Предмет цивільного права

>Розділ 1.Цивільне право якгалузь права

1.1Поняттяцивільного права якгалузі права

1.2Цивільний кодекс України -історичніаспекти

>Розділ 2. Предметцивільного права

2.1 Предметцивільно-правовогорегулювання

2.2 Методцивільного права

2.3Функціїцивільного права

2.4Принципицивільного права

>Висновки

>Вступ

>Актуальністьобраної тими

А,щоброзкрити предметрегулюванняцивільного права України,необхідно для початкухоча б короткорозкритипоняття “>цивільне право”.

яквідомо,термін “>цивільне право»використовується вдекількохзначеннях — так кликанамножинністьпоняття — яксуб’єктивне право, якгалузьнаціонального права, як системазаконодавства, якчастина науки право, якучбовадисципліна.Відмінністюміж нимиєрозумінняцивільного права яксуб’єктивного права, якуналежитьконкретнійприватнійособі й якгалузі права, Якаєвиявленням приватного права нарівні національноїправовоїсистеми (вданійситуації — української).Тобтоцивільне право, як право щоналежитьсуб’єктуцивільнихвідносин -цеосноване на нормах природного та позитивного праваможливість йогоконкретноїповедінки, захистякоїгарантована Державою. Нарозуміннігалузінаціонального (>українського) правацивільне право -цесовокупністьконцепцій,ідей таправових норм, котрі за принципамидиспозитивності,юридичногорівноправ’я таініціативисторінвизначають статусприватної особини тазабезпечують захистїїінтересів.Необхідновідмітити, що одним ізкритеріємвідокремленняцивільного права якгалузінаціонального праваякраз йє предметцивільного права.

>Інтерес до предметацивільного права із боціправознавців й йоговсестороннєвивчення вкурсітеорії й практикиєдоситьрозповсюдженим.Такі широковідомівчені, як ЄременкоГ.В.,ВільнянськийС.І., БратусьС.М.,Чигір В.Ф.,ХалфинаP.O. й багатоіншихприсвятилидослідженню предметацивільного права своїчисленні з статтею тамонографії.Проте,вивчення предметацивільного правапродовжуєзалишатисяактуальним.

Мета роботи

  • відібратипевнийматеріал, задопомогоюкотрогоможливопроаналізувати предметцивільного права;
  • систематизуватизнайденуінформацію;
  • напідставіздійсненогодослідженнязробитивисновкистосовно предметацивільного права.

>методи

>Об’єктом

Предметом

>Роботаскладається ізвступу, двохрозділів, з висновками та спискувикористаноїїлітератури.

Увступіобгрунтовуєтьсяактуальністьдослідження, його позначка та заподіяння,описуютьсяметоди таоб’єктдослідження,викоритстані уроботіматеріали та структура роботи.

16 стр., 7628 слов

Сутність та характеристика цивільного права

... списку використаних джерел. Розділ 1. Теоретико-правові аспекти цивільного права як науки Цивільне право - поняття багатозначне. І окрім того, що цивільне право виступає як галузь права та галузь ... завданнями даної роботи будуть: встановити сутність науки цивільного права; охарактеризувати предмет та методи науки цивільного права визначити місце цивільного права в правовій системі України. У ...

першийрозділприсвяченоцивільному праву якгалузі права. Урозділірозглядаєтьсяпоняттяцивільного права та йогомісце всистемі права України.

У іншомурозділі проводитисяаналіз предметацивільно-правовогорегулювання, йогометодів,принципів тафукцій.

Увисновкупідбиваютьсяпідсумки, котрі було бзроблено наосновіматеріалу роботи.

>Розділ 1.Цивільне право якгалузь права 1.1Поняттяцивільного права якгалузі права

>цивільне право»

Право України вціломуєсукупністьустановлених чисанкціонованих Державою норм,розрахованих нарегулювання іохоронувідносинсуспільства, щопредставляєїм. Аліце не проста, асистематизованасукупність норм.Вонапідрозділяється напевнігалузізалежно відспецифіки норм йрегульованих нимивідносин.Однієї із такихгалузей усистемі права України йєцивільне право [17; 9].

