Відповідальність у трудовому праві україни

Реферат

1.Дисциплінарна відповідальність – одна із форм забезпеченнявиконання умів трудового договору

1.1Дисциплінарна відповідальність як один ізвидівюридичноївідповідальності

2.Видидисциплінарноївідповідальності

2.1Поняття та характеристиказагальної таспеціальноїдисциплінарноївідповідальності

2.2Актуальніпроблемидисциплінарноївідповідальностідержавнихслужбовців

3.Проблеми правовогорегулюваннядисциплінарноївідповідальності всучаснихринковихумовах

3.1Дисциплінарністягнення, порядок таумови їхнізастосування

3.3Питаннядисциплінарноївідповідальності впроекті Трудового Кодексу України

>Висновки

Списоквикористанихджерел

>Вступ

>Проголошення Українидемократичною,соціальною таправовою Державою,найвищоюсоціальноюцінністюякоїє людина,обумовлюєнеобхідністьреформування трудовогозаконодавства,приведення його увідповідність ізміжнародними нормами й стандартами.

>Попришістнадцятирічнуісторіюнезалежності України, ізчасів СРСРзаконодавство продисциплінарну відповідальністьрозвитку в нашійдержавімайже незазнало: можназгадатилише продисциплінарністатутиЗбройних сил йміліції, атакожокремі,розрізненінорми Кодексу законів пропрацю України йВиправно-трудового кодексу України. Неприділялосьналежноїувагицимпитанням й вправовійдоктрині. як правило смердотірозглядалисялише у межахпідручників ізадміністративного й трудового права. Узв’язку ізцим зростаннікількістьгромадян, котрі, незаконнопритягуються доадміністративної тадисциплінарноївідповідальностілише черезвадивідповідногозаконодавства.Більшістьробіт,присвяченихдисциплінарнійвідповідальності,датованорадянськимперіодом, асучасні роботиздебільшоготоркаються окремихаспектівдисциплінарноївідповідальності[1].

Такий станроздробленостіпроблемипотребуєновітніхдосліджень вгалузі трудового права,бо, як йзапобіганніправопорушень, у максимальноможливомуусуненнішкоди, щозаподіюється нимисуспільству

УчинномуКодексі законів пропрацю України (даліКЗпП) детальноврегульованалише відповідальністьпрацівників,окремі жвипадкивідповідальностіроботодавцярозпорошені повсьомуКЗпП й неврегульовані вньому вокремійглаві; удіючомузаконодавстві незнайшлитакож свогозакріплення запитаннявідповідальностісторінколективнихтрудовихправовідносин. УКЗпП України тих чиінші запитаннявідповідальностірегулюються ззміщеннямгарантій накористьоднієї зсторін безврахуванняінтересівіншоїсторонитрудовихправовідносин.

>Підготовка проекту нового Трудового кодексу Українивимагає розробкиконцепціїпобудови Кодексу вцілому й шкірного із йогорозділів, одним із якієрозділ, щорегулює відповідальністьсторінтрудовихвідносин. Це на свійчергувимагає розробкиконцепціїрозвитку яктрудовихправовідносинвзагалі, то й шкірного звидівтрудовихправовідносин,особливемісцесеред якізаймаютьправовідносини ізвідповідальності.

3 стр., 1271 слов

Юридична відповідальність за порушення трудового кодексу України

... нормативно правових актів підприємства. Отже, дисциплінарна відповідальність за порушення трудового законодавства може бути застосована лише в ... <#"justify">1.Конституція України. .Кодекс законів про працю України. .Іванов Ю.Ф., Іванова М.В., Кононенко Л.М. Трудове право України. Навч. ... особи від роботи у звязку з тимчасовою непрацездатністю або перебування її у відпустці не враховуються. ...

>Незважаючи наґрунтовнідослідження,проблемивідповідальності в трудовомуправі не лише невтратилисвоєїактуальності, аще понадзагострилися.Донинізалишаєтьсяспірним запитаннящодопоняттяюридичноївідповідальностівзагалі тадисциплінарноївідповідальностізокрема. У зв’язку ізцимвиникаєнеобхідністьдослідженнявідповідальності в трудовомуправі ізметоювиявлення нелише негативного, а і позитивного аспекту.

1.Дисциплінарна відповідальність – одна із форм забезпеченнявиконання умів трудового договору.

