Позбавлення батьківських прав

Позбавлення батьківських прав — раздел Право, Основи правознавства. Навчальний посібник Ухилення Батьків Від Виконання Батьківських Обов’Язків Може М…

Все темы данного раздела:

Держава і право існували не завжди. Про їх походження існує немало теорій, всі вони по – різному трактують причини виникнення держави і права. Основні теорії походження держави і права:

Поняття „держава” сучасному значенні з’явилося на початку XVII ст. Держава — це універсальна політична форма організації людського суспільства, що характеризується політичним і публ

Функції держави – ценапрямки її діяльності, які відображають суть і соціальне призначення державного управління суспільством. Різноманітність суспільних відносин і форм діяльності

Основними елементами, що визначають порядок організації та здійснення державної влади (тобто форму держави) є: форма правління, форма державного устрою та форма політичного режиму.

Громадянське суспільство бере початок з античних часів, коли з’явились республіки та інститут громадянства. Громадянське суспільство – це соціально неоднорідне суспільство, яке дося

Правова держава розуміється як офіційний владний аналог громадянського суспільства. Це ідеал держави, яка створює необхідні умови для панування права в суспільстві, повновладдя народу, рівності осо

Поділ влади – один з основних принципів конституціоналізму, який ґрунтується на політико – правовій доктрині поділу влади на законодавчу, виконавчу, судову та інші види влади. Ідея

Суспільне життя людей тісно взаємопов’язане. Вчинки однієї людини спричиняють наслідки для іншої. Взаємодія людей неможлива без дотримання певних правил. З метою створення взаємовигідних умов спілк

Право – це система загальнообов’язкових і формально визначених правил поведінки, що встановлюються, гарантуються і охороняються державою з метою упорядкування суспільних відносин. &

Мораль і право характеризується як спільним призначенням в процесі регулювання суспільних відносин, так різним впливом та значенням у забезпеченні системності суспільства. Право

Джерела (форми)права – це офіційні, закріплені державою, способи зовнішнього прояву правових норм, що засвідчують їх загальну обов’язковість. Розрізняють такі основні джер

Система законодавства – це сукупність нормативно-правових актів, розташованих у певному порядку. Структура законодавства може розглядатися у трьох аспектах. 1. Вертикаль

4 стр., 1777 слов

Международное право как особая форма права

... международного права, которые образуют особую правовую систему. Таким образом, международное право - это совокупность норм и принципов, устанавливающих взаимные права и обязанности государств в процессе их общения. Цель исследования: характеристика международного права как особой формы права. ...

Систематизація–це діяльність правотворчих органів щодо упорядкування та вдосконалення правових актів, приведення їх до певної внутрішньо узгодженої системи. Система

Кожна галузь права має свій предмет регулювання, тобто конкретний вид суспільних відносин, що врегульовуються саме цією галуззю права. 1. Конституційне право – система правових норм

Суспільні відносини регулюються різними нормами: моральними, корпоративними, релігійними. Але значна частина суспільних відносин будується на основі правових норм. Ці відносини називаються право

Поведінка людей регулюється правовими нормами. Правова поведінка поділяється на два типи: правомірна і неправомірна. Правомірна поведінка – це поведінка, що відповідає приписам прав

Правопорушення – протиправне, винне, суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), за яке настає юридична відповідальність. Ознаками правопорушення є: 1)

Поняття відповідальності доволі містке. Воно охоплює почуття відповідальності, підвищення відповідальності та зняття з себе відповідальності, притягнення до відповідальності та звільнення від неї.

