Принципи кримінально-виконавчо права

МІНІСТЕРСТВО Юстиції Россііской ФЕДЕРАЦІЇ

ДЕРЖАВНЕ Освітніх установ

ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

В«Россііской ПРАВОВА АКАДЕМІЯ

МІНІСТЕРСТВА Россііской ФЕДЕРАЦІЇ В»

Іжевськ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ (філія)

Факультет: юридичний

Кафедра: Державно-правових дисциплін

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

На тему: В«Принципи кримінально-виконавчо праваВ»

Дисципліна: В«Кримінально-виконавче правоВ»

Виконав: студент гр.501 ЗС

Беспятов Є.Ю.

Перевірив: Жіделев Г.В.

Іжевськ, 2010

Зміст

Введення

Принципи кримінально виконавчого права.

1. Принцип законності.

2. Принцип гуманізму.

3. Принцип демократизму.

4. Принцип рівності перед законом.

5. Принцип диференціації та індивідуалізації.

6. Принцип раціонального застосування примусових заходів, засобів виправлення засуджених та стимулювання їх правослухняної поведінки.

7. Принцип з’єднання покарання з виправним впливом

Висновок

Список використаних джерел

Введення

У загальній теорії права принципи визначаються як основні ідеї права, керівні положення правової системи. Особливу значимість вони набувають у ході проведення правової реформи, оскільки, володіючи нормативними властивостями, стають обов’язковими при формуванні галузі права, її інститутів і норм.

Принципи права існують незалежно від того, чи відображені вони прямо в статтях закону або ж не відображені. Вони випливають із всього змісту закону при його тлумаченні. Але закріплення системи принципів тієї чи іншої галузі права законодавцем у відповідних статтях закону усуває різнобій, різноголосицю у визначенні кола керівних правових ідей, які можна було б розглядати в якості принципів тієї чи іншої галузі права, і приводять до єдиного розуміння системи принципів, а значить, і єдиному застосуванню норм цього законодавчого акта.

Відмінною особливістю принципів кримінально-виконавчого права є неприпустимість яких винятків з них. Якщо будь фундаментальне положення передбачає вилучення з нього, то воно перестає бути принципом і зводиться на роль простого правила, з якого можна і треба робити виняток.

Система принципів кримінально-виконавчого права відображає принципи роботи з засудженими, які зафіксовані у відповідних міжнародних актах. Перш за все це відноситься до Мінімальним стандартним правилам поводження з в’язнями, прийнятим на 1 Конгресі ООН по попередженню злочинності і поводженню з правопорушниками в 1956 році, Зводу принципів захисту всіх осіб від тортур та інших жорстоких або принижуючих гідність видів поводження і покарання, прийнятої ООН у 1984 році. Закріплені в них принципи зачіпають пріоритетні права людини, позбавленої волі, які повинні безумовно закріплюватися в національному законодавстві та дотримуватися у правозастосовній діяльності. Навіть виняткові обставини не можуть служити підставою для застосування, а тим більше для виправдання тортур або інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання [1].

4 стр., 1740 слов

Принцип равенства граждан перед законом в уголовном праве

... раскрытии содержания и функций принципа равенства граждан перед законом в уголовном праве. Глава 1. Понятие принципа равенства граждан перед законом, история его развития Как известно, каждой отрасли права свойственны принципы именно данной отрасли права, при этом, подразумевается, что ...

Система принципів кримінально-виконавчого права базується на Конституції Російської Федерації, оскільки принципи і загальні положення, закріплені в ній, в першу чергу — визначають права і свободи людини, згідно зі ст. 15, мають пряму дію. [2]

В відміну від Кримінального кодексу ДВК РФ не розкриває змісту зазначених принципів, тому сутність кожного з них і всієї системи разом слід виводити з наукового аналізу використовуваних в законі термінів, характеру і спрямованості окремих норм Кодексу, а також багаторічної практики їх застосування.

Метою даної контрольної роботи є вивчення змісту принципів кримінально-виконавчого права. Головною задачею мого дослідження це розкриття принципів кримінально-виконавчого права.

ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

У принципах кримінально-виконавчого законодавства виражаються загальні принципи права, принципи галузей права, що регулюють боротьбу зі злочинністю, а також принципи, властиві даної галузі права. У сукупності вони зумовлюють стратегію і напрямки розвитку, а також зміст як кримінально-виконавчого законодавства в цілому, так і окремих його інститутів, забезпечують системність правового регулювання суспільних відносин, що виникають при виконанні покарань. Нарешті, вони відображають загальні вимоги поводження з засудженими, які закріплені у відповідних міжнародних актах .. У загальній теорії права принципи розглядаються в якості основних ідей права, керівних положень правової системи. Особливу значимість вони набувають при проведенні правової реформи, оскільки, володіючи нормативними властивостями, стають обов’язковими при формуванні галузі законодавства, її інститутів і норм.

Принципи кримінально-виконавчого законодавства не є, як нерідко представляють, застиглими декларативними, позбавленими нормативної сили положеннями. Принципи, закріплені в ст.8 ДВК РФ, по-перше, визначають побудову і зміст Особливої вЂ‹вЂ‹частини Кодексу, де регулюється виконання конкретних видів кримінальних покарань.

друге, вони впливають на зміст інститутів і норм ДВК РФ, а також створюють орієнтири для інших законодавчих і підзаконних нормативних правових актів, що регулюють виконання різних видів покарання.

третє, принципи кримінально-виконавчого законодавства через систему норм і шляхом безпосередньої дії впливають на практику виконання кримінальних покарань, коригуючи її на користь реалізації прогресивних ідей законності, гуманізму, рівності громадян перед законом і ін

3 стр., 1378 слов

Кримінально-виконавче право України

... теорію кримінально-виконавчого права;— кримінально-виконавче право - це навчальна дисципліна, в ході вивчення якої набуваються відповідні знання з теорії кримінально-виконавчого права, вивчаються основні напрямки та зміст діяльності відповідних органів виконання покарань, норми кримінально-виконавчого законодавства. Кримінально-виконавче право ...

До числа загальноправових принципів кримінально-виконавчого законодавства відносяться законність, гуманізм, демократизм, рівність засуджених перед законом. Принцип диференціації та індивідуалізації виконання покарання являє собою відображення міжгалузевих принципів галузей законодавства, що регулюють боротьбу зі злочинністю. До числа галузевих принципів відносяться: раціональне застосування примусових заходів, засобів виправлення засуджених та стимулювання їх правослухняної поведінки [3].

1. Принцип законності

Принцип законності — конституційний, він закріплений у ряді статей Конституції РФ (ст. 4, 13,15,17-19 та ін), а також у ряді міжнародних документів. В кримінально-виконавчому праві він виражений у верховенстві закону, що регулює виконання покарання, і його пріоритеті перед іншими нормативними правовими актами, що регулюють суспільні відносини у зазначеній сфері. Принцип законності — конституційний, він закріплений у ряді статей Конституції РФ (ст. 4, 13,15,17-19 та ін), а також у ряді міжнародних документів. В кримінально-виконавчому праві він виражений у верховенстві закону, що регулює виконання покарання, і його пріоритеті перед іншими нормативними правовими актами, що регулюють суспільні відносини у зазначеній сфері. Принцип законності реалізується в точному і строгому дотриманні кримінально-виконавчого законодавства установами та органами, що виконують покарання, органами державної влади та управління, всіма організаціями, господарюючими суб’єктами, посадовими особами, працівниками організацій, що взаємодіють з установами та органами, виконуючими покарання, особами, які здійснюють охорону і конвоювання засуджених, громадськими об’єднаннями, які беруть участь у виправленні засуджених, окремими громадянами, які відвідують місця відбування покарання, і самими засудженими. Принцип законності знайшов відображення в гл.2 ст. 10-15 ДВК, які визначають правовий статус засуджених, у гл.3 ст. 19-23 ДВК, встановлюють систему і форми контролю за діяльністю установ і органів, виконуючих покарання.

2. Принцип гуманізму

В кримінально-ви…