Принципи права природокористування суб єкти та об єкти права природокористування

Реферат

2. Принципи права природокористування.

3. Суб’єкти та об’єкти права природокористування.

4. Права і обов’язки природокористувачів.

5. Особливості орендних правовідносин природокористування.

6. Права і обов’язки суб’єктів орендних правовідносин природокористування.

1. Право природокористування

Остання кодифікація в законодавстві галузі викори-стання та охорони довкілля проведена за предметно-галузевим принципом – було оновлено законодавство про землю, воду, ліси тощо, прийняті відповідні закони. Відповідно до такої структури законодавства сформу-вались і види права природокористування: право земле-користування, право водокористування тощо.

Оскільки ці види права природокористування утво-рилися на основі відносно самостійних галузевих зако-нів, вони виявилися слабо пов’язаними одне з одним. Кожний вид права природокористування містить права та обов’язки в зв’язку з використанням лише одного відповідного природного об’єкта. Між тим у природі все пов’язано. І використання одного природного ре-сурсу може завдати шкоди довкіллю.

Право природокористування – система юридичних норм і засобів, спрямованих на врегулювання відносин щодо ефективного використання, відновлення й охоро-ни природних ресурсів, забезпечення багатогранних ма-теріальних, економічних і соціальних інтересів та за-конних прав суб’єктів природокористування. Таким чи-ном, під правом природокористування мається на увазі інститут загальної частини екологічного права, в якому об’єднано норми, що визначають спільні положення для права користування всіма видами природних об’єктів, включаючи і норми, які регулюють їх комплексне вико-ристання.

Розрізняються:

Об’єктивне право – механізм правового регулювання і забезпечення правовідносин природокористування:*

норми, які визначають підстави виникнення, зміни права природокористування;*

норми, які встановлюють комплекс прав і обо-в’язків природокористувачів;*

форми і види правовідносин природокористування;*

юридичні засоби захисту прав суб’єктів правовід-носин природокористування;*

норми, які встановлюють підстави припинення права природокористування.

Суб’єктивне право – сукупність повноважень особи щодо використання, відтворення і захисту природних ресурсів:*

сукупність прав і обов’язків щодо виникнення суб’єктивного права природокористування та його за-хисту;*

8 стр., 3710 слов

Екологічне право як галузь права

... екологічне право”. Термін “екологічне право” вживають у різних значеннях: як галузь права, як галузь юридичної науки і як навчальну дисципліну, яку вивчають у вищих юридичних та інших навчальних закладах. Екологічне право як галузь права ... національна система стандартів щодо забезпечення екологічної безпеки та природокористування. Охорона природи стала одним з основних пріоритетів молодої ...

сукупність прав і обов’язків щодо володіння об’єктами природокористування;*

сукупність прав і обов’язків щодо використання об’єктів природокористування;*

сукупність прав і обов’язків щодо зміни і припи-нення суб’єктивного права природокористування;*

сукупність прав, обов’язків щодо захисту поруше-ного суб’єктивного права природокористування.

Зміст права природокористування – сукупність прав і обов’язків суб’єктів права природокористування (природокористувачів), обумовлених нормами чинного за-конодавства чи відповідною угодою на користування природними ресурсами (договором оренди тимчасово-го, короткострокового чи довгострокового користу-вання).

Право природокористування ділиться на загальне та спеціальне.

Право загального природокористування означає га-рантовану законом можливість усіх громадян користу-ватися здоровим навколишнім природним середовищем та їх обов’язковим виконанням встановлених правил його охорони.

Право спеціального природокористування встано-влюється та регулюється державою в інтересах цільового використання природних ресурсів у процесі їх го-сподарської експлуатації та рекреаційного викорис-тання. Воно включає право землекористування, лісо-користування та ін.

Основою для його виникнення є акт компетентного органа держави про надання відповідного ресурсу в ви-користання та господарську експлуатацію за його ці-льовим призначенням.

Суб’єктами права спеціального природокористуван-ням підприємства, заклади, організації та окремі грома-дяни відповідно до цілей їх діяльності в межах наданих їм прав та обов’язків. Спеціальне природокористування громадян регулюється з метою задоволення їх економіч-них, житлових, культурно-побутових умов.

Правове регулювання природокористування здійс-нюється через систему керівних, зобов’язуючих та забо-ронних норм права.

Керівні норми встановлюють умови та порядок ви-никнення права користування природними ресурсами, визначають кордони поведінки природокористувачів, надають їм необхідні гарантії реалізації й охорони їх прав та ефективного виконання покладених на них обо-в’язків.

