Професійна етика адвокатів

Вся історія адвокатури є історія її самоствердження, боротьби за визнання державою і суспільством. Якщо авторитет державних установ підкріплювався опорою на владні повноваження і підтримку всього державного апарату, то авторитет адвокатури мав одну опору — суспільну довіру.

Визнання держави означало забезпечення легітимності інституту адвокатури, формування її правового статусу, затвердження її незалежності від адміністрації. Визнання суспільства було пов’язано з завоюванням адвокатурою поваги. Забезпечення високого престижу адвокатури в очах суспільства можна було досягти тільки моральної бездоганністю і слова, і діла. Це було особливо важливо в умовах російської дійсності та російського менталітету, для якого совість завжди була вище закону, а особиста порядність і обов’язковість — вище професійних знань.

Останнім часом в суспільстві відношення до адвокатів набуло нових відтінків, які затьмарюють дійсну роль адвокатури. Якщо раніше під впливом тоталітарної держави домінувало відношення до адвокатів як до людей, що захищає злочинців і зрадників Батьківщини, то сьогодні на зміну приходить помилкове розуміння ролі адвокатури у відправленні правосуддя. Деякі громадяни вважають, що допомога адвоката швидше доступна для заможних людей, що здійснюють свою діяльність у сфері великого бізнесу і в кримінальних структурах, а також як захисника злодійкуватих чиновників від справедливої вЂ‹вЂ‹відплати.

Цілком певне уявлення про адвокатах сформовано та засобами масової інформації. У кращому випадку це процвітаючі в славу і багатство метри адвокатури, всі трудовитрати яких зводяться до того, щоб вимовити в суді кілька пишних, відчутих фраз, після чого під оплески публіки зі сльозами на очах виносять підсудному виправдувальний вирок.

Такими висловлюваннями підривається престиж професії адвоката, який визначається не внутрішньої самооцінкою, а, навпаки, оцінкою оточуючих. Як пояснити людям, що, по-перше, адвокатів, підпадають під категорію «модних і високооплачуваних», одиниці, що за достаток і популярність доводиться платити виснажливим, часто невдячною працею, а то й просто добряче підірваним здоров’ям. Корисно було б зробити надбанням загальної популярності, що тисячі адвокатів матеріально забезпечені не краще лікарів, вчителів, інженерів, що в деяких регіонах до 80% кримінальних справ — це справи по призначенню у порядку ст. 51 КПК РФ, за ведення яких передбачена буквально жебрацька оплата. Найстрашніше те, що адвокати починають винищувати один одного, грузнучи в інтригах, плітках, неповажних публічних відгуках один про одного. Процвітають перехоплення клієнтів і взаємні образи. Формується психологія вовка-одинака, для якого ніщо й ніхто не указ [1].

3 стр., 1009 слов

Особливості правового регулювання адвокатури в Україні

... організаційними засадами, правами, обов’язками та іншими ознаками. Саме ці специфічні особливості діяльності адвокатури ... адвокатів, що діють в Україні, може бути припинено рішенням ВПА у разі порушення ним чинного законодавства України, Правил адвокатської етики або втрати статусу адвоката іноземної держави. ... діяльності, визнання її ... безпідставно було поширено ...

Тому, дбаючи про повагу до цієї професії, до адвокатів слід пред’являти найвищі вимоги дотримання професійної етики та стандартів поведінки. Крім того, історично доведено, що адвокатура, не визнає етичні принципи, не може розраховувати на довіру суспільства. Результатом цього завжди ставало посилення втручання держави в справи адвокатури, що з необхідністю тягло за собою обмеження реальної незалежності адвокатських формувань, без якої адвокатура як правозахисний інститут неможлива.

Все вищесказане і визначає актуальність теми даної роботи. У зв’язку з цим об’єктом представленої роботи виступає сукупність професійних відносин, що складаються в сфері адвокатської діяльності, а безпосереднім предметом дослідження є етичні принципи і норми даної діяльності.