1.1Дисциплінарна відповідальність як один ізвидівюридичноївідповідальності

>Трудове право усвоїйструктуріпередбачає двавидивідповідальності:дисциплінарну йматеріальну.Відповідальність по право –цеокремий видюридичноївідповідальності, Якаполягає упередбаченому нормами трудового праваобов’язкупрацівникавідповідати завчиненетрудовеправопорушення й понестивідповіднісанкції.Підставоютакоївідповідальностієтрудовеправопорушення,тобто,виннепротиправнедіяння, якуполягає уневиконанні чипорушеннітрудових обовязківпрацівником.Трудовеправопорушенняскладається із двохрізновидів:дисциплінарного проступку й трудовогомайновогоправопорушення.Загальним дляцихправопорушеньєнедотриманнясаметрудових обовязківпрацівником. Однакособливості шкірного ізвказанихвидівправопорушеннязумовлюютьзастосування двохвидіввідповідальності у межах трудового права -дисциплінарної йматеріальної.

На думкуЛ.А.Сироватської,відмінність такихправопорушеньспричинена тім, що: 1) сфера дії норм проматеріальну відповідальністьпрацівниківзначноширша відсфери діїсанкційдисциплінарного характеру,оскількидисциплінарнісанкціїзастосовуютьсялише задисциплінарний провина, аматеріальна відповідальністьнастає й приадміністративномуправопорушенні, й прикримінальномузлочині,якщоостанніпов’язані іззаподіяннямшкодипідприємству, ізякимпрацівникперебуває утрудовихвідносинах; 2)дисциплінарнісанкціїможуть бутизаміненііншими заходамивпливу,оскільки смердоті засвоєюсуттюєкарними, асанкціїматеріальноївідповідальності, котрієправовідновлюючими, неможуть бутизамінені; 3)дисциплінарнісанкціївимагаютьнаявності актаїхньогозастосування із боціуповноваженихорганів, у тому годину якобов’язокпрацівникавідшкодувати шкодуможе бутиреалізований й що такоїакта[2].

Дисциплінарна відповідальність -це один ізвидівюридичноївідповідальності.Вонаполягає вобов’язкупрацівникавідповідати передвласником чиуповноваженим ним органом заскоєний нимдисциплінарний провина й понестидисциплінарністягнення,передбачені нормами трудового права.Тобто утрудовихправовідносинахвласникмаєдисциплінарну уладовіщодопрацівника, йпрацівникнеседисциплінарну відповідальністьсаме передвласником (>роботодавцем), а чи не перед Державою (>державним органом), якцемаємісце приадміністративній такримінальнійвідповідальності.

8 стр., 3505 слов

Державний устрій України — Теорія держави та права — ...

... здійснення іншого принципу — верховенства права, є принцип розподілу вла-ди. Згідно зі ст. 6 Конституції України єдина державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. ... громадянина державною владою. Для правової держави характерно те, що вона добровіль-но обмежує державну владу Конституцією як основним за-собом такого обмеження і законами. Тому найважливішим ...

>Правовиймеханізмдисциплінарноївідповідальностіскладається ізправових норм, якіпередбачаютьпідставудисциплінарноївідповідальності,дисциплінарністягнення, порядок їхньогонакладення,зняття таоскарження.

2.Видидисциплінарноївідповідальності

2.1Поняття та характеристиказагальної таспеціальноїдисциплінарноївідповідальності

>Дисциплінарна відповідальністьможе бутизагальною йспеціальною.Такийподіл, на думку Ю.Адушкіна,обумовленийтрьомапідставами:по-перше,включенням особини у тому чиінший тип колективу;по-друге,належністю громадянина доорганізаціїпевного виду (>наприклад, особливорегулюється відповідальністьпрацівниківпідприємств йустанов системрізнихтранспортнихміністерств,працівниківпрокуратури,суддів таін.); по третє, характеромфункцій,виконуванихособою вданійорганізації.Особливорегламентується відповідальність тихийпрацівників, діяльність якістановитьосновнийзмістданоїорганізації -це судье,прокурори,слідчіпрокуратури таін. (навідміну відосіб, щовиконують утій жорганізаціїдопоміжніфункції).

«>Відзначенічинники, -продовжує далі автор, -обумовлюють (>стосовнорізнихсуб’єктів)специфікупідставвідповідальності,переліківстягнень,ієрархіїдисциплінарної влади,процесуальних форм й,відповідно,визначаютьдиференціаціюдисциплінарноївідповідальності»[3].

