Особливості правового регулювання адвокатури в Україні

Реферат

Організація та діяльність адвокатури України регулюються Конституцією

України, “Законом України про адвокатуру” та нормативно-правовими

актами, виданими відповідно до “Закону України про адвокатуру”, актами Всеукраїнської палатки адвокатів, прийнятими відповідно до “Закону України про адвокатуру” та Правилами адвокатської етики, що діють в Україні.

Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються положення відповідного міжнародного договору.

Адвокат іноземної держави може надавати правову допомогу в Україні лише з законодавства країни, у якій він отримав статус адвоката.

Право на надання такої правової допомоги виникає з моменту включення адвоката іноземної держави за рішенням ВПА до Єдиного реєстру адвокатів, що діють в Україні, та видачі йому Свідоцтва встановленого 1;ШАдразка.

При наданні правової допомоги, зазначеної у ч.І цієї статті, на адвоката іноземної держави поширюються чинне законодавство та Правила адвокатської етики, що діють в Україні, а також їх діяльність може регулюватися міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Адвокат іноземної держави здійснює адвокатську діяльність на території України в порядку та організаційних формах, передбачених розділами 3 — 5 цього Закону.

Право на надання правової допомоги в Україні адвокатом іноземної держави, включеним до Єдиного реєстру адвокатів, що діють в Україні, може бути припинено рішенням ВПА у разі порушення ним чинного законодавства України, Правил адвокатської етики або втрати статусу адвоката іноземної держави.

організаційними засадами, правами, обов’язками та іншими ознаками. Саме ці специфічні особливості діяльності адвокатури і відрізняють її від громадських організацій.

У проекті Закону України про внесення змін і доповнень “Закону України про адвокатуру” спробу вирішити економічні та фінансові проблеми, що існують в адвокатурі. Оскільки Конституцією України функцію адвокатури визначено як надання «правової допомоги», а не надання «адвокатських послуг», то на адвокатську діяльність безпідставно було поширено оподаткування за схемою оподаткування підприємницької діяльності.

8 стр., 3505 слов

Державний устрій України — Теорія держави та права — ...

... державну владу Конституцією як основним за-собом такого обмеження і законами. Тому найважливішим принципом правової держави є принцип верховенства права (ст. 8 Конституції). Верховен-ство права означає перш за все верховенство закону, ...

Різниця між цими термінами має істотне значення при визначенні специфіки адвокатської діяльності та її оподаткуванні. Метою діяльності адвокатських бюро, об’єднань, фірм є організаційне забезпечення адвокатської діяльності, а не одержання прибутку. Вони фінансуються за рахунок адвокатських внесків, призначених для прямих витрат, безпосередньо пов’язаних зі здійсненням адвокатської діяльності, і не повинні оподатковуватися

Прийняття Закону України “про внесення змін і доповнень до “Закону України про адвокатуру” дозволить привести законодавство щодо адвокатської діяльності у відповідність до законодавства європейських держав згідно з нормами та вимогами світової юридичної практики, що сприятиме подальшому вдосконаленню системи правосуддя в державі, покращить механізм ефективного фінансового забезпечення адвокатської діяльності за призначенням та по наданню безоплатної правової допомоги і надасть можливість вирішити питання про приєднання України до Гаазької конвенції

Проект Закону України про внесення змін і доповнень до “Закону України про адвокатуру” складається з 6 розділів, 62 статей, прикінцевих та перехідних положень.

Розділ 1 «Загальні положення» містить 6 статей. В статті 1 визначено сферу дії закону «Про адвокатуру». У статті 2 дано визначення поняття адвокатури України, визначено завдання та засади на яких вона діє. У статті З дано визначення поняття адвокат. Стаття 4 визначає порядок і умови

момент прийняття цього Закону. Встановлено порядок діяльності КДКА та

ВККА, утворених на підставі Закону України «Про адвокатуру», прийнятого 19 грудня 1992 року з наступними змінами та доповненнями до обрання територіальних КДКА ВПА і ВКДКА ВПА та прийняття Положень про них у відповідності з цим Законом. Визначено порядок обрання делегатів на З’їзд та організацію проведення Першого з’їзду адвокатів України, порядок перереєстрації адвокатських об’єднань.

“Закону України про адвокатуру” передбачається розширення можливостей щодо доступу населення України до правової допомоги, зокрема запроваджується інститут правової допомоги, що надається безоплатно. Ці зміни передбачають збільшення фінансування з боку держави, але прийняття законопроекту в цілому не призведе до обтяження державного бюджету оскільки збільшення фінансування буде компенсоване наступним:

1) реорганізація юридичних компаній у адвокатські об’єднання призведе до збільшення числа суб’єктів, що надають правову допомогу, особливий порядок здійснення адвокатської діяльності, визнання її не підприємницькою, а також встановлення чіткого переліку організаційних форм адвокатської діяльності і механізму їх функціонування, спрощеного порядку оподаткування їх діяльності збільшить податкові надходження до бюджету;

2) встановлення переліку підстав і вимог до осіб, що мають право на отримання допомоги, що надається безоплатно, порядку надання такої допомоги, а також порядку компенсації витрат адвокатам, які надають таку допомогу дозволить, по-перше, оптимізувати використання бюджетних коштів на ці цілі, по-друге, зробити їх використання більш адресним, що призведе до суттєвої економії бюджетних коштів.

12 стр., 5722 слов

Адвокатура України

... характер. Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденційності. Закон про адвокатуру окремо закріплює норму, яка стосується гарантій адвокатської діяльності. ... по призначенню і при звільненні громадян від оплати юридичної допомоги, узагальнює статистичну звітність про адвокатську діяльність, сприяє здійсненню різних ...

“Закону України про адвокатуру” спрямований на підвищення ролі адвокатури в суспільстві, розширення можливостей забезпечення конституційного права громадян на якісну і доступну правову допомогу, на покращення функціонування судової системи в умовах проведеної реформи, закріплення принципу змагальності та надання рівних прав сторонам у різних стадіях процесу, підвищення професійних гарантій адвокатської діяльності, соціального і правового захисту адвокатів.

“Закону України про адвокатуру” відповідає загальновизнаним міжнародним стандартам адвокатської професії і сприятиме подальшому зростанню авторитету України як держави, що дбає про практичне втілення звання правової. . Він сприятиме захисту гарантованих законодавством прав та інтересів фізичних та юридичних осіб від різного роду порушень.

Прийняття цього законопроекту дозволить підняти на більш високий та

якісніший рівень забезпечення конституційного права громадян на правову допомоги. Крім того, прийняття “Закону України про адвокатуру” дозволить:

1) відновити корпоративний устрій адвокатури в Україні;

2) підвищити якість правової допомоги, що надається адвокатами і адвокатськими об’єднаннями в Україні;

3) підвищити авторитет адвокатури, відповідальність адвокатів за свою професійну діяльність;

4) привести законодавство про адвокатуру у відповідність до міжнародних стандартів, стандартів Європейського Співтовариства ;

5) підвищити доступність населення України до правової допомоги, а соціальне незахищеним верствам населення отримувати її безоплатно;

6) ефективно запрацювати судовій системі України;

7) зробити адвокатів незалежними у своїй діяльності, наділити їх гарантіями, які в більш повній мірі дозволяли б їм на практиці реалізовувати засади рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності та свободи в наданні ними своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості, забезпечення обвинуваченому права на захист тощо.

У законопроекті «Про адвокатуру», поданого на заміну раніше поданих №№ 3061 від 23.03.2004р., № 3061-1 від 30.10.2003 р.,5187 від 27.02.2004 р. внесен