Юридична відповідальність– це застосування до порушника або злочинця передбачених законом заходів державного примусу особистого, організаційного чи майнового характеру. До основ

Юридична відповідальність є наслідком правопорушення. Ціль (мета) юридичної відповідальності: 1. Формування правомірної поведінки не тільки у осіб, які скоїли правопорушення, а й усіх інши

Закони України Кодекси, статути, постанови та інші кодифіковані акти Постанови Верховної Ради України Укази розпорядження Президента України Постанови та розпоря

Важливе значення в регулюванні діяльності усього транспортного комплексу України має затверджений Постановою Кабінету Міністрів від 6 квітня 1998 року №457, Статут залізниць України

Термін «конституція» походить від латинського constitunio – установлення, устрій. Конституція є таким законом, що встановлює форму держави, систему державних органів, визначає порядок

Форма Української держави має важливе значення для розуміння механізмів її функціонування. Конституція України як Основний Закон займає центральне місце у сис­темі законодавства і є основн

Державні символи — це встановлені Конституцією або спеціальними законами офіційні знаки (зображення, предмети) чи звукові вираження, які в лаконічній формі виражають одну або декілька ідей п

Під громадянством України розуміють правовий зв’язок між фізичною особою і державою Україна, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах і обов’язках. Громадянин України — це особа,

Іноземці та особи без громадянства можуть бути за їх клопотанням прийняті до громадянства України за умов: 1) визнання і дотримання Конституції та законів України; 2) неперебуванн

У міжнародній сучасній практиці права людини визнаються пріоритетними порівняно з правами громадянина. Справа в тому, що права людини поширюються на всіх лю­дей, які проживають у тій чи іншій країн

Права людини — це права, нерозривно пов’язані з самим існуванням людини: право на життя, на свободу в усіх її проявах, право на повагу до людської гідності, на опір гноб­ленню. Ці п

Конституційні обов’язки — це встановлені Конституцією України види належної поведінки осіб, які постійно читимчасово перебувають на території України. Одним із важливих правових при

4 стр., 1817 слов

Джерела кримінального права

... Основні завдання 1. розкрити поняття „джерела кримінального права ”; 2. характеристика Конституції України, як одного з головних джерел кримінального права; 3. охарактеризувати Кримінальний Кодекс України з точки зору джерела кримінального права; 4. дати визначення некримінальним законам ...

Гарантії прав і свобод людини і громадянина — це си­стема умов, засобів і способів, що забезпечують їх реалізацію та охорону. Розрізняють економічні, політичні, ідеологічні та юри­д

Слово «суверенітет»походить від латинського «suverenus» (володар) іозначає «повновладдя». Це поняття було введено Жаном Боденом (90-ті роки 16 ст.) саме як повновладдя монарха, яке в час фео

Конституція України закріпила основні форми безпосередньої демократії: вибори і референдум, не виключаючи при цьому й інші форми. Наприклад, у діяльності місцевого сам

Вибори є формою безпосередньої демократії саме тому, що це – засіб реалізації волі народу, коли він безпосередньо обирає своїх представників в органи влади: насамперед народних депутатів, Президент

Ст. 75 Конституції України закріплює, що „єдиним органом” законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України. Проголошення Верховної Ради парламентом свідчить про те, що Україна сприй

Партійна фракція Тимчасові спеціальні комісії Голова, Перший заступник і заступник Голови 450 народних депутатів України Комітети Тимчасові слі

Згідно зі ст. 102 Конституції Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, до

Система органів виконавчої влади складається з вищих, центральних та місцевих органів виконавчої влади. Вищий орган виконавчої влади. Ст.113 Конституції України та с

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністра­ції. Голови місцевих державних адміністрацій призна­чаються і звільняються з

Правову основу місцевого та регіонального самоврядування в Україні складають Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами (судовою владою).

Основні завдання судової влади в Україні:

  • зміцнення законності; — охорона від посягань на вла

Порядок формування, функціонування і компетенція Конституційного Суду визначаються розділом XII Конституції України і Законом України «Про Конституційний Суд України» (16 жовтня 1996 р.);

  • Правоохоронні органи- це державні та недержавні органи, головним завданням і функцією яких є охорона правопорядку, захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб, держави.