Метою роботи є розгляд етичних основ професійної діяльності адвоката, їх нормативно-правової сутності.

У відповідності з цією метою автором поставлені наступні завдання:

  • розглянути основні принципи та правила етики адвокатської діяльності, їх закріплення в нормативно-правових актах;
  • розглянути відповідальність адвоката порушення етики професійної діяльності;
  • виявити особливості реалізації Кодексу професійної етики у практичній діяльності адвоката.

При виконанні даної роботи автор керувався чинним законодавством, коментарями до нормативно-правовим актам, навчальної та монографічної літературою.

В якості методологічної основи дослідження були використані наступні методи: діалектичний, структурний, системний, порівняльний, аналіз і синтез.

Глава 1. Моральні основи адвокатської діяльності

1.1 Кодекс професійної етики адвоката

Термін «етика» походить від грецького ethos — звичай, моральний характер. Вперше він був введений Аристотелем, «як позначення особливої вЂ‹вЂ‹галузі дослідження — практичної філософії, бо вона намагається відповісти на питання, що ми повинні робити » [2] . Предметом регулювання загальної етики є моральна поведінка людини взагалі, будь-якої професії, в будь-яких обставинах.

Професійна етика — це сукупність правил поведінки певної групи, об’єднаної корпоративними інтересами, забезпечує моральний характер взаємин, обумовлених або сполучених з професійної діяльністю, а також галузь науки, що вивчає специфіку проявів моралі в різних видах діяльності. [3]

Предметом же адвокатської етики стає поведінка представника цієї професії, члена відповідної корпорації, переважно в обставинах, де він діє саме як професіонал: або представляє свою професію, або сприймається оточуючими саме як представник корпорації адвокатів. Саме адвокатська етика велить йому захищати всіх, хто вдається до його допомоги.

Наявність етичних правил поведінки адвокатської професії веде до зміцненню загального рівня моралі суспільства, до підвищення росту професійно-етичного вдосконалення адвоката. Звичайно, дотримання адвокатом, а також іншими учасниками судового процесу етичних норм в сучасних умовах є важко здійсненним завданням. Однак важливо розуміти, що від того, як поводяться учасники процесу, залежить весь хід судочинства.

14 стр., 6652 слов

Пpавовий статус адвоката в Укpаїні

... спрямованість професійної діяльності адвоката, як зазначає Т. Варфоломєєва та Б. Русанов, полягає в здійсненні ... адвокатської етики, статути адвокатських об'єднань, Цивільний процесуальний та Кримінальний процесуальний кодекси України. Адвокатура, як соціально-правовий інститут, відіграє важливу роль в ... 59 Конституції України проголошує існування в Україні одного з найважливіших правових інститутів ...

Прагнення адвокатури до морального самоочищення простежується на протягом всієї її історії і виливається найчастіше в урочистих присягах і спробах створення етичних кодексів професії. [4]

Сучасне російське законодавство, регламентуючи питання професійної етики в п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закону від 31.05.2002 року № 63-ФЗ «Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації «закріпило правило, що адвокат несе на собі зобов’язання «Дотримуватися Кодексу професійної етики адвоката».

Моральні кодекси адвокатської професії розроблялися в багатьох країнах (у Польщі — 1970 р., в Угорщині — 1972 р., в Литві — 1974 р. та ін.) Приймалися вони і окремими колегіями Росії.

31 січня 2003 в розвиток вимог ст. 7 Закону про адвокатуру Першим Всеросійським з’їздом адвокатів був прийнятий Кодекс професійної етики адвоката, згідно з яким адвокати (керівники адвокатських утворень) зобов’язані ознайомити помічників, стажистів і інших співробітників цих адвокатських утворень з Кодексом, забезпечити дотримання ними його норм в частині, відповідної їх трудових обов’язків.

Кодекс професійної етики адвоката встановлює обов’язкові для кожного адвоката правила його поведінки при здійсненні адвокатської діяльності на основі моральних критеріїв і традицій адвокатури. Жодне положенн…