Отже,загальнадисциплінарна відповідальністьнастає напідставі нормКЗпП України й правилвнутрішнього трудовогорозпорядку.Вонапоширюється напереважнубільшістьпрацюючих,включаючисезонних йтимчасовихпрацівників, на які непоширюєтьсядіястатутів йположень продисципліну таіншихспеціальнихположень.Навіть у тихийгалузях народногогосподарства, дедіютьстатути чиположення продисципліну,значначастинапрацівниківнесезагальнудисциплінарну відповідальність.

>Спеціальнадисциплінарна відповідальністьпередбачена лише для конкретновизначенихкатегорійпрацівників напідставістатутів таположень продисципліну йспеціальнихнормативнихактів.Вонахарактеризуєтьсяспеціальнимсуб’єктомдисциплінарного проступку,особливим характеромдисциплінарного проступку,спеціальними видамидисциплінарнихстягнень,особливим порядкомнакладення таоскарженнядисциплінарногостягнення.

>Спеціальнимсуб’єктомєпрацівник,якийнеседисциплінарну відповідальність заспеціальниминормативно-правовими актами — статутами,положеннями, законами.Спеціальнадисциплінарна відповідальністьпрацівниківвідрізняється відзагальноїдисциплінарноївідповідальності более широкимзмістомдисциплінарного проступку й болеесуворимисанкціями. Так, дляпевнихкатегорійпрацівників,вимоги моральногозмістувключені в їхнітрудовіобов’язки. Цестосуєтьсясуддів,прокурорів,державнихслужбовців,працівників, щовиконуютьвиховніфункції.Недотримання таких норм, аморальнаповедінка не лише под годину роботи, але й й впобутієпідставою дляпритягнення такогопрацівника додисциплінарноївідповідальності аж дозвільнення із посади.Законодавством, статутами йположенняпередбаченешироке колодисциплінарнихстягнень. Так, досуддівзастосовуютьсятакідисциплінарністягнення:догана,пониження вкласномучині; доадвокатів -попередження,зупинення діїсвідоцтва про правозайняттяадвокатськоюдіяльністю на рядків до одного року,анулюваннясвідоцтва про декларація прозайняттяадвокатськоюдіяльністю. Напрацівників, котрі несутьдисциплінарну відповідальність за статутами,положеннями ііншими актамизаконодавства продисципліну,дисциплінарністягненняможутьнакладатися не лише органом,якийвідаєприйомом на роботу, атакожспеціальними органами,зокрема -щодосуддів -кваліфікаційнимикомісіямисуддів[4].

5 стр., 2204 слов

Дисциплінарна відповідальність

... якого законодавчого акта настає дисциплінарна відповідальність, вона характеризується такими загальними ознаками: 1)її підставою є дисциплінарний проступок; 2) за такий проступок передбачено накладення дисциплінарного ... честі та ін. В основу розмежування дисциплінарної відповідальності на види покладені характер діяльності різних категорій службовців, умови їх роботи, система дисциплінарних ...

Таким чином,Загальнадисциплінарна відповідальність -цезазнанняособою,винною упорушенні нормтрудовоїдисципліни,негативнихнаслідків із боціуповноваженогосуб’єкта, щовиражається удисциплінарнихстягненнях,види тапідставизастосування які передбаченеКЗпП.Спеціальнадисциплінарна відповідальність -цезазнанняособою,винною упорушенні нормтрудовоїдисципліни,негативнихнаслідків із боціуповноваженогосуб’єкта, щовиражається удисциплінарнихстягненнях,види тапідставизастосування які передбаченеспеціальниминормативно-правовими актами (>закони,статути,положення)

2.2Актуальніпроблемидисциплінарноївідповідальностідержавнихслужбовців

>Частиноюмеханізмуреалізаціїдержавнимислужбовцямисвоїхконституційних прав йобов’язківєінститутюридичноївідповідальності. Дозазначенихосібможутьзастосовуватисярізнівидивідповідальності,зокрема, заходьдисциплінарноговпливу.

>Дисциплінарна відповідальністьдержавнихслужбовцівполягає в їхніобов’язкувідповісти завчинене нимипорушеннятрудовоїдисципліни йзазнатидисциплінарнихстягнень.

>Правовоюпідставоюпритягнення додисциплінарноївідповідальностіє скоєннядисциплінарного проступку.