>Цивільне право України усвоємурозвиткупройшлопевний шлях. Уперіодіснування в Україні, як і віншихсоюзнихреспублікахколишнього СРСР,адміністративно-командноїорганізаціїсуспільствацивільне право взначніймірі було бодержавлено ібудувалосяпереважно на засідках,властивих нечастці, апублічному праву. Це, природно,накладало ісвійвідбиток награниці дії, характер йзміст нормцивільного права. Рядвідносин,наприклад, у сферіпідприємництва,уважавсязлочинним йвзагалі неміг бути предметомцивільно-правовогорегулювання.Підприємства,будинку,спорудженнявважалисявилученими зцивільного обороту.Вони було неможливо бути предметомцивільно-правовихугод й ними не можна було бобертатистягнення.Договори поставки,перевезеннявантажіврізними видами транспорту і багатохтоінші усвоємузмістівизначалисяобов’язковими длясторінплановими актами і сторонам практично не про що було бдомовлятися.Особисті правагромадян іорганізацій уцивільно-правовому порядку моглизахищатисялише увипадках, особливопередбачених законом (>наприклад, припорушеннічесті ідостоїнства).

>цивільне право України —

>цивільне право»,

>цивільне сус-пільство.

>сучаснецивільне право України

статусу і стану держави, що

наприватне (>цивільне) йпублічне.

Однак, Незважаючи нанезбіжнепризначення приватного (>цивільного) йпублічного права,цідвігалузі праваутворятьєдність -цілісну систему права України, уякійкожна ізгалузей правастановитьїїорганічнучастину. Цеєдністьзазначенихгалузей праваґрунтується наєдностіволі народу України,вираженої в нормахцихгалузей права, навимозіпогодженогорегулюваннявідносинцивільногосуспільства івідносин у сферівладноїдіяльності держави, що неможе бутивідділена відцивільногосуспільства «>китайськоюстіною».Тільки вєдності всіхсвоїхгалузей правозабезпечуєвсебічнерегулюваннясукупності всіхвідносин, котріскладаються впроцесіфункціонуванняцивільногосуспільства і держави.

Однак ясно і ті. щокожнагалузь права,регулюючивідносини усвоїйобласті, по особливомувпливає нимисвоїми нормами,здійснюєвластивіїйфункції. Це означати, щоєдність права й невиключає, а,навпроти,припускаєчіткевизначеннямісцякожноїгалузі в йогосистемі,змісту іграницьїхньої дії.Відносиницивільногосуспільствапервинні впорівнянні звладовідносинами. Тому імісцецивільного (>частки) правахарактеризується тім, що воно та всистемі права вціломувідіграє рольсвоєрідних «>базисних» норм. Держава, як було б сказано,покликанослужитицивільномусуспільству.Природно, що нормамцивільного прававластивісвій методвпливу нарегульовані нимивідносини.Регулюючивідносини, смердотіздійснюють йвластивіїмфункції. Однак,хочаданінормивиходять від держави,є результатом йогоправотворчоїдіяльності,їхнійспецифічний характер йзміствизначеніумовамисуспільноговиробництва, й смердоті неможуть бутиіншими,покиіснують, щовикликали їхні до життяумовисуспільноговиробництва.Доречно у зв’язку зцимзгадати і слова До. Маркса про ті, щозаконодавець законів неробить,він невинаходить їхнього, а лишеформулює.

9 стр., 4493 слов

Кр ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

... ПРАВОМ Термін "конституційне право" використовується у правознавстві для позначення: 1) відповідної галузі національного права держави; 2) галузевої юридичної науки; 3) навчальної дисципліни у системі вищої освіти. Конституційне право України ... 9]. Останнє було характерним для юридичної літератури радянського періоду, в якій домінувала концепція, що конституційне (державне) право регулює відносини ...

Тому увсійповнотівизначити природу нормцивільного права можналишепопередньоз’ясувавшивідносини, щостановлять предметїхньогорегулювання,відносини, котрі зіснуючих умівсуспільноговиробництва для своговрегулюваннявимагаютьзастосування нормсамецієїгалузі права [19; 6].