Міліція України — це державний озброєний орган ви­конавчої влади, який захищає життя, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протипра

Адвокатура є добровільним професійним громадським об’єднан­ням, покликаним сприяти захисту прав і свобод та представляти законні інтереси фізичних і юридичних осіб та надавати їм ін

1. Дайте визначення поняття „конституція”, охарактеризуйте структуру Конституції України 2. Проаналізуйте статті 1 розділу „Загальні засади”, які характеризують форму держави 3. П

1. Що таке громадянство? Якими правовими актами регулюються відносини з приводу громадянства? 2. Умови ступу до громадянства України 3. Охарактеризуйте підстави припинення та втра

1. Дайте визначення поняття „права”, „свободи”, „обов’язки людини” 2. Які міжнародні стандарти в галузі прав людини вам відомі? 3. Класифікація прав і свобод людини і громадянина

9 стр., 4493 слов

Кр ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

... правом. Також характеризується система конституційного права України. Приділено увагу місцю конституційного права в системі національного права України. В окремому розділі контрольної роботи конституційне право ... право" мав би символізувати необмеженість державної влади, тоді як термін "конституційне право" – демократичну організацію державної влади, її обмеженість конституцією (природним правом). ...

1. Що таке вибори, референдум? 2. Перелічіть принципи виборчого права 3. Охарактеризуйте види виборчих систем. Виборча система України тестовий контроль

1. Охарактеризуйте систему органів державної влади за Конституцією України Тестовий контроль 1. Чергові вибори до Верховної Ради України проходять: а) в о

Тестовий контроль 1. Вищим органом у системі органів виконавчої влади України є: а) Верховна Рада України; б) Президент України; в) Кабінет Мініс

Тестовий контроль 1. З наведеного переліку оберіть відповідь, яка визначає статус судів в Україні: а) суди належать до системи законодавчої влади; б) суди

Тестовий контроль 1. Генеральний прокурор України призначається та звільняється з посади: а) Верховною Радою України; б) Президентом України; в) за згодою Верхов

Основним джерелом цивільного права є Цивільний кодекс України (далі — ЦК України), прийнятий 16.01.2003 р., що набрав чинності з 01.01.2004 р. Кодекс складається з шести книг, які поділяються на ро

Юридична особа — це організація, створена і зареєстро­вана у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем і відпо

Зміст майнових прав громадян визначається ст. 26 Ци­вільного кодексу України («Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи»).

Фізична особа здатна мати усі майнові пра­ва, що встановлені актам

Право власності – це право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб (ст. 316 ЦКУ).

Право власності

Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків( ст. 202).

Цивільним кодексом передбачається загальні вимоги, додержання яких є н

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) продає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцю), а покупець приймає або зобов’язується прийняти товар і с

За договором дарування, одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдарованому) безоплатно майно (дарунок) у власні

За договором підряду одна сторона ( підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони( замовник), а замовник зобов’язується прийняти та оплатит

Перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти здійснюється за договором перевезення. Загальні умови перевезення визначаються ЦКУ, ін. законами, транспортними кодексами (статутами),

Спадкове право — це сукупність цивільно-правових норм, що встановлюють порядок переходу прав та обов’язків померлої особи до спадкоємців. Спадкуваннямє перехід прав та обов’я

Спадкоємство може відбуватися двома шляхами — за законом і за заповітом. Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Право на заповіт

Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спа­дщину або не прийняти її. Не допускається прийняття спадщини з умо­вою чи застереженням. Для придбання спадщин

Законом передбачено можливість виконання заповіту, згідно з яким заповідач може доручити виконання заповіту фізичній особі з повною цивільною дієздатністю або юридичній особі (виконавцю запо

4 стр., 1822 слов

Особисті немайнові права та обов’язки подружжя. Майнові правовідносини подружжя

... прав і обов’язків, подружжя мають і відповідні майнові права та обов’язки. Реєстрація шлюбу не припиняє права власності на майно, яке належало дружині та чоловікові до цього моменту. СК України ... Права та обов’язки батьків і дітей поділяються на особисті немайнові та майнові. До особистих немайнових прав ... 2) право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності. Індивідуальність особи - ...