Запорушеннятрудовоїдисциплінизастосовуютьсяособливісанкції –дисциплінарністягнення, котрінакладаютьсявласником чиуповноваженим ним органомбезпосередньо завиявленням проступку, але й непізніше 1місяця із дня йоговиявлення, нерахуючи годинизвільненняпрацівника від роботи у зв’язку ізтимчасовоюнепрацездатністю чиперебуванням його увідпустці (не понад 6місяців із моменту скоєння проступку).

Управовідносинахщододисциплінарноївідповідальностіберуть доля двасуб’єкти:суб’єктвідповідальності йсуб’єктдисциплінарної влади.Суб’єктомвідповідальностіможе бутилише особа, котраперебуває втрудовихвідносинах ізвласником чиуповноваженим ним органом, доякоїзастосовується чизагальний порядокпритягнення додисциплінарноївідповідальності (>загальнийсуб’єкт), чиспеціальнінорми продисципліну (>спеціальнийсуб’єкт).Дисциплінарну уладовіщодопрацівникамаєвласник,оскількипрацівникнеседисциплінарну відповідальністьсаме проти нього, а чи не перед Державою (>державним органом), якцемаємісце заадміністративної такримінальноївідповідальності.

>Суб’єктивну бікдисциплінарного проступкухарактеризує вина –певнепсихічнеставлення особини досвоїхпротиправних дії й їхньогошкідливихнаслідків уформіумислу йнеобережності:працівник неможе бутивизнанийвинним,якщовіноб’єктивно немігналежновиконати роботувнаслідокнедостатньоїкваліфікації чи коливласник нестворив для цогоналежніумови. Не можнапритягатипрацівника довідповідальності заневиконаннязавідомо незаконногорозпорядженняадміністрації, а й завідмовувиконувати роботу, непередбаченутрудовим договором.

>Об’єктивну бікдисциплінарного проступкустановитьпротиправнаповедінкасуб’єкта,шкідливінаслідки тапричиннийзв’язокміж ними йповедінкоюправопорушника.Протиправністьповедінкиполягає впорушеннітрудовихобов’язків,закріплених нормами трудового права.Відтак,невиконаннягромадськихдоручень,моральних,етичних правилповедінки, непов’язаних ізвиконаннямтрудовоїфункції, неможетягтизастосуванняюридичноївідповідальності.Згідно іззаконодавствомпорушеннятрудовоїдисциплінивважається таким заумови,якщо воно тасталося вробочий годину. Алі в окремихвипадках, колитакепорушення негативновпливає навиробничий цикл,заважаєвиконанню трудового заподіяння,судова практикарозцінює його якдисциплінарний провина. Дляпрацівників, щопрацюють урежиміненормованогоробочого години,робочим годиноювважається раз в разперебування наробочомумісці та на територї підприємства.Будь-якепорушеннятрудовоїдисциплінизавдаєвідчутноїматеріальноїшкоди ташкоди правопорядку.

13 стр., 6449 слов

Разграничение преступлений и проступков

... и происходит разделение правонарушений на преступления и проступки. Преступление характеризует большая степень общественной опасности, что не исключает, однако, наличие отдельных административных, трудовых, гражданских проступков ... Согласно данному критерию все правонарушения делятся на преступления и проступки. Преступлениями называются запрещенные уголовным законом общественно опасные, виновные ...

>Загальнимоб’єктомдисциплінарного проступкуєдисципліна роботи;об’єктом –правовідносинищододотриманнявнутрішнього трудовогорозпорядкупевного підприємства (>установи),безпосереднімоб’єктом –окреміелементивнутрішнього трудовогорозпорядку:повне й ефективноговикористанняробочого години; ощадлива й правильнаексплуатаціяспоруд,приміщень,устаткування, машин,матеріалів,інструментів,інвентарю; правильна організаціяуправлінняпроцесом роботи йтехнологієювиробництва;охороназдоров’я й життячленів трудовогоколективу[5].

>Певніособливостімаєспеціальнадисциплінарна відповідальністьдержавнихслужбовців. До такихсуб’єктівзастосовуються заходьдисциплінарноговпливу,передбачені як ст. 147КЗпП (>догана тазвільнення), то й ст. 14 ЗУ «Продержавну службу» (>попередження пронеповнуслужбовувідповідність тазатримка до самогоприсвоєннічергового рангу чи упризначенні навищу посаду).

