Конституційне право Швейцарії

ати, однак, висловилися в тому сенсі, що за Конфедерацією залишається пріоритет у вирішенні питань, які стосуються атомної енергії.

Процедура гарантій вважається в Швейцарії занадто складною і довгою, навіть якщо вона не дає підстав для суперечок щодо конкретних питань. Швейцарським вченим і політикам представля-ется більш гнучкою система взаємних консультацій кантонів з органами федеральної виконавець-ної влади, перш за все з департаментом (міністерством) юстиції та поліції.

2. Конституційні основи правового статусу людини і громадянина

Швейцарське громадянство і режим іноземців Згідно ст. 44 Федеральної конституції, Конфедерації належить право регулювати придбання і втрату прав громадянства в силу походження, шлюбу і усиновлення, а також втрату швейцарського громадянства та його відновлення.

Відповідно до названої статті і Федеральному закону про За За ст. Швейцарське згідно зі ст. Це рр.. думок. У ст. праці. Суб’єктами 4 Швидше Швейцарії. 49 Конституції. В той же час Згідно зі ст. З У ст. 66 У ст.

Згідно ст. законодавством. На підставі ст.

3. Згідно зі ст. 31ода торгівлі та промислу, оскільки не обмежена Федеральної конституцією і заснованим на ній законодавством. Однак історичні монопольні права кантонів со-зберігати. В Відповідно до ст. З1-біс Конфедерація в рамках своїх конституційних повноважень вживає заходів, спрямованих на підвищення добробуту народу та економічне забезпе-чення громадян. Дотримуючись загальні інтереси всього швейцарського господарства, вона може регулювати здійснення торгівлі та промислу і приймати заходів для сприяння окремим галузям господар-ства або професіями в рамках принципу свободи торгівлі і промислу. Однак у випадках. коли це виправдано загальним інтересом, Конфедерація при не обходимо може відступити від вказаного принципу і видати приписи:

9 для збереження важливих галузей господарства або професій існуванню яких загрожує небезпека, а також для сприяння підвищенню продуктивності професійної праці осіб, які мають самостійний доход у цих галузях або професіях; для збереження здорового селянського стану і високопродуктивного сільського хо-зяйства, а також для зміцнення селянського землеволодіння; для захисту частин країни, економіка яких знаходиться під загрозою; проти економічно або соціально шкідливих впливів картелів і подібних органі-зацій; про запобіжні заходи по захист економіки країни і по забезпеченню постачання стра-ни життєво важливими товарами і послугами в разі їх серйозної нестачі, з якою сама економі-ка впоратися не може.

12 стр., 5722 слов

Адвокатура України

... громадянам та організаціям. Адвокатом, за Законом про адвокатуру, може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи ... слідстві. Разам з тим адвокату надається можливість здійснювати згідно з законом й інші види юридичної допомоги. Для ... в суспільстві, сприяння розвитку індивідуальної адвокатської діяльності, а також захисту прав і законних інтересів членів Союзу, турбота ...

Що стосується перших двох завдань, то Конфедерація діє вказаним чином, якщо самі галузі та професії вжили заходів самодопомоги, і вона сприяє створенню в економіці ор-ганізацій взаємодопомоги.

Примітно записане у ст. 31-тер право кантонів регулювати законом готельно-ресторанна справа у випадку надмірної конкуренції, включаючи встановлення персональної придатне-сті до його відання та обмеження числа підприємств в залежності від потреби. Право регулир-вать банківська справа передана до ст. 31-Кватера Конфедерації, яка повинна при цьому заслуховувати думку кантонів. В області кредитно-грошової, публічних фінансів і зовнішньо-економічних від-ношень Конфедерація може в необходімиx випадках відступати від принципу свободи торгівлі і промислу. Вона може зобов’язати підприємства створювати резерви робочих місць, використовуючи податкові пільги. При складанні своїх бюджетів Конфедерація, кантони і громади повинні враховувати з-стояння економічної кон’юнктури, встановлюючи відповідно надбавки або знижки для відраху-лений, передбачених федеральним правом. Накопичені таким чином кошти повинні хра-ниться, поки цього вимагає кон’юнктура. Потім прямі відрахування повертаються в індивідуальному порядку, а непрямі використовуються для надання знижок або створення робочих місць. При цьому враховується неоднакове економічний розвиток окремих територій країни. Конфедерація проводить дослідження, необхідні для економічної політики (ч. 2 — 5 ст. 31-квінквіес).

Вельми цікаво положення ст. 31-септіес, яке наділяє Конфедерацію правом в це-лях перешкоджання зловживанням у ціноутворенні здійснювати спостереження за цінами і давати рекомендації в відносно цін на товари і послуги потужним підприємствам і організаціям публічного і приватного права, а в необхідних випадках знижувати ці ціни. Важко, щоправда, сказати, якою мірою ці положення застосовні на практиці і які наслідки їх застосування. Впро-ніж, ст. 32 встановила, що ряд вищевикладених положень може вводитися лише федеральними актами, схваленими на референдумі. При їх прийнятті заслуховуються кантони, на які глав-ним чином і покладається їх виконання. Заслуховуються також економічні організації, і вони можуть залучатися до участі у виконанні даних актів. У ст. 28 — 30 Конституції регулюється митна справа, що віднесено до ведення Конфедерації. Примітно, що в Конституції встановлено принципи, якими федеральна влада повинна керуватися при підвищенні мит і які становлять певний інтерес. Так, підвищення імпорт-них мит на товари, необхідні для вітчизняних промисловості та сільського госпо-ва, а також на предмети першої необхідності допускається лише в мінімальному розмірі, тоді як предмети розкоші оподатковуються максимальними митами. Ці принципи повинні, як правило, зі-блюдаєтся і при укладанні торгових договорів із закордоном. Експортні мита повинні бути по можливості помірними. Митне законодавство повинно містити положення, які забезпечують-БЕЗПЕЧУЮТЬ прикордонний та ринковий оборот. У той же час при надзвичайних обставинах Конфедерація може тимчасово відхилятися від зазначених принципів. Весь дохід від митних по-шлін йде у федеральну скарбницю. Цим, мабуть, вичерпується конституційне регулювання чисто економічних суспільних відносин. Значно докладніше регулюються в Конституції (правда, в основному в аспекті розподілу компетенції між Конфедерацією і кантонами) со-ціально-економічні і суто соціальні у вузькому значенні суспільні відносини.

6 стр., 2961 слов

Правове регулювання оренди землі в Україні

... ст. 93 Право оренди земельної ділянки ЗК ... оренди визначають сторони у договорі оренди земельної ділянки; об'єктом оренди за договором виступає певна земельна ділянка, яка може ... .Правове регулювання оренди земель сільськогосподарського ... ділянки для певних спеціальних цілей. Орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва повинні ...

Конституційне регулювання соціальних відносин Згідно зі ст. 22-Кватера Конституції, Конфедерація законом встановлює принципи для проведеного кантонами просторового планування, покликаного забезпечити доцільне використання землі та впорядковане заселення країни. При цьому враховуються потреби загально-національного, регіонального і місцевого планування. Конституція в ч. 1 ст. 31-квінквіес покладає на Конфедерацію обов’язок вживати заходів для рівномірного економічного розвитку, в Зокрема для попередження безробіття і доро-10 говізни і боротьби з ними. В ст. 34-новіес встановлено обов’язок Конфедерації регулир-вать законом страхування від безробіття, яке, як правило, обов’язково для працівників. Страхуватися можуть і працюючі індивідуально. За працівників половину внесків повинні пла-тить їх роботодавці. При надзвичайних обставинах часткове фінансування виробляють Конфедерація та кантони. В інтересах Конфедерації або її значної частини вона, відповідно до ст. 23, може за свій рахунок проводити або підтримувати проведення публічних робіт, здійснюючи у разі необхідно-сті право експропріації за повне відшкодування. Федеральні збори, однак, може заборонити проведення таких робіт, якщо ними наноситься збиток військовим інтересам Конфедерації. У ч.1 ст. 34 Конституція управомочивает Конфедерацій одноманітно регулювати викорис-тання дитячої праці тривалість робочого часу для дорослих в промисловості, так само як захист робітників від виробництва, загрожував їх здоров’ю та безпеці. Частина 2 ука-занной стати передбачає федеральні регулювання і нагляд у відношенні еміграційних агентств та приватних страхових підприємстві. У відповідності зі ст. 34-тер Конфедерація зобов’язана врегулювати захист працівників, відно-ності між ними і роботодавцями, передбачивши, зокрема, спільне регулювання ними виробничих і професійних справ, оголосити загальнообов’язковими генеральні трудові договори і інші спільні…