Спілки та асоціації адвокатів

Адвокати та адвокатські об’єднання можуть створювати регіональні, загальнодержавні та міжнародні спілки та асоціації.

Спілки та асоціації

адвокатів представляють інтереси адвокатів у державних органах і об’єднаннях громадян, захищають соціальні та професійні права адвокатів, здійснюють методичну і видавничу роботу, сприяють підвищенню професійного рівня адвокатів, можуть створювати спеціальні фонди і діють відповідно до своїх статутів.

Згідно з Законом спілки та асоціації адвокатів можуть створювати як фізичні особи (адвокати), так і юридичні особи (адвокатські об’єднання), тобто передбачено як індивідуальне так і колективне членство. Спілки і асоціації адвокатів не є професійними об’єднаннями у розумінні ст. 4 Закону «Про адвокатуру», які утворюються з метою здійснення ними адвокатської діяльності.

Цю різницю нескладно спостерігати: адвокатське об’єднання утворюється для виконання професійної діяльності, визначеної в Конституції України і в Законі «Про адвокатуру», яка полягає у захисті і представництві прав і законних інтересів інших як фізичних, так і юридичних осіб, які не є членами цих об’єднань. Здійснюючи цю діяльність, члени адвокатського об’єднання керуються спеціально наданими їм правами і встановленими спеціально для них обов’язками і передбаченими гарантіями. За виконувану ними працю вони отримують оплату, в тому числі від держави за захист у порядку, передбаченому ст. 47 КПК. Діяльність адвокатури, і себто її складових — адвокатських об’єднань, — передбачена Конституцією, що не характерно для громадських організацій, об’єднань громадян, а також регулюється спеціальним законом, в якому відсутні будь-які посилання на Закон «Про об’єднання громадян», дія якого не поширюється на адвокатські об’єднання щодо їх професійної діяльності.

Однак для захисту своїх соціальних та професійних прав адвокати і адвокатські об’єднання можуть створювати спілки та асоціації, і це передбачено окремо — ст. 19 Закону «Про адвокатуру», а серед визначених їм цілей, безумовно, відсутні такі, що пов’язані з поданням правової допомоги, забезпеченням захисту та представництвом фізичних та юридичних осіб.

2 стр., 954 слов

Професійна етика адвокатів

... вимог ст. 7 Закону про адвокатуру Першим Всеросійським з'їздом адвокатів був прийнятий Кодекс професійної етики адвоката, згідно з яким адвокати (керівники адвокатських утворень) зобов'язані ознайомити ... моральна поведінка людини взагалі, будь-якої професії, в будь-яких обставинах. Професійна етика - це сукупність правил поведінки певної групи, об'єднаної корпоративними інтересами, забезпечує ...

Слід наголосити й на тому, що чинним законодавством встановлено різний порядок реєстрації адвокатських об’єднань і об’єднань громадян, зокрема, громадських організацій (у даному разі — асоціацій і спілок адвокатів); щодо перших — їх обов’язково реєструє Міністерство юстиції України згідно з Положенням про порядок реєстрації адвокатських об’єднань, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. № 302, а об’єднання громадян (регіональні) реєструються в місцевих органах влади. Їх адвокатські об’єднання лише повідомляють (письмово) про свою реєстрацію.

Члени адвокатських об’єднань несуть дисциплінарну відповідальність у разі неналежного виконання своїх професійних обов’язків, здійснюваних у цих об’єднаннях або за їх дорученням на підставі угоди, укладеної згідно з ч. 1 ст. 12 Закону «Про адвокатуру», а в разі анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у порядку, встановленому ст. 16 та 17 цього Закону, вони не можуть входити до складу адвокатських об’єднань. Адвокатські об’єднання включаються до Реєстру адвокатських об’єднань, що є правовою підставою для подання ними правової допомоги та інших, передбачених коментованим Законом, видів адвокатської діяльності (див. коментар до ст. 5).

Об’єднання громадян або фізичні особи, як члени цих об’єднань, згідно з чинним законодавством не можуть займатися професійною юридичною діяльністю, зокрема надавати правову допомогу, здійснювати захист у суді тощо. Тому слід визнати незаконною діяльність громадських організацій, у тому числі спілок та асоціацій адвокатів, які займаються професійною юридичною діяльністю. На це звертається увага в п. 4 Указу Президента України «Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури».