>Загальнимипідставами длязастосуваннядисциплінарнихстягненьє:невиконання чиненалежневиконанняслужбовихобов’язків;перевищенняповноважень;порушенняобмежень,пов’язаних ізпроходженням державноїслужби;здійсненнявчинку,який порочити особу як державногослужбовця чидискредитуєдержавний орган, вякомувін працює.Крімзагальнихпідстав,передбаченихзаконодавством пропрацю,підставою длязвільнення чиіншогоусунення відвиконанняпосадовихфункційможе бути скоєннязазначених у ст. 1 та 5 ЗУ «Проборотьбу ізкорупцією»корупційнихдіянь ззабороноюобіймати посади органів та їхньогоапаратіпротягомтрьох років із днязвільнення.

>Особливим заходомспеціальноїдисциплінарноївідповідальностідержавнихслужбовцівєвідстороненняслужбовця відвиконанняповноважень запосадою тапроведенняслужбовогорозслідуваннявідповідно допостановиКабінету міністрів України від 13червня 2000 р. № 950 уразіневиконанняслужбовихобов’язків, щопризвело долюдських жертв чизаподіялозначнуматеріальну чиморальну шкодугромадянинові,державі,підприємству,установі,організації чиоб’єднаннюгромадян.Невиконанняпокладенихслужбовихобов’язківможе бутипідставою дляпритягнення докількохвидіввідповідальності,причому воснові складу проступкуможележати одна і та самапосадовадія (>вчинок).Окрім того, додержавнихслужбовцівможутьзастосуватися болеежорсткі заходьдисциплінарноговпливу,зокрема тих, щопередбачені п. 1 ст. 41КЗпП. Так,додатковоюпідставоюрозірвання трудового договору ізініціатививласника чиуповноваженого ним органузіслужбовими особамизазначенихорганів,крімпідстав,передбачених ст. 40КЗпП,єодноразовегрубепорушення нимитрудовихобов’язків.

>Деякіособливостідисциплінарноївідповідальностівластивіокремимкатегоріямдержавнихслужбовців,зокрема,органівДержавноїподатковоїслужби,Державноїконтрольно-ревізійноїслужби,визначені нормамифінансовогозаконодавства.Цінормиконкретизуютьпідстави длязастосуваннядисциплінарнихстягнень до такихкатегорійдержавнихслужбовців уконкретнихправовідносинах. Так, ст. 13 ЗУ “Продержавнуподаткову службу України” від 4грудня 1990 р.встановлює, щопосадові особиниорганів державноїподатковоїслужбипритягаються додисциплінарноївідповідальності заневиконання чиненалежневиконаннясвоїхобов’язків[6].

21 стр., 10487 слов

Матеріальна відповідальність в трудовому праві

... у невиконанні або порушенні трудових обов'язків працівником. Трудове правопорушення складається з двох різновидів: дисциплінарного проступку і трудового майнового правопорушення. Предметом дослідження є матеріальна відповідальність ... в трудовому праві в усіх ... України. Відповідальність за трудовим правом - окремий вид юридичної відповідальності, що полягає у передбаченому нормами трудового ...

ПідставидисциплінарноївідповідальностіслужбовихосіборганівДержавноїконтрольно-ревізійноїслужбивизначають ЗУ “Продержавнуконтрольно-ревізійну службу України” від 26 января 1993 р.,відомчінормативніакти. До нихзастосовують заходьдисциплінарноговпливу заневиконання чиненалежневиконаннясвоїхобов’язків,якщо смердоті: неповідомилидержавніоргани провиявленізловживання йпорушення; не передалиправоохоронним органамматеріалиревізій увипадкахвиявленнязловживань йпорушеньчинногозаконодавства; неповідомилиправоохоронніоргани провилученнядокументів узв’язку із їхніпідробкою чивиявленимизловживаннями[7].

>Удосконаленнюмеханізмудисциплінарноївідповідальностіслугуватимеприйняттядисциплінарнихстатутів длярізнихдержавнихорганів, у якіслід нормативновизначитимежідозволеної тазабороненоїповедінки їхніслужбовихосіб.

3.Проблеми правовогорегулюваннядисциплінарноївідповідальності вукраїнськомузаконодавстві

3.1Видидисциплінарнихстягнень, порядок таумови їхнізастосування

>Дисциплінарним провиноювизнаєтьсяневиконання чиненалежневиконаннясаметрудовихобов’язків,тобтоякщойдеться проневиконаннягромадськихдоручень,недотриманняморальних чиетичних норм,це неможетягти за собоюдисциплінарну відповідальність. Хочапрацівників окремихкатегорій запорушенняморальних,етичних чиінших норм,дотримання які передбаченеспеціальниминормативними актами,може бутипритягнути дотакоївідповідальності.