Особи, які беруть шлюб, мають право за власним бажанням укла­дати угоду про вирішення питань сім’ї (шлюбний договір), у якій передбачити майнові права і обов’язки подружжя.

Законодавством передбачений певний порядок розірвання шлюбу: Підстави для припинення шлюбу: 1. Внаслідок смерті одного з подружжя або визна

Недійсним визнається шлюб, який зареєстрований: 1) з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі; 2) між особами, які є родичами прямої лінії спорідне

Сімейний кодекс закріплює права подружжя на: 1) материнство і батьківство. Небажання чи нездатність мати дитину може бути причиною для розірвання шлюбу;

  • Батько та мати мають рівні права та обов’язки щодо своїх дітей незалежно від того, чи проживають вони в шлюбі, чи шлюб припинено. Розрізняють особисті немайнові та майнові

Усиновлення – це прийняття усиновителем у свою ро­дину особи на правах сина чи дочки, здійснене на підставі судового рішення. Усиновленою може бути неповнолітня дитина, а

Опіка – засіб захисту особистих і майнових прав та інтересів малолітніх дітей, які не досягли 14 років і залишилися без піклування Піклування –засіб захис

Особливістю галузі трудового права є регулювання трудових відносин актами соціального партнерства – колективними договорами й угодами, що укладаються на державному, галузевому, регіональному рівнях

Особливою формою трудового договору є контракт. Відповідно до ст. 21 КЗпП України термін дії контракту, права, обов’язки і відповідальність сторін, розірвання контракту визначаються

Для оформлення на роботу працівник має написати заяву і пред’явити трудову книжку, паспорт, для військовозобов’язаних – військовий квиток чи посвідчення офіцера, а також, якщо це необхідно, докумен

Юридичні підстави звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (випадки, коли працівник не бажає звільнятися з роботи, але на такому звільненні наполягає керівник підпр

Робочий час – час, протягом якого працівник, відповідно до закону, колективного і трудового договору, правил внутрішнього трудового розпорядку організації, повинен виконувати доручену йому р

Час відпочинку –це час, протягом якого працівник звільняється від виконання трудових обов’язків і використовує його на свій розсуд. Право на відпочинок закріплюється ст.. 45 Конституції Укр

Оплата праці–будь-якийзаробіток, як правило, у грошовому виразі, який за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або

Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах і організаціях залізничного транспорту, як і на всіх інших підприємствах, установах і організаціях України, визначається правилами внутрішнього

Прогул–невихід на роботу без поважних причин протягом робочого дня, у тому числі відсутність на роботі більше 3-х годин протягом робочого дня без поважних причин.

Матеріальна відповідальність працівника – це його обов’язок відшкодувати в установленому законом порядку і розмірах пряму дійсну шкоду, заподіяну підприємству (установі, організації) протип

Комісія з трудових спорів Адміністрація і профспілковий комітет (спільно) Районний (міський) суд Вищестоящі органи державної влади і управління &

3 стр., 1371 слов

Реферат основи кримінального права

... можливих суб'єктів злочину фізичними особами означає, що суб'єктами злочин з карному праву України ні може ... Кримінального кодексу, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, ратифікованими Верховна Рада України. Іноземні громадяни за злочину, скоєні за межами України, ... образливе приставання на громадян й інші дії) передбачають адміністративної відповідальності. Проте вчинення хуліганських дій ...

Ст.43 Конституції України закріплює, що “кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом”. Правове забезпечення охорони прац

Ст.1 Конституції України проголосила нашу державу правовою соціальною державою, яка повинна визнавати та забезпечувати основні соціальні права людини і громадянина. Конституція України зак

Загальнообов’язкове соціальне страхування – це система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють пенсійне забезпечення в Україні, є Конституція України, Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне с

Правове регулювання цього виду соціального забезпечення здійснюється на підставі Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” (нова редакція від 22 березня 2001 р.).