1.2Цивільний кодекс України -історичніаспекти

Череззакони державареалізуєгуманітарну,демографічну,господарську,аграрну,інвестиційну,житлову таіншівиди політики, котрієскладовими єдиної державної політики, щоспрямована на забезпеченнядобробуту шкірного громадянина, авідтак — йусієї держави.

>Цивільний кодекс Україниє,безумовно, актомполітичним,оскількиєзасобомреалізації державної політики.

Укоженперіоднашоїісторіїцивільнезаконодавствовідображалопевнуідеологію,обслуговувалоїї.

>Гасло продеідеологізаціюзаконодавства, яку було бвисунуте у Перші роктанезалежності України, було бвиваженимлишечастково. ЗЦивільного кодексу 1963 р. буввиключена преамбула, уякій,зокрема,йшлося простворенняматеріально-технічноїбазикомунізму, булизробленііншікроки довідмови відзовнішніхпроявівсоціалістичної,комуністичноїідеології взаконі1.

>Складніше ізвнутрішньоюідеологієюзаконодавства, котрапритаманнакожномузаконові чиіншому нормативно-правовомуактові.Ідеологічними засідкамиЦивільного кодексуУкраїнськоїРСР булифетишизація державноївласності,утвердженняспоживчого характеруоб’єктів праваособистоївласності,пріоритет планового акту перед договором,домінуванняімперативності урегулюванніцивільнихвідносин.

Часвимагавзмінивнутрішньоїідеологіїцивільногозаконодавства, щопов’язувалося зпристосуванням його до нових умів життясуспільства й,звичайно, -відмови відідеологічнозастарілихправовихпринципів.

Однакзовнішняідеологічна чистка не був проведена докінця. УЦивільномукодексі станом на 16 января 2003 р.залишилися й «>моральніпринциписуспільства, щобудуєкомунізм» й «>законодавство СоюзуРСР йсоюзнихреспублік» й «>соціалістичніорганізації». Не було б внесенозмін йщодоназвивалюти — «>карбованці»,хочатакоївалюти на самом деле і не було б.Були — «>рублі».

>Цивільний кодекс Українибазується наіншихідеологічних засідках, котрісконцентровані у з статтею 3 «>Загальні засадицивільногозаконодавства».їїзміст -цесвоєрідна увертюраЦивільного кодексу, йогопрограма.

УЦивільномукодексі України на першемісце поставлена людина,її права — якосновнасоціальнацінністьсуспільства. І в цьому -головнийідеологічнийздобутокЦивільного кодексу України.

>Власність -це ті, щоприв’язуєлюдину допевногомісця,робитьїївиваженою усвоїйповедінці,оскількиїйє щовтрачати.Власністьєзапорукоюсвободи.Власністьробитьлюдинунезалежною, до тогочислі від держави.

4 стр., 1522 слов

Права і обов’язки громадян України

... в особистих, так i в суспiльних iнтересах. В Конституцiї та законах України вживається вислiв "права та свободи людини", "права та свободи громадянина". Бiльшiсть авторiв, якi дослiджувалн це питання, схиляються до ... вчасно попереджати і припиняти які б те ні було порушення конституції, що немаловажно, тому що всі інші гарантії лише створюють передумови для успішного здійснення конституції. ...

Нелише самвласник, проте сус-пільствозаінтересоване устабільностівідносинвласності.Стабільністьвідносинвласностізумовиланеприпустимістьпозбавлення прававласності,крімпоодинокихвипадків,визначених узаконі.

Наповазі доінтересів шкірногосуб’єктацивільнихвідносинвибудована свобода договору, котрадозволяє сторонам самимтворити для право, ізврахуванням тихийособливостей, якізаконодавецьоб’єктивно неможе знаті.

Кожна людина -невичерпнеджерелоприватнихініціатив, котрістримувалисявпродовждесятиріч.Цивільний кодексвідкриваєпростір для їхнівиявлення тареалізації,зокрема у сферігосподарювання.Стараідеологічна засідка: «>багата держава -багата людина»замінена зважується на власнупротилежність: «>багата людина -багата держава», — Яка сталаобґрунтуваннямсвободипідприємництва.

>Лише судєтієюінституцією, Яказдатна забезпечитишвидке тасправедливевирішення спору про правоцивільне.Лишесудова процедуразабезпечуєможливістьповного,всебічноговиясненняобставин справ.