Заходьдисциплінарногостягнення, порядок їхнінакладення,зняття таоскарження прямозакріплені в трудовомузаконодавстві.Стаття 147КЗпП запорушеннятрудовоїдисциплінипередбачаєзастосування допрацівника лише одного із такихзаходівстягнення :

  • vдогани;
  • vзвільнення.

>Застосуванняіншихдисциплінарнихстягненьможливевиключно вразіпритягненняпрацівника доспеціальноїдисциплінарноївідповідальності.

>Догануможе бутизастосовано допрацівника запорушеннятрудовоїдисципліни,тобто тихий правилповедінки под годинувиконаннятрудовихобов’язків, щовстановлені правиламивнутрішнього трудовогорозпорядку,колективним читрудовим договором. Удеякихвипадкахтакі правилаповедінкиможе бутивстановлено іпосадовоюінструкцієюпрацівника.Ознакоюпорушенняпрацівникомтрудовоїдисципліни, щоможе бутипідставою дляпритягнення додисциплінарноївідповідальності уформіоголошеннядогани,єнаявність звинувачуй в йогодіях чибездіяльності.

>Звільнення якзахіддисциплінарногостягнення -церозірвання трудового договору ізініціативироботодавця,застосовується увипадках,встановленихтрудовимзаконодавством. В частности,відповідно доКЗпП,звільненняпрацівникадопускається вразі:

  • >oсистематичногоневиконанняпрацівником безповажних причинобов’язків,покладених наньоготрудовим договором чи правиламивнутрішнього трудовогорозпорядку,якщо допрацівникаранішезастосовувались заходьдисциплінарного чигромадськогостягнення (п.3 ст. 40КЗпП).
    16 стр., 7755 слов

    Трудове право як галузь права України

    ... І МЕТОДУ ТРУДОВОГО ПРАВА , ЇХ МІСЦЕ У ФОРМУВАННІ СТРУКТУРИ ТРУДОВОГО ПРАВА 1.1. Предмет трудового права Враховуючи економічні перетворення в нашій країні, трудове право займає одне з провідних місць серед галузей сучасного права України. Його ...

>o прогулу (в т. год.відсутності нароботі понадтрьох часівпротягомробочого дня) безповажних причин (п. 4 ст. 40КЗпП)[8].

>Підвідсутністю нароботіслідрозумітиперебуванняпрацівника безповажних причин позатериторією підприємства. Зякимвінперебуває утрудовихвідносинах, чи позатериторієюоб’єкта, девінвідповідно дотрудовихобов’язківмаєвиконувати роботу, а чи невідсутністьпрацівника наробочомумісці.

>Щодоповажності заподій, ізякоїпрацівник буввідсутній, тоїївизначає вкожному конкретномувипадку якроботодавець, то йпрофспілковий орган,який, якзазначалосяраніше.,маєрозглянути запитання пронаданнязгоди назвільненняпрацівника.

>Звільнення за прогул безповажних причиндопускаєтьсянезалежно від того, чизастосовувалися допрацівникараніше заходьдисциплінарного чигромадськогостягнення.

>oпояви нароботі внетверезомустані, устанінаркотичного чи токсичногосп’яніння (п. 7 ст. 40КЗпП)[9].

>Появапрацівника нароботі (убудь-який годинуробочого дня наробочомумісці, на територї підприємства чи на територїоб’єкта, девінмаєвиконуватидоручену роботу) унетверезомустані, встанінаркотичного чи токсичногосп’янінняєпідставою для йогозвільнення із роботинезалежно від того, чи буввінвідсторонений від роботи, чипродовжуваввиконувати своїтрудовіобов’язки.

Неможе бутипідставою длязвільнення за пунктом 7 з статтею 40КЗпПпоявапрацівника в такомустані наробочомумісці увільний від роботи годину, увихідний день, под годинувідпустки, атакожпоміщенняпрацівника домедвитверезника,якщовін унетверезомувигляді на роботу нез’являвся.

Навідміну відінших за пунктом 7 з статтею 40КЗпПможуть бутизвільненіпрацівники ізненормованимробочим днемнавіть тоді, коли смердотіперебували нароботі внетверезомустані послезакінченняробочого дня.