Зобов’язуючі норми направлені на регулювання ви-конання природокористувачами правил використання природного багатства, планів та заходів у галузі вико-ристання та відновлення природних ресурсів, збережен-ня та покращання природного середовища.

2. Принципи права природокористування

Принципи та види права природокористування – пра-вові ідеї, закладені в основу правового регулювання відносин по використанню, відновленню й охороні при-родних ресурсів.

Принципи права природокористування:*

комплексність використання й охорони природних ресурсів;*

нормування видового природокористування;*

екологічна безпека природокористування;*

нормативність і лімітування природокористування;*

стабільність права природокористування;*

стимулювання ефективності природокористування;*

ефективність і економічність природокористування тощо.

Види права природокористування – поділ права кори-стування на окремі групи згідно з класифікаційними по-казниками (критеріями поділу).

5 стр., 2010 слов

Межі здійснення цивільних прав та обов\’язків

... ст.13 ЦКУ встановленні загальні правила здійснення цивільних прав: 1. Цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй ... використання приналежних їм цивільних прав, порушення меж їхнього здійснення є зловживанням правом . Законодавче закріплення принципу неприпустимості зловживання цивільними правами є необхідним доповненням правових гарантій реальності та здійсненності суб’єктивних цивільних прав, ...

Критерії поділу:*

підстави виникнення права природокористування: право загального природокористування, право спеці-ального природокористування;*

об’єкти природокористування: право землекорис-тування, право надрокористування, право водокористу-вання тощо;*

строки природокористування: безстрокове (постійне), строкове (тимчасове);*

форми організації природокористування: право ко-лективного природокористування, право індивідуаль-ного природокористування;*

способи виникнення природокористування: право первинного природокористування, право вторинного природокористування.

3. Суб’єкти та об’єкти права природокористування

Суб’єкти права природокористування – юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку на-були права користування природними ресурсами і зо-бов’язані здійснювати комплекс заходів щодо їх ефекти-вного використання, відтворення й охорони і мають у зв’язку з цим певні права та Обов’язки. Суб’єкти приро-докористування поділяються на первинних та вторин-них природокористувачів.

Суб’єктом первинного або вторинного природоко-ристування є особа, юридична або фізична, правомоч-ність якої по використанню природного об’єкта похідна безпосередньо від права суб’єкта власності на цей об’єкт.

Юридичні особи:*

підприємства різних форм власності, організації та установи;*

громадські об’єднання;*

релігійні організації;*

військові організації;*

іноземні держави;*

міжнародні організації;*

кооперативні об’єднання.

Фізичні особи:*

громадяни України;*

іноземні громадяни;*

особи без громадянства.

Об’єкти права природокористування – конкретні, ін-дивідуально визначені і юридичне відособлені природні ресурси (об’єкти або їх частини), які закріплюються на праві користування за фізичними і юридичними особами.

Особливості об’єктів права природокористування:

загального природокористування:*

не передаються і не закріплюються за конкретними суб’єктами, а використовуються без особливого дозволу всіма особами;*

не надаються дозволи на їх користування;*

санкціоновано державою і закріплено правом їх за-гальнодоступного використання;*

їх використання не фіксується і не підлягає юридич-ній фіксації;*

безоплатність;

спеціального природокористування:*

підлягають передачі і закріпленню за конкретними суб’єктами;*

обов’язкове надання дозволів;*

платність користування;*

юридичне фіксуються в природоресурсових кадас-трах;*

підлягають державно-правовій реєстрації.

Класифікація об’єктів права природокористування – поділ природних ресурсів на відповідні групи в залеж-ності від характеру їх походження, місцезнаходження, складу, використання, відтворення, охорони, екологіч-ної, економічної, соціальної значимості й особливостей правового режиму.

5 стр., 2445 слов

Принципи права природокористування

... з приводу користування природними ресурсами, забезпечення ефективності їх використання та захист законних прав суб'єктів природокористування. [13] правовий екологічний санітарний природокористування 2. Принципи права природокористування Право природокористування як система правових норм, об'єднаних у правовий ...

Загальні об’єкти – земля.

Спеціальні об’єкти – сільськогосподарські землі, зем-лі населених пунктів, землі промисловості, транспорту, зв’язку, оборони, землі природоохоронного призначен-ня, землі оздоровчого призначення, землі історико-культурного призначення, землі лісового фонду, землі вод-ного фонду, землі запасу.

Об’єкти права загального природокористування – майдани, шляхи, парки, сінокоси тощо.

Об’єкти спеціального природокористування – землі сільськогосподарських підприємств, землі особистого підсобного господарства, садові земельні ділянки тощо.

Особливості конкретного виду природокористуван-ня залежать також від суб’єкта, що наділений певними правомочностями й обов’язками.

4. Права і обов’язки природокористувачів

Правомочності природокористувачів по викорис-танню і володінню природними об’єктами втілюються у конкретних правах і обов’язках, які надто різноманітні, як правило, взаємопов’язані.

Права і обов’язки природокористувачів можна поді-лити на загальні та спеціальні. Загальними є такі, що притаманні усім без винятку суб’єктам природокорис-тування. Спеціальні ж визначаються у залежності від природного об’єкта, який використовується, його при-родних якостей, специфіки, виду природокористування і властиві тільки певним суб’єктам природокористуван-ня, тобто не належать іншим суб’єктам.

Одними із основних прав природокористувача/влас-ника є:

У галузі ефективного використання природних ре-сурсів:*

використовувати природні ресурси відповідно до їх цільового призначення;*

використовувати корисні властивості природних ресурсів;*

передавати природні ресурси у відповідному по-рядку у вторинне користування;*

здійснювати в установленому порядку загальне і спеціальне природокористування.

У галузі відтворення і комплексної охорони природ-них ресурсів:*

отримувати компенсацію за поліпшення якості природних ресурсів у разі їх вилучення;*

користуватися пільгами при оподаткуванні у разі виконання заходів щодо відтворення й охорони природ-них ресурсів;*

отримувати пільгове оподаткування на виконан-ня заходів щодо відтворення і охорони природних ре-сурсів.

У галузі реалізації майнових і немайнових прав:*

отримувати доходи від використання природних ресурсів;*

реалізовувати на свій розсуд продукцію, отриману від використання природних ресурсів;*

оскаржувати в установленому порядку рішення державних органів і посадових осіб, що порушують пра-ва природокористування;*

вимагати через судові органи компенсації шкоди, заподіяної природним ресурсам, що знаходяться у їх ко-ристуванні.

Одними із основних обов’язків природокористувача/власника є:

У галузі ефективного використання природних ре-сурсів:*

забезпечувати використання природних ресурсів відповідно до їх цільового призначення;*

раціонально й економно використовувати природ-ні ресурси;*

впроваджувати новітні технології у процесі вико-ристання природних ресурсів;*

додержуватися строків природокористування;*

не допускати безгосподарського використання при-родних ресурсів;*

6 стр., 2961 слов

Правове регулювання оренди землі в Україні

... 93 Право оренди земельної ділянки ЗК України і має в основному бланкетний характер, посідає спеціальне законодавство про оренду земель, серцевиною якого є Закон України Про оренду землі. Це ... здійснення переважно підприємницької та іншої діяльності з використанням природних властивостей земель за умови їх раціонального використання. Як відомо, закон пов'язує формування орендних земельних відносин ...

своєчасно вносити плату за використання природ-них ресурсів.

У галузі відтворення і комплексної охорони природних ресурсів:*

не допускати зниження якості;*

здійснювати комплекс заходів щодо відновлення якості природних ресурсів;*

здійснювати заходи щодо попередження, псування, забруднення і виснаження природних ресурсів;*

суворо дотримуватись вимог екологічної безпеки у процесі використання природних ресурсів;*

забезпечувати виконання системи заходів щодо охорони природних ресурсів.

У галузі реалізації майнових і немайнових прав:*

не порушувати права інших власників і користува-чів природних ресурсів;*

підтримувати в належному стані засоби, за допомо-гою яких здійснюється використання природних ресурсів;*

своєчасно компенсувати шкоду, заподіяну іншим особам у процесі використання природних ресурсів;*

приводити порушені природні ресурси у стан, при-датний для подальшого цільового використання.

Всі права природокористувача/власника здійснюю-ться ним тільки у встановленому порядку.

У випадку, коли природний об’єкт вилучається для державних або громадських потреб, природокористувач/власник може вимагати надання взамін вилученого іншого рівноцінного за якістю природного об’єкта.

Природокористувач/власник природного об’єкта має право на відшкодування завданих йому збитків, окрім випадків, коли природний об’єкт вилучається за порушення закону.

Право природокористувачів/власників природних об’єктів гарантується законом. Це означає, що припи-нення права власності на природний ресурс або його частину може мати місце лише у випадках і на підста-вах, передбачених законодавством.