>Немає такої можливості чиінтересу,який бі неміг бутиоб’єктом судновогозахисту.

>Потужнимкінцевимакордом з статтею З ЦКєнеобхідністьузгодженостіактівцивільногозаконодавства з засідкамисправедливості,добросовісності тарозумності. Нимрозшифровано сутьконституційного принципу верховенства права.

>Надання нормамКонституції Українипрямої діїозначає право суду незастосовувати ту норму закону чиіншого нормативно-правового акта, котраєнесправедливою,нерозумною,оберігаємайновіінтереси того,хтодіявнедобросовісно.

Практика життязасвідчує, що, на шкода,ці засадище недіютьповноюмірою. Аліце — вжеінший аспектпроблеми.

>Розділ 2. Предметцивільного права 2.1 Предметцивільно-правовогорегулювання

Предмет

>Майновівідносини —

Ф.Енгельс правильновказував, щоцивільне право «>санкціонуєіснуючі, заданихобставиннормальні,економічнівідносиниміжокремими особами».Маються наувазі через ставлення, щоскладаютьсяміж особами впроцесівиробництва,розподілу,обміну іспоживанняматеріальних благ наосновіпевноїформивласності назасобивиробництва. Однак небудь-якіекономічні (>виробничі)відносиниприймають формумайновихвідносин, алише тих, котрієтоварно-грошовими,обумовленііснуванням товарногосуспільноговиробництва,охоплюютьсяпоняттямринковоїекономіки.

Зсказаноговипливає, що >майновівідносини вцивільномуправі -це посвоїйглибиннійсутностітоварно-грошові,економічнічи, що тісаме,виробничівідносини. У цьомузмісті смердотієоб’єктивними,матеріальними,складаються пооб’єктивнихекономічних законах товарноговиробництва [1; 45].

разом із тім люди, щоберуть доля вцихвідношенняхдіютьсвідомо, бо лише врезультаті їхнісвідомої івольовоїдіяльностімаємісцевиробництво. Цеозначає, щомайновівідносини будучиоб’єктивними всвоємузначенні,проявляються увольових актах людей йздійснюються людьмизавжди вбільшій чименшіймерісвідомо. «>Товари неможуть самвідправлятися наринок іобмінюватися.Щобданіречі моглиставитися друг до друга яктовари,товаровласникиповинніставитися друг до друга як особини, воля якірозпоряджаєтьсяцими промовами.» Отже,товарно-грошовіекономічнівідносини ізпоглядусвоєїформиєвольовимивідносинами. Тому право, Незважаючи наоб’єктивнусутністьназванихвідносин,можеробити івпливає на їхні,певним чином їхньогорегулюєвідповідно допізнанихзакономірностейїхньогорозвитку. [2; 15]

4 стр., 1908 слов

Цивільне право як галузь права. Предмет і метод правового регулювання

... підприємницької діяльності, яка не заборонена законом; Судовий захист цивільного права та інтересу. Справедливість, добросовісність та розумність. Цивільне право, як і будь-яка інша самостійна галузь права, має свою ... сімейну таємницю тощо. Цивільному праву притаманний диспозитивний метод правового регулювання. Особливість його полягає в тому, що: - Норми цивільного права виходять від рівності ...

>майновівідносини,

Усучаснійнауковійлітературіє іінші думи пропоняттямайновихвідносин йспіввідношення їхні ізпоняттямвідносинекономічних. В частности,висловлена думка про ті, щомайновівідносиниможуть бути предметомрегулювання не лише нормцивільного, але й і нормпублічного права (>наприклад,адміністративно-правових) [3; 10]. Зцієюдумкоюважкопогодитися. як було б ужесказане, формумайновихвідносинприймають небудь-якіекономічнівідносини, а лишетоварно-грошові.Крім того,важливовраховувати і ті, щомайновівідносини, будучивольовоюформоювираженняекономічнихвідносин,являють собоюодночасно яюридичнукваліфікаціюцихекономічнихвідносин. Томумайновівідносиниможутьстановити лише предметцивільно-правовогорегулювання.