>Наданероботодавцеві декларація прозвільненняпрацівників запояву нароботі внетверезомустані, устанінаркотичного чи токсичногосп’яніннявінможереалізуватилише заумовипідтвердження такого станупевнимидоказами (>медичнийвисновок; акт,складенийпредставникамироботодавця йгромадськихорганізацій;іншідокази,передбаченіцивільно-процесуальнимзаконодавством).

>o скоєння замісцем роботирозкрадання (в т. год.дрібного)майнавласника,встановленоговироком суду, що набравшизаконноїсили, чипостановою органу, докомпетенціїякого входитинакладенняадміністративногостягнення чизастосуваннязаходівгромадськоговпливу (п. 8 ст. 40КЗпП);

  • >o одноразового грубогопорушеннятрудовихобов’язківкерівником підприємства (>філіалу,представництва,відділення таіншоговідокремленняпідрозділу), йогозаступниками,головним бухгалтером підприємства, йогозаступниками , атакожслужбовими особамимитнихорганів,державнихподатковихінспекцій,якимприсвоєноперсональнізвання, йслужбовими особами державноїконтрольно-ревізійноїслужби таорганів державного контролю зацінами (п. 1 ст. 41КЗпП)[10].

>Відповідно до з статтею 148КЗпПдисциплінарнестягненнязастосовуєтьсяроботодавцембезпосередньо завиявленням проступку, але й непізніше дня йоговиявлення, невраховуючи годинизвільненняпрацівника від роботи узв’язку ізтимчасовоюнепрацездатністю чиперебування його увідпустці.Водночасдисциплінарнестягнення неможе бутинакладенепізніше шестимісяців із дня скоєння проступку.

Настадіїзастосуваннядисциплінарногостягненняроботодавецьобирає видстягнення,враховуючиступіньтяжкостівчиненого проступку йзаподіяну ним шкоду,обставини, за яківчинено провина,попередню роботупрацівника тощо.Потімвидаєтьсявідповідний наказ чирозпорядження, ізякимпрацівникаознайомлюють подрозписку.Дотримання установленоїчастиноючетвертою з статтею 149КЗпПвимоги проознайомленняпрацівника подрозпискуєважливоюумовоюдисциплінарноївідповідальності,оскількидисциплінарнестягненнямаєпередусімвиховний характер й вразіоскарженняпрацівникомстягненнявідсутністьпідтвердження такогоознайомленняможерозцінювати яквідсутністьнакладеннястягненнявзагалі.Водночасвідмовапрацівникапоставитисвійпідпис унаказі прозастосуваннядисциплінарногостягнення неєперешкодою для йогозастосування.Відповідно дочастинидругої з статтею 149КЗпП, закожнепорушеннятрудовоїдисципліниможе бутизастосованолишеоднедисциплінарнестягнення.

8 стр., 3959 слов

Джерела трудового права України

... джерела трудового права прийнято класифікувати (поділяти) на закони, підзаконні акти, локальні правові акти і практику застосування чинного законодавства. Найвищу юридичну силу має Конституція України, ... неробочий день (стаття 73) співпадає з ... пройшли після прийняття КЗпП, він доповнений ... право на зайнятість, передбачає компенсацію в разі втрати роботи. 22 жовтня 1993 р. був прийнятий Закон України ...

>Дисциплінарнестягненняможе бутиоскарженепрацівником у порядкурозглядутрудовихспорів,встановленому главою 15КЗпП. Порядокрозглядутрудовихспорів, щовиникаютьміжпрацівником йроботодавцем.Передбаченийстаттею 221КЗпП,застосовуєтьсянезалежно відформи трудового договору. Порядокзняттядисциплінарногостягненняврегульованостаттею 151КЗпП,відповідно доякоїпрацівникавтоматичновважається таким, що немавдисциплінарногостягнення,якщопротягом року із днянакладеннядисциплінарногостягнення його не якщопіддано новомудисциплінарномустягненню[11].

>Слідзазначити, щовідповідно до пункту 2.2Інструкції про порядокведеннятрудовихкнижокпрацівників,затвердженої наказомМінпраці,Мін’юсту,Мінсоцзахисту України від 29 июля 1993 р. № 58,відомості простягнення дотрудової книжкипрацівника незаносяться,окрімвипадківзастосування доньогодисциплінарногостягнення уформізвільнення.

3.2Питаннядисциплінарноївідповідальності впроекті Трудового Кодексу України

>Зараз в Українідіє Кодекс законів пропрацю,затверджений Законом УСРР від 10грудня 1971 року,якийзазнавсуттєвихзмінще зачасіврадянської влади, адокорінно бувзмінений внезалежній Україні.