Мета створення спілок та асоціацій адвокатів визначена у ч. 2 коментованої статті. Зокрема наголошується на захисті цими організаціями соціальних та професійних прав адвокатів. Однією з таких організацій є Спілка адвокатів України — всеукраїнська організація адвокатів, метою якої є об’єднання зусиль адвокатів у сприянні формуванню демократичної правової держави, підвищення рівня правової допомоги, піднесення ролі і авторитету адвокатури в суспільстві й державі, вдосконалення законодавчого регулювання діяльності адвокатури, сприяння досягненню адвокатурою повної самостійності та самоврядування, захист законних інтересів членів Спілки, поширення історичних традицій української адвокатури, сприяння розвитку і поглибленню міжнародних зв’язків адвокатів.

Дійсно, понад 10 років Спілка адвокатів України виборює професійні і соціальні права адвокатів, захищає та представляє їх інтереси в різних організаціях. Наприклад, Спілка бере участь у за-конопроектній роботі, обстоювала право адвокатів на здійснення професійної діяльності у 1993 році, коли був відсутній механізм набуття статусу адвоката за Законом «Про адвокатуру», за її пропозицією в Законі закріплено право адвокатів на заняття адвокатською діяльністю індивідуально; розроблено і впроваджено правила адвокатської етики. Спілка веде боротьбу за зменшення податкового тиску на адвокатів і адвокатські об’єднання, усунення порушень гарантій адвокатської діяльності, розширення професійних прав адвокатів, захищала окремих адвокатів від необгрунтованого тиску та переслідувань, займається підвищенням кваліфікації адвокатів, зокрема спільно з Академією адвокатури України, одним із співзасновників якої є Спілка адвокатів. За зверненнями Спілки проводилися міжнародні експертизи і зустрічі з експертами, міжнародні семінари та конференції з питань відповідності чинного законодавства, законопроектів, які стосуються адвокатури і адвокатської діяльності, рішення Конституційного Суду у справі Солдатова міжнародним стандартам адвокатської професії. Спілкою проводиться видавнича діяльність, зокрема, засновано серію книжок «Адвокатура України», журнал «Адвокат», активно розвиваються міжнародні зв’язки, вивчається історія адвокатури України.

3 стр., 1009 слов

Особливості правового регулювання адвокатури в Україні

... порушення ним чинного законодавства України, Правил адвокатської етики або втрати статусу адвоката іноземної держави. організаційними засадами, правами, обов’язками та іншими ознаками. Саме ці специфічні особливості діяльності адвокатури і відрізняють її від ...

Разом з тим Спілка адвокатів України може захищати лише своїх членів, представляти інтереси тільки певної частини адвокатів — тих, хто є членами цієї організації. З метою зміни такого становища сама Спілка у 1995 році виступила з пропозицією щодо утворення в Україні єдиної професійної організації адвокатів з обов’язковим членством, яка б представляла всю адвокатуру — Національної палати (асоціації) адвокатів України, яка до цього часу не створена.

У регіонах України також створені й активно діють громадські організації адвокатів. Так, адвокати Чернівецької області об’єдналися в Асоціацію адвокатів, яка надає їм допомогу в організації професійної діяльності, нещодавно утворено Спілку адвокатів Закарпаття. У деяких містах України, зокрема в Ужгороді, Одесі, Харкові, Києві, існують адвокатські клуби. Можна назвати й цілу низку громадських організацій адвокатів, сформованих не за територіальною, а за іншими ознаками — вік, галузь права тощо.

Література

1. Закон України «Про адвокатуру» // Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №9, ст.62; 2002 р., №16, ст.114; 2002 р.,№29, ст.194.

2. Положення про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

3. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури від 5 травня 1993 р.

4. Положення про порядок реєстрації адвокатських об’єднань.

5. Проект Закону України “Про адвокатуру” (на заміну раніше поданих № 3061 від 23.04.2004 р., № 3061-1 від 30.10.2003 р., № 5187 від 27.02.2004 р.)

6. Цивільно-процесуальний Кодекс України. – К., 2000.

7. Науково-практичний коментар кримінально-процесуального кодексу України. – К. – Юрінком інтер. – 1997. – 307 с.

8. Адвокат. — 2001. — № 5-6. – С.20-22.

9. Ефіменко О.В., К.В. Манжул. Основи галузевого законодавства. – Кіровоград. – 1998. – 305 с.

10. Ермакова С.В. Практические советы юристам. — Симфирополь, 1997. – 190 с.

11. Історія адвокатури України / За ред. Т.В.Варфоломеєвої, О.Д.Святоцького. К., 1992. – 145 с.

12. Михеєнко MM., Шибіко В.П., Дубинский А.Я. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. К., 1997. – 340 с.

13. Святоцкий А.Д. Адвокатура и защита прав граждан. Львов, 1992. – 160 с.

14. Святоцъкий О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і сучасність. К., 1997. – 170 с.