. Для кращого розсіювання та відбиття світла рекомендується стелю фарбувати у білий колір, він відбиває до 90% світлового потоку. Стіни повинні менше відбивати світло і мають бути темнішого кольору, ніж стеля. Якщо вікна у приміщенні виходять на сонячний бік, то стіни краще фарбувати в прохолодні тони: блакитний, зеленуватий, салатний. Для приміщень з вікнами, орієнтованими на північ, північний захід, північний схід, більше підходять кольори теплої гами: жовтуватий, світло-оранжевий, піщаний. Підлоги незалежно від матеріалу, з якого їх зроблено, повинні мати темніший колір, ніж стіни. Озеленення приміщень, що є декоративним елементом інтер’єру поліпшує склад повітря, зменшує нервово-психічне стомлення, що особливо важливо для умов розумової праці.

Робоче місце бухгалтера

Основний принцип організації робочого місця бухгалтера — це його комплексне оснащення комп’ютерною технікою, засобами зв’язку, зручними для роботи меблями, нормативно-довідковими матеріалами та іншим знаряддям, необхідним для роботи.

Велике значення в оснащенні робочих місць має встановлення меблів з уніфікованих елементів, які вибираються з урахуванням посадових обов’язків і характеру роботи кожного працівника. Із таких елементів можна монтувати різноманітні робочі столи, приставки до них, тумби та інше. Відстань між робочими місцями повинна бути 0,75 — 0,9 м. Для зберігання технічної та довідкової літератури, а також папок з документами пропонується шафа загального користування.

У сучасних умовах комп’ютер стає основним функціональним елементом робочого місця бухгалтера, тому при його конструюванні необхідно дотримуватись вимог ергономічного забезпечення.

Ергономічне забезпечення

 • достатній робочий простір для бухгалтера, що дозволяє безперешкодно виконувати як ручну роботу, так і працювати на комп’ютері;
 • зручний для сприйняття вигляд інформації на екрані монітора;
  • — достатні фізичні, зорові і слухові зв’язки між бухгалтером та комп’ютером, а також між операторами.

  Для цього діалог з системою будують так, щоб для відповіді користувача потрібно було натискати менше клавіш. Повідомлення системи повинні супроводжуватися короткими звуковими сигналами, а особливо важливі — довгими;

 • — оптимальне розміщення устаткування, завдяки чому забезпечується зручне положення бухгалтера при роботі;
 • — припустимий рівень акустичного шуму і вібрацій, створюваних комп’ютерною та іншою технікою;
 • — наявність на робочих місцях інструкцій з техніки безпеки.

При застосуванні комп’ютерів слід дотримуватись вимог гігієни праці, а саме: заданих параметрів повітряного середовища (температури, відносної вологості, барометричного тиску), у приміщеннях рекомендується здійснювати кондиціювання повітря. Нормальними кліматичними умовами експлуатації ПЕОМ є:

5 стр., 2353 слов

Поняття і зміст права людини на працю та його Конституційні гарантії в Україні

... права людини на працю в Україні. Метою дослідження є розкриття поняття та змісту права людини на працю та його Конституційні гарантії в Україні. Завдання: визначити та розкрити суть поняття «права людини на працю», дослідити «зміст права людини на працю», визначити «Конституційні гарантії права людини на працю в Україні». При написанні курсової роботи ...

 • — температура навколишнього повітря — 20 + 5° С;
 • — відносна вологість навколишнього повітря — 65 ± 15%;
 • — атмосферний тиск — від 84 до 107 кПа (630 — 800 ммрт. ст);
 • — максимальна запиленість повітря в приміщеннях при розмірі часток не більше 3 мкм — 0,75 мг/куб. м.

Відстань між очима працюючого та екраном комп’ютера повинна бути не меншою, ніж півтори довжини діагоналі використовуваного монітора; дисплей слід розташовувати нижче рівня очей на 15 градусів, а клавіатуру — на відстані близько 40 сантиметрів від тулуба. Зап’ястя повинні розташовуватися так, щоб сонячне проміння і світло ламп не відбивались від нього та не осліплювали працюючого. В ідеалі рівень яскравості екрана повинен відповідати яскравості світла в приміщенні, чого можна домогтися за допомогою налагодженого монітора («https:// «, 26).

Складовими ділового виробничого клімату у бухгалтерії є соціальний, моральний та психологічний мікроклімат.

Соціальне забезпечення

Для підвищення якості і ефективності роботи апарату бухгалтерії поряд із заходами моральної мотивації слід застосовувати систему матеріального заохочення у результатах роботи шляхом запровадження раціональної оплати праці. Не будучи безпосередньо задіяним у виробничих процесах, апарат бухгалтерії забезпечує потреби управління в інформації, чим бере активну участь у функціонуванні підприємства, тому його роботу потрібно оплачувати нарівні із оплатою праці, встановленою для інших категорій управлінського персоналу.

Для кожної категорії персоналу бухгалтерії встановлюється певний рівень оплати праці. Він залежить від складності та обсягів облікової роботи, яку повинен виконати той чи інший виконавець. Але, рівень заробітної плати керівників (головного бухгалтера, його заступників) не може у рази, перевищувати заробітну плату підлеглих. Для підвищення продуктивності і ефективності роботи апарату бухгалтерії необхідно розробити науково обґрунтовану систему мотивації праці шляхом запровадження диференційованої оплати, за якої рівень заробітної плати кожного виконавця безпосередньо залежить від результатів його роботи (своєчасного складання звітності або виконання облікових робіт, роботи без помилок та зауважень, суворого дотримання правил внутрішнього розпорядку, тощо); володіння іноземними мовами, навичками роботи на комп’ютері та інших засобах організаційної техніки, тощо. При цьому, систему матеріальної мотивації та заохочення необхідно поставити у залежність як від результатів власної праці бухгалтера, так і результатів фінансово-господарської діяльності підприємства за рахунок, наприклад, премій за певні звітні періоди або виплат за підсумками роботи за рік.

2 стр., 913 слов

Історичний розвиток міжнародного права та його науки

... (аж до сучасних теорій науки міжнародного права); 3) встановлення основоположних історико-правових методів дослідження цього права і його науки. Історія міжнародного права як окремий науковий напрям почала ... курсової роботи Виходячи з мети, при написанні роботи були поставлені наступні завдання: дослідити витоки формування міжнародного права; визначити етапи розвитку міжнародного права від його ...

Для раціональної організації роботи апарату бухгалтерії вирішального значення набуває система соціально-психологічного забезпечення. Вона включає створення високого рівня організаційної культури, сприятливого морально-психологічного клімату у колективі, забезпечення раціонального керівництва персоналом бухгалтерії. Ефективність роботи апарату бухгалтерії залежить, у першу чергу, від атмосфери взаємної пошани і поваги, свідомого підпорядкування своєї поведінки високим моральним ідеалам, співпраці між керівником і підлеглими, між працівниками як колегами. Важлива роль в ефективному забезпеченні праці належить моральному мікроклімату. У колективі повинні переважати взаємодовіра між працівниками, товариські взаємини і дружба, взаємодопомога, глибока пошана до кожного члена колективу, турбота про молоде покоління.

Психологічний клімат у бухгалтерії переважно залежать від раціональності дій головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів бухгалтерії. Раціональність управління персоналом визначається такими факторами як: досвід керівництва, рівень знань не лише бухгалтерського обліку, але й інших економічних дисциплін, без яких неможливе керівництво сучасними обліковими структурами, комунікаційні якості, перспективність, свобода мислення, цілеспрямованість, гнучкість керівництва на усіх рівнях управління (секторами, відділами, групами), його творча активність та здатність приймати рішення у різних умовах.

Не менш важливою умовою раціональної організації обліку є формування корпоративної структури. Кожному підприємству притаманна власна система матеріальних та духовних цінностей, еталонів поведінки, настроїв, методів управління та принципів діяльності та інші компоненти організаційної поведінки. Корпоративну культуру слід розглядати як інструмент, що дозволяє орієнтувати усі підрозділи та окремих осіб на загальні цілі, мобілізувати ініціативу працівника та полегшувати продуктивне спілкування між ними, адже культурне підприємство — це гармонійне підприємство, на якому працівник сприймається як найголовніша цінність та, як наслідок, організує між особисту та між групову взаємодію на психологічному рівні; підприємство, що будує своє відношення з елементами навколишнього середовища на підставі розуміння їх системної сутності та унікальності.

Самоорганізація праці