Разом із тім, тієї «дух» йтенденція, Яказакладена до закону зарадянськихчасівщезалишились й, безсумніву,єнеобхідність уприйнятті нового трудового закону,який бівмістив у собівимогисьогодення йрегулювавтрудовівідносини внезалежній Україні.

Проект такого законує –це проект Трудового кодексу України.ВіннеодноразовообговорювавсяВерховноюРадою України,доповнювався йвдосконалювався, але йдотеперще невизнаний таким, щовідповідає усімвимогамсьогодення.Маємонадію, щонайближчим годиноювін якщоприйнятий й розпочатизаконну силу.

>Питаннявідповідальностісторінміститься вКнизі 8 “>Відповідальністьсторін”. Книжкамістить 2глави, в якірегулюєтьсядисциплінарна таматеріальна відповідальністьпрацівників, атакож відповідальністьроботодавця. перший параграфпершоїглавицієї книжкирегулюєдисциплінарну відповідальність,визначаєпідстави таумовипритягненняпрацівника додисциплінарноївідповідальності (ст. 388),видидисциплінарнихстягнень, котрізастосовуються допрацівників (ст. 389), та порядокзастосування допрацівниківдисциплінарнихстягнень та їхнізняття (ст. 390).

У іншомупараграфіпершоїглавиздійсненоправоверегулюванняматеріальноївідповідальностіпрацівників,визначенопідстави таумовиматеріальноївідповідальностіпрацівників (ст. 391),їїрозмір (ст. 392 ),випадкипритягненняпрацівника доматеріальноївідповідальності уповномурозмірізаподіяноїшкоди (ст. 393),можливістьукладання ізпрацівникомписьмовихдоговорів проповнуматеріальну відповідальність (ст. 394),можливістьзапровадженняколективноїматеріальноївідповідальності (ст. 395),визначеннярозмірупрямоїдійсноїшкоди (ст. 396), порядоквідшкодуванняшкоди (ст. 397),обставини, щопідлягаютьурахуванню судом под годинуприйняттярішення провідшкодуванняшкоди (ст. 398), таобов’язокдоведення умів дляпокладанняматеріальноївідповідальності напрацівника (ст. 399).

8 стр., 3684 слов

Трудовые правоотношения в международном частном праве

... подотрасль международного частного права - международное частное трудовое право, состоящее из материально-правовых и коллизионных предписаний. В числе источников международного частного трудового права значительную роль играют уставы и положения о персонале международных организаций, что обусловлено особенностями транснациональных трудовых отношений. В области трудовых отношений ...

Уційкнизідоцільнопередбачити главу, вякійслідвизначитиіншівидивідповідальності запорушення трудовогозаконодавства таіншихактів, щомістятьнорми трудового права.Важливозазначити, що особини,винні в трудовоїзаконодавства таіншихактів, якімістятьнорми трудового права,притягаютьсятакож доцивільно-правової,адміністративної такримінальноївідповідальності у порядку,визначеномузаконом[12].

УпТКУ (>стаття 406)єноваціявідноснодисциплінарнихстягнень. Упорівнянні ізчиннимКЗпП,передбаченеодненоведисциплінарнестягнення: «>зауваження».Згідно ізчиннимКЗпП,передбачені 2видистягнень:догана йзвільнення із роботи.

>Виходячи ізвикладеного, дозвільнення із роботи напрацівника запорушеннятрудовоїдисциплінинезалежно від йоготяжкостіроботодавецьможенакласти лише одна часткастягнень –догану. Привступі вдіюТКУ вроботодавця якщоможливістьвраховуватиступіньтяжкостіправопорушення, йогонаслідки, й запорушенняневеликоїтяжкості чи при йогоскоєнні заякихосьнесприятливих умів –накласти напрацівникастягнення увиглядізауваження, йнавпаки, запорушеннябільшоїтяжкості –догану.Такийпідхідмає яквиховне, то йсоціальнезначення.

>Крім того думку автора, неслідвважатидисциплінарнимстягненнямзвільнення із роботи. Це нестягнення, анаслідок того, щопрацівникпорушувавтрудовудисципліну, за щоотримавстягнення. Томузвільнення із роботи якдисциплінарнестягненняслід було б бзамінитиіншимтерміном,наприклад, «>суворадогана»[13].

>Висновки

Таким чином,підсумовуючи всевищезазначене, можназробитинаступнівисновки.По-перше,дисциплінарна відповідