Основи господарського права україни

Реферат

1.Загальна характеристикагосподарського права

У народномугосподарствііснуютьнаступнівиди права:господарське,адміністративне,фінансове, кримінальне.

Предметгосподарського прававизначаєтьсядвомаголовнимипоняттями: «>народнегосподарство» й «>господарська діяльність».

>Народнегосподарство України – (Закон «Проекономічнусамостійність»)включаєусі підприємства таорганізації, щопрацюють (>існують) на територї України.

Узалежності від мети та способуорганізації тавиконаннягосподарськоїдіяльностівідрізняють 2види:підприємницьку танепідприємницьку (>некомерційну) діяльність.

>Господарське Право Українимаєрозвиток як система норм, щорегулюють трисекториекономіки:

 • державний (>віндомінує);
 • підприємства, щозасновані назасадіколективноївласності;
 • приватний сектор, щошвидкопрогресує.

>Об’єктивні заподійнеобхідності державногорегулювання:

1.виконаннясоціальнихфункцій (>створення умівщодонормальноїжиттєдіяльностісуспільства);

2.наявність у странепевної тазначноїкількості підприємства, що належатидержаві, та неюпотрібнокерувати.

>Особливостігосподарськихвідносин (упорівнянні ізгромадянським правом):

 • скороченакількістьсуб’єктів,господарське право болеевузькепоняття ніжгромадянське право;
 • одночаснанаявністьорганізаційних тамайновихелементів;
 • матеріальнийглузд (>суспільневиробництво): у т.ч.матеріальневиробництво +виконанняпослуг).

>Методигосподарського правацесукупністьспособіврегулюваннявпливу нормгосподарського права наповедінкусуб’єктівгосподарськихправовідносин.

>Методи:

1. Методавтономнихрішень –підприємціможутьприймати котрізавгоднорішення, що несуперечатьЗаконодавству України;

2. Методвладнихвказівок – їхнінадаютьвідповіднівладніоргани – смердотіобов’язкові длявиконання всіхсуб’єктів (>квоти,ліцензії,спеціальнірежими тощо).

Системагосподарськогозаконодавства вціломузумовлено предметомрегулювання,тобтогосподарськоюдіяльністю.

Предметомгосподарського праваєгосподарськівідносиниміжорганізаціями, щозаймаютьсявиробництвом тареалізацієюпродукції,відносини укапітальномубудівництві,транспортнихорганізаціях ізклієнтами,відносини удержаномустрахуванні,зовнішньоекономічноїдіяльності,планові тагосподарське-процесуальнівідносини.

12 стр., 5613 слов

Галузі українського права: господарське право

... України (ст. 27 Закону України "Про підприємства в Україні", статті 3, 5 Закону України "Про підприємництво"). Це означає, що суб'єкти господарських відносин самостійно: а) планують свою господарську діяльність; ... з цих груп враховуються особливості правового становища окремих видів суб'єктів господарського права. Підприємства відповідно до їхніх функцій посідають головне місце в економіці. З ...

>Господарське право –самостійна область, системанормативнихактів, правила, щорегулюютьгосподарськівідносинищодоорганізацій увиконаннігосподарськоїдіяльності уобластісуспільноговиробництва таобігу.

>Приклад нормативного акта – Закон України «Про підприємства в Україні».

>Господарське правопов’язано із правомкомерційниміншихкраїн. таіснує нанаступних принципах:

принциппріоритету

принципнадання

принциппоєднання

>Нормативніакти господарського права.

1.Господарський Кодекс.

2.ГосподарськіЗакони (приклад «Провласність», «Про підприємства в Україні», «Прогосподарські товариства» йт.і.).

3.Законодавчіакти (>ПостановиВерховної Заради,ДекретиКабміну,розпорядження Президента України,актиміністерств,актимісцевоїадміністрації).

Основа господарськогозаконодавстває системастатних (>компенсаційних) законів, щовизначаютьправове становищесуб’єктівгосподарювання (» Про підприємства в Україні, «Пропідприємництво»).

>Суб’єкт господарського права –учасникигосподарськихвідносин:організації,Їхструктурніпідрозділи,окремігромадяни –підприємціприватні (смердоті неєсуб’єктамиГромадянського Права).