Закон передбачає такі засоби захисту суб’єктивних прав та інтересів природокористувачів:*

визнання спірних справ за законним природокористувачем;*

поновлення стану, який існував до порушення пра-ва і припинення дій, що його порушують, тобто пере-шкод у здійсненні природокористування;*

припинення або зміна правовідносин; *

стягнення з особи, що порушила права та ін-тереси природокористувача, заподіяної шкоди в повно-му обсязі.

Захист права природокористування відбувається шляхом подання до судових органів позовів про понов-лення порушених прав та інтересів природокористува-чів; про витребування об’єкта природокористування з чужого незаконного володіння; про усунення перешкод, що заважають нормальному здійсненню природокорис-тування; про примушення інших осіб дотримуватися діючого законодавства; про .відшкодування збитків (шкоди), заподіяних порушенням суб’єктивних прав та інтересів природокористувачів.

5. Особливості орендних правовідносин

природокористування

Суб’єкти орендних правовідносин:*

орендарі: фізичні особи, юридичні особи, підпри-ємства, організації, іноземні держави.*

орендодавці: сільські Ради народних депутатів, мі-ські Ради народних депутатів, районні Ради народних депутатів, обласні Ради народних депутатів.

Об’єкти орендних правовідносин:

землі, водні об’єкти, лісові угіддя, мисливські угіддя, гірничі відводи.

6. Права і обов’язки суб’єктів орендних правовідносин природокористування

Права орендаря:*

5 стр., 2028 слов

Основи екологічного права україни

... довкілля, використання природних ресурсів, захист екологічними правами чоловіки й ін.). Такий стан російського екологічного законодавства ... використання природних ресурсів із метою попередження їх виснаження, на охорони навколишнього середовища від деградації її якості, охорону екологічними правами ... сфері екологічного права. Наприклад, М.М. Бринчук робить висновок про відсутність підстав щодо ...

користуватись орендованими природними ресур-сами відповідно до умов угоди-оренди;*

вимагати від орендодавця зменшення розміру орендної плати у разі погіршення якості природних ре-сурсів за відсутності вини орендаря;*

переважне право на поновлення договору оренди користування природними ресурсами;*

визначати основні напрямки діяльності і викорис-товувати для цього орендовані природні ресурси;*

розпоряджатися отриманими доходами і продук-цією від використання природних ресурсів;*

використовувати корисні властивості природних ресурсів, що знаходяться на території орендованих ре-сурсів;*

розміщувати споруди і об’єкти (за погодженням з орендодавцем), необхідні для використання природних ресурсів тощо.

Права орендодавця:*

визначати розмір і вартість природних ресурсів;*

встановлювати та змінювати розмір плати за кори-стування ресурсами, порядок її внесення;*

перевіряти дотримання орендарем умов договору щодо використання природних ресурсів, їх якості та кількісного складу;*

давати згоду на пролонгування договору оренди природних ресурсів;*

вимагати здійснення заходів щодо відновлення та відтворення природних ресурсів, приведення їх у стан, придатний для подальшого використання;*

вимагати відшкодування заподіяних збитків;*

визначати конкретні строки оренди природних ресурсів у межах термінів, визначених чинним законо-давством;*

вимагати своєчасної орендної плати за викорис-тання природних ресурсів.

Обов’язки орендаря:*

користуватися природними ресурсами відповідно До умов договору-оренди; *

своєчасно вносити орендну плату;*

ефективно і раціонально, економно використовува-ти природні ресурси згідно з їх цільовим призначенням;*

здійснювати комплекс заходів щодо відтворення й охорони природних ресурсів;*

не допускати погіршення якості природних ресур-сів, їх забруднення, засмічення та виснаження;*

виконувати роботи щодо підтримання якості ре-сурсів, поліпшення їх якості;*

відновлювати корисні властивості природних ре-сурсів;*

не порушувати прав орендодавця та інших осіб тощо.

Обов’язки орендодавця:*

надавати в оренду природні ресурси відповідно до умов угоди;*

не перешкоджати орендарям використовувати при-родні ресурси;*

створювати необхідні умови для ефективного ви-користання природних ресурсів;*

вимагати повернення в обумовлений угодою строк орендованих природних ресурсів;*

компенсувати витрати орендаря, спрямовані за йо-го погодженням на поліпшення якості природного ре-сурсу;*

своєчасно прийняти природні ресурси, що повер-таються орендарем;*

відшкодувати збитки, заподіяні орендарю внаслі-док порушення умов угоди.