Закон

Фінансове право —це галузь права, що регулює суспіль­ні відносини в галузі мобілізації, розподілу і використання державних фінансових коштів. Фінансове право регулю

Бюджет — це план формування та використання фінансових ре­сурсів, необхідних для функціонування держави протягом бюджетно­го періоду. За с

Принципи податкової політики України визначені Конституцією, згід­но з якою всі види податків встановлюються виключно уповноваженими на те державними органами. Референдум щодо закон

Структуру банківської системи, економічні, організаційні та пра­вові засади створення, діяльності, реорганізації і ліквідації банків визначає Закон «Про банки і банківську діял

Адміністративне право – це галузь права, що регулює суспільні відносини управлінського характеру, які виникають у процесі організації і здійснення органами держави виконавчої і розпорядчої д

Кодекс України про адміністративні правопорушення затверджений 7.12.1984 р., введений в дію з 1.06.1985р.; охоплює 5 розділів. 33 глави, 330 статей. Основні завдання Кодексу Укра

Адміністративне правопорушення (проступок)–протиправна, суспільно-небезпечна винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський пор

Адміністративне правопорушення має свою юридичну модель (склад) – передбачені у законі об’єктивні і суб’єктивні ознаки, які у своїй сукупності характеризують певне діяння як

Адміністративна відповідальність–це вид юридичної відповідальності громадян і посадових осіб, що полягає у застосуванні до особи, яка вчинила адміністративне правопорушен

Адміністративне стягнення–необхідний правовий наслідок порушення (невиконання) адміністративних заборон, що полягає в осуді поведінки порушника і обмеженні його особистих бл

Щодо неповнолітніх, які вчинили адміністративне правопорушення, можуть застосовуватися заходи адміністративного впливу, а саме:

  • зобов’язання публічно, або в іншій формі, попросити

Кримінальне законодавство — це система встановлених кримінальних законів, які визначають основи і принципи кримінальної відповідальності, встановлюють, які саме суспільно небезпечні діяння є

22 стр., 10951 слов

Принципи адміністративного права україни

... курсової робот и є правовідносини у сфері державного управління . Предмет дослідження – принципи адміністративного права. М е тою курсової роботи є дослідження принципів адмініс тративн ого ... економічних і політичних структур і інститутів (ст. ст. 34, 35 Конституції України); реальне забезпечення здійснення принципу рівних можливостей (ст.24 Конституції України); постійний захист прав і сво

Злочин є певною протиправною поведінкою особи, що має об’єктивні і суб’єктивні ознаки. Поведінці притаманні мотивація і цілеспрямованість, що є проявом волі і свідомості людини.

Кримінальний кодекс України визначає обставини, що виключають суспільну небезпечність і протиправність діяння, а саме:

  • Необхідна оборона (дії, вчинені з метою захи

Стадії вчинення злочину – це певні етапи підготовки і здійснення навмисного злочину, які різняться за характером дій на кожному етапі. Існують три стадії вчинення злочину: готування до зл

Суб’єктом злочину є осудна фізична особа, яка під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії або керувати ними. Кримінальний кодекс України дає характеристику осудності, о

Кримінальне покарання — це особливий захід державного примусу, що застосовується судом від імені держави до особи, винної у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні п

Закон враховує обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання за вчинений злочин. Так, згідно зі ст. 66 КК України, обставинами, які пом’якшують покарання, визнаються:

  • Ними є: а) вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів;
  • б) вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою;
  • в) вчинення злочину на ґрун

Неповнолітні несуть кримінальну відповідальність на тих самих засадах, що й дорослі злочинці. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16

Кримінальний кодекс України передбачає кримінальну відповідальність за злочини проти безпеки руху на залізничному транспорті. Під транспортним злочином слід розуміти