>Суб’єктигосподарського права :

1. підприємства та їхніструктурніпідрозділи;

2.об’єднанняпідприємств;

3.фінансовіінститути;

4.громадяни-підприємці;

6.органидержаної влади векономіці.

2.Підприємство якспосібздійсненнягосподарськоїдіяльності

>Підприємствоцегосподарюючийсуб’єкт –товаровиробник,колективпрацівників, що напрофесійнійосновівиготовляє тареалізуєсвій товар ізметоюотриманняприбутку.Зі своїмвласним майном.

>Правовий статут підприємства наведено уЗаконі України «Про підприємства в Україні».

>Формипідприємств :

>приватнепідприємство

>колективнепідприємство

>державнепідприємство

>спільнепідприємство (СП)

>малепідприємство

>Поняття,ознаки тавидисуб’єктівгосподарськоїдіяльності.

>правосуб’єктністю

>Ознакисуб’єктів.

1.Особистоздійсненнягосподарськоїдіяльності чикерівництвогосподарськоюдіяльністю, що й уволодарівмайна підприємства,господарськихоб’єднань,промислово-фінансових груп тагосподарськихміністерств тавідомств.

2.Створення увстановленому порядку згідно в Україну.

3.Наявністьмайна, щопотрібно дляздійсненняобраноюсуб’єктом чинеобхідної (згідно ізумовамистворення)господарськоїдіяльності чикерівництво такоюдіяльністю.

4.Наявністьгосподарськоїправосуб’єктності,тобтотакої, щовизнана Державою запевнимсуб’єктомгосподарюваннящодоспроможності бутисуб’єктом прав (матір таздійснюватигосподарські права таобов’язки,відповідати нихщодо їхніналежноговиконання й матірюридичнуспроможністьзахищати свої права тазаконніінтереси відвсілякихпорушень).Обсяггосподарськоюправосуб’єктностіфіксується узаконі та в йогопостановах.

>Суб’єктиіснують (>залежно від характерудіяльності):

 • суб’єкти, що самздійснюютьгосподарську діяльність (перед тимвідносятьсяіндивідуальніпідприємці, підприємства,виробничікооперативи,більшістьгосподарські товариства);
 • суб’єкти, щоздійснюютькерівництвогосподарськоїдіяльності (>господарськіміністерства,відомства,промислово-фінансовігрупи,володарімайнапідприємств = товаристваінвалідів тощо).
  3 стр., 1219 слов

  Екологічне право в Україні — Екологія — и — ...

  ... використання лісу. Підприємства, установи, організації та громадяни, діяльність яких впливає на стан і відтворення лісів, зобов’язані згідно з законодавством України погоджувати з державними ... «Екологічне право України», К.: Юрінком –Інтер-2001р. Баб’як О.С. “Екологічне право України”, К.: Атіка, 2000р. Барабашова Н.В. “Еколгічне право України”, Донецьк: Апекс, 2003р. ЗАКОН УКРАЇНИ Про екологічну ...

>Суб’єктиіснують (>залежно відформивласності ):

 • >державні

>комунальні

>колективні

>приватні

>змішані

>Індивідуальніпідприємці.

>правоздібності

>Переліккатегорійякимзабороненовпроваджуватитаку діяльність (згідно в Україну ):військовослужбовці,держслужбовці,народніобранці (>депутати) України таін. особини, щовповноваженіздійснюватифункції держави, особини ізнепогашенимтерміномсудимості закорисніпорушення (>крадіжки,хабарі йт.і.).

>Реєстраціясуб’єктів (згідно до Закону ст.. 8 «Пропідприємництво» тапостановуКабміну України від 25.05.1998 р. №740 «Про порядок державноїреєстраціїсуб’єктівпідприємницькоїдіяльності») –здійснюється замісцемзнаходженнясуб’єкта приумовіподачі необходимихдокументів:

 • реєстраційноїкарткивстановленогозразка (>заява);
 • копіїіндивідуальногоідентифікаційного коду;
 • квитанції просплатудержмита зареєстрацію.

>Реєстрація винна бути проведено утермін 5діб із добиподачі.

Увипадкупотребиотримають у рядків до 1місяця –ліцензію (закон України від 01.06.2000 р. «Проліцензуванняпевнихвидівгосподарськоїдіяльності» таін. актами.

Дляздійсненняпевнихвидівпідприємницькоїдіяльності (>роздрібна таоптоваторгівля, завиняткомсільгоспвиробників,гральнийбізнес,валютніоперації,наданняпобутовихпослуг заготівку)існує Закон від 23.03.1996 р. «Пропатентуваннядеякихвидівпідприємницькоїдіяльності».Отриманняпатенту-дозволу наторгівлю (у т.ч.індивідуальнимпідприємцям)впроваджуєтьсядержорганами замісцемзнаходження пункту продаж.

>Господарськіорганізації:поняття,ознаки тавиди.

>Господарськіорганізаціїцестворенеколективомфізичнихі(або)юридичнихосіб організація, щомаєорганізаційнуєдність, щопередбачаєвідокремленістьданого колективу, якєдиногоцілого відіншихколективів.Організаційнаєдність тавідокремленість прописано устатутних документахгосподарськихорганізацій.

Порядокстворення.Ознаки.

1.Організація винна бутистворенапевним органом, щомаєзаконіпідстави дляцієїдіяльності:

 • господарські товариствамаютьутворювати 2 (чи понад) особини (>юридичні чифізичні);
 • виробничікооперативи – 3 чи понад особини (>віком за 16 років);
 • господарськіоб’єднання – более ніж 2юридичні особини.

>Держреєстраціявзагалі чиспеціальномупорідкувпроваджується згідно доПостановиКабміну «Про порядок державноїреєстраціїсуб’єктівпідприємницькоїдіяльності»).

>господарськуправосуб’єктність :

 • >Господарськіорганізаціїцепевним чином (>законним)організаційнооформлені йстворені згідно до Законуколективифізичних й (чи)юридичнихосіб, щоздійснюють самгосподарську діяльність чикерують такоюдіяльністю,маютьпотрібне для цогомайно,володіютьгосподарськоюправосуб’єктністю.

I.Види заформоювласності:

12 стр., 5783 слов

Поняття права власності та його види

... відповідності зі ст.3 Закону України «Про власність» від 07.02.91 р. суб'єктами права власності можуть бути також інші держави, їхні юридичні особи, спільні підприємства, міжнародні організації, громадяни ... навколишньому середовищу. У означених випадках, з одного боку порушується межа здійснення права власності на екологічно шкідливі виробництва, а з іншого боку виникають перешкоди для нормального ...

 • організаціїдержвласності (ДП,казенні підприємства, підприємстваміністерств тавідомств);
 • комунальнавласність (>органи місцевого самоврядування,виконкоми);
 • приватніорганізації (>приватні підприємства).

І.Види занаявністю чивідсутністю статутуюридичної особини:

 • організації, щомають статутюридичної особини;
 • організації, що немають статутуюридичної особини (>філії,представництва,дочірні підприємства,промислово-фінансовігрупи), щоповиннідіяти (нести відповідальність), лише умежахвстановленогонормативними документами порядку (Закону,Положення), назасаді які смердотідіють.

ІІІ.Види наосновізалежності відпорідкустворення,подільності чинеподільностімайна (фонду) начастини:

 • господарськіорганізації корпоративного типу (более ніж 2засновника тамайноподіляєтьсяміждвомазасновниками начастини);
 • унітарнігосподарськіорганізації (від одногозасновника, не ізцієїорганізації,він жвласникнеподільногомайна), перед тим належатидержавні таказенні підприємства, щостворенотовариствами.

>Державнепідприємство (ДП)

>Казеннепідприємство

>Оренднепідприємство

>Господарські товариства

>Правовий статус (>Положення)господарських товаристврегулюється Законом України від 19.09.1991 р. «Прогосподарські товариства».

>Акціонернетовариство

Товариства ізобмеженоювідповідальністю

Товариства іздодатковоювідповідальністю

>Повнетовариство

>Господарськеоб’єднання