>Погляди таспіввідношення зрозумітимайнових іекономічних (>виробничих)відносин можназвести дотрьохнапрямків.Відповідно до Першого із них,майновівідносини -це йє в чистомувидіекономічні (>виробничі)відносини [4,5].

На думкуприхильників іншого напрямі,майнові іекономічні (>виробничі)відносини -церізнівідносини: Перші -цеконкретнівідносини, а.другі — їхньогосукупнийкінцевий результат. При цьому самі ізавторів невизнаютьмайновівідносиниекономічними,оскільки смердотієвольовими [6; 9],іншівважають їхніекономічними [6; 10].

>Відповідно дотретього напрямі, подмайновимивідносинамирозуміютьсяекономічні (>виробничі)відносини, але й ті, уповномуїхньомуобсязі, атійчастині, уякій смердотівтілюють усобівольовілюдськіакти.

>Зазначенасуперечка, якпредставляється, увідоміймері носитисхоластичний характер,навіянийдогматичнимтрактуваннямекономічних (>виробничих)відносин якбазисних йвольових (>юридичних)відносин, якнадбудовних. Уся справа до того, щоекономічні (>виробничі)відносини,узяті сам пособі,тобто позавольовимїхнімвираженням, -целишенауковаабстракція. У реальномужитті -цезавждиконкретнівольові (>юридичні)відносини,лишевизначені усвоємузмісті,становленні ірозвиткуоб’єктивнимиумовамисуспільноговиробництва, котрі іобумовлюють їхньоговідповіднимцимумовамправоверегулювання. Отже, коли мовайде проправоверегулюваннявідносин у сферівиробництва,обміну,розподілу іспоживанняматеріальних благ, немаєпідстав длярозчленовуванняцихвідносин на двасамостійнихвиди -економічні (>виробничі) йвольові (>юридичні).Вониіснують уєдностіматеріального івольового,хоча внауковомуплані смердотіможуть йповиннівивчатисяполітекономією яквідносиниекономічні (>виробничі),юриспруденцією — яквольові (>юридичні).

Томувсякіспробикваліфікуватимайновівідносини як предметцивільного права як сутоекономічні чи як лишевольові (>юридичні),ділити усіекономічнівідносини навольові йневольові чирозглядатимайновівідносини як лишечастинаекономічних (>виробничих)відносинпредставляютьсямарними. разом із тім, вартопідкреслитище раз, щомайновівідносини, що у тісаме годинуекономічними івольовими, такимивважаютьсялише всистемі товарногосуспільноговиробництва, усистеміринковоїекономіки [8; 4].

Уумовахіснування в Україніадміністративно-командноїсистемигосподарювання сфера діїсправжніх-майновихвідносин, природно, бувобмеженою.

5 стр., 2317 слов

Понятие и предмет предпринимательского права, источники предпринимательского ...

... на публично-правовых, властных началах. В данном реферате будет вкратце рассмотрены понятие и предмет предпринимательской деятельности, источники предпринимательского права и методы регулирования. 1 Предмет предпринимательского права Самостоятельность той или иной отрасли в системе ...

>Юридичнимиознакамимайновихвідносин, що

>майновавідособленість);

  • >майнові

Улітературідискусійнимє і запитання пронайбільшістотнуюридичнуознакумайновихвідносинцивільного права. Один ізнауковихнапрямків у цьомупитаннізводиться доти, щорівністьсторін -ознака не самихмайновихвідносин, а методуїхньогорегулювання.Головноюознакоюостанніхє ті, щооб’єктцихвідносин -завждимайно, щомаєпевнувартість [5].

Зцимтвердженнямважкопогодитися,по-перше, бовартість,якщо под неюрозуміти абстрактнапрацяув’язнений утоварі,саме іобумовлює в «>цихвідносинахрівністьсторін.Відношенняоднієї особини доіншого впроцесіобміну товарами наосновізагального дляобохвольового акту «>є ставленнярівності [9; 187].По-друге,вказівка на «>вартістьмайна» як просто напевнугрошову суму чиріч, щомаєгрошовуоцінку неєознакою, щодозволяєвідмежуватимайновівідносиницивільного права відвідносинпублічного права,оскільки іплатежі до бюджету, йподатки, всеце — «>вартості»,виражені вгрошових торбах.

>Багатоавторіввизнаютьрівністьсторін якознакамайновихвідносинцивільного права, але йвказують, щомайновівідносиницивільного правамаютьцюознаку бо усі смердоті так чиінакшепов’язані ізтоварним оборотом. З цогопогляду івідносинивласностістановлять предметцивільно-правовогорегулюваннялишеостільки,оскільки смердотівиконують рольпередумови і результатутоварно-грошовогообігу [10; 86].Важкопогодитися і зцим, бобезпідставнозвужується коломайновихвідносин,регульованих нормамицивільного права, й за його межамивиявляютьсявідносини, щовиникають приспадкуванні, усібезоплатнімайновівідносини.

>Нарешті, вцивілістичнійлітературі незавждипідкреслюється, щомайнове ставлення, уякомусуб’єктицивільного правадіють на засідкахрівності,позбавленовладного характеру. Тому справедливовказують, що і увідносинах,наприклад,міжпенсіонером йвідповідним органомсоціального забезпечення у зв’язку із клопотанням пропризначенняпенсіїжоднайзсторін непідлегла один одному [11; 8]. Аліцівідносиникоштують за межамицивільного права, бодержавніорганізації, щоберуть доля вцихвідносинах,діють якоргани влади.Зрозуміло, щоцівідносини і не можнакваліфікувати якмайнові. Дляостанніх, лише як длявідносинцивільного права,характерніюридичнадецентралізація іприватнесамовизначення.Цивільне праворегулюєвідносиниміжгромадянами іорганізаціямилише якміж членамицивільногосуспільства.

>особистінемайновівідносини,

>особистінемайновівідносини,пов’язані ізмайновими (

>Особистінемайновівідносини,пов’язані ізмайновими

>Особистінемайновівідносини — як Перші, то йдругі -істинновідносиницивільного права. Так саме як ймайновівідносиницивільного права, смердотівиражаютьприналежністьконкретних благпевним особам (>окремимгромадянам іорганізаціям) йхарактеризуютьсявідособленістюосіб уцихвідносинах,їхньоюавтономністю (>незалежністю друг від друга) йрівністю.Саме напідставіспільностіознакмайнових іособистихнемайновихвідносиностаннівключаються в предметцивільного права.

>Дискусійним улітературіє і запитання провідносність доцивільного праваособистихнемайновихвідносин.Деякіавторивважають, щоособистінемайновівідносини,пов’язані ізмайновими, у силунерозривності ізостаннімивключаються в предметцивільно-правовогорегулювання.Щодоособистихвідносин, непов’язаних ізмайновими, смердоті недаютьяких-небудьпояснень й простоконстатують, щотакі,оскількиїхнєрегулювання увиглядізахисту в особливозазначенихвипадках передбачене законом,входять у предметцивільного права [12,13].Якщо ж йпогодитися із тім, щоперша групаособистихнемайновихвідносин дійснопов’язана ізмайновимивідносинами, тособіцеще невизначаєїхньоїприналежності доцивільного права.Вони, як було б сказано,можутьрегулюватисяцивільним правом йнезалежно від зв’язку ізмайновимивідносинами. Отже,цесамостійний видвідносин уструктурі предметацивільного права.

5 стр., 2338 слов

Предмет, метод і функції трудового права

... органах внутрішніх справ, то вона виходить за межі трудового права і є предметом адміністративного права. На військовослужбовців трудове право теж не поширюється. Трудові відносини — відносини, ... відмовлено в укладанні трудового договору і повернути направлення центру зайнятості; зобов’язати працевлаштувати громадян деяких категорій згідно чинного законодавства України про зайнятість населення. ...

>особистівідносини, непов’язані ізмайновими.

>Підданіаналізумайнові іособистінемайновівідносини,обумовлюючиіснування всистемі права йогоособоюгалузі -цивільного права,визначають, природно, й усіспецифічнірисисамоїцієїгалузі права.Вонинасампередпроявляються вметоді, задопомогоюякогоцивільне праворегулюєсуспільнівідносини, у йогофункціях і у тихий принципах,відповідно до які воно таздійснюєрегулюванняцихвідносин [21; 15].

якособистінемайнові, то ймайновівідносиниєвідносинамицивільними.

>Цивільнівідносини, котріє предметомцивільного права,характеризуються такимиознаками:

1)Суб’єкти.Учасникицивільнихправовідносинвиступаютьстосовно один одного якюридичнерівнісуб’єкти,відокремлені один від самогоорганізаційно-правовому ймайновомусенсі. Домайновихвідносин,заснованих наадміністративному чиіншомувладномупідпорядкуванніоднієїсторониіншій,цивільнезаконодавствозастосовуєтьсялише увипадках, колице прямо передбачене законом.Таківідносини неєцивільними,оскількирегулюються задопомогоюімперативного методу, невластивогоцивільному праву.

2) Характер зв’язкуміжсуб’єктами.Цивільніправовідносини -цеправовийзв’язок, щовиникає із приводунематеріальних йматеріальних благ, що належатиприватнійособі.

3)Зміст.Учасники цого видувідносинвиступають якносіїцивільних прав І обовязків.

4) Характерзахистусуб’єктивних прав йспонукання довиконаннясуб’єктивних обовязків. Цевідбувається задопомогоюспецифічнихзаходіввпливу й, як правило, в судновому порядку.

5)Особливістьпідставвиникнення,зміни йприпиненняцивільнихправовідносин. В частности такимипідставамиє не лишеобставини,передбачені законом чиіншими актами, атакож й діїсуб’єктів, котрі хоч й невстановленіцивільнимзаконодавством, але йвнаслідок йогозагальних засідок йзначенняпороджуютьвідповіднівідносини.

2.2 Методцивільного права

>Особливостіпроаналізованихмайнових таособистихнемайновихвідносин,безумовно, сталивизначальним чинником уформуванніцивільного права якгалузі права.Визначення колацихвідносин дало намвідповідь на запитання — котрісамесуспільнівідносинистановлять предметцивільно-правовогорегулювання. Однакважливовстановити нелише щорегулюєцивільне право, а і якцездійснюється,якимизасобами воно тавпливає націвідносини,тобтоякий методвпливузакладається вцивільно-правоверегулюваннячисленнихмайнових танемайновихвідносин.Специфікавідносин, щорегулюютьсявідповідноюгалуззю права,водночасобумовлюєспецифіку методу правовогорегулювання.Тобтоіснуєбезпосереднійтіснийвзаємозв’язокміж предметом правовогорегулювання й його методом [22; 10].

На думкуС.С.Алексєєва,вирішальнезначення, щонадає правовому режимуосновнихгалузей праваюридичночітке,контрастневираження,маєнаявністьособливих,притаманнихлишеданійгалузі методу ймеханізмурегулювання, котрівиявляютьсянасамперед вособливостях правового статусусуб’єктів. Знання методу правовогорегулюваннямає нелишетеоретично-пізнавальне, а іпрактичнезначення. Упроцесізаконотворенняпослідовнезастосування правового методудаєзмогууникати неадекватноговрегулюваннясуспільнихвідносин, будувати струну йпослідовнузаконодавчу систему.Натомістьігнорування методунеодміннопризведе дорозбалансування правовогомеханізму того чиіншогозаконодавчого акта,позбавить йогоцілісності.

4 стр., 1675 слов

Предмет і метод адміністративного права

... та форми. Метод адміністративного права. Поряд з предметом, важлива роль у здійсненні адміністративним правом регулятивної функції належить методу регулювання суспіль них відносин або методу адміністративного права. Саме поняття предмета і методу ... установлень. Норми адміністративного права зберігають відносини, що складаються під впливом цивільного, трудового, сімейного та інших галузей права. Уже ...

Уюридичнійлітературіще зарадянськихчасівсформувалосяуявлення прозагальнепоняття методу правовогорегулювання.Вважалося, що метод правовогорегулюваннявиражаєособливості форм,прийомів,способів,застосовуваних Державою длярегулюваннясуспільнихвідносинданого виду.

Усучаснійлітературітакийпідхід довизначення методу правовогорегулюванняпідтримується ізтими чиіншимиредакційнимиособливостями.Наприклад, метод правовогорегулюваннявизначається як системаспецифічнихспособів,засобів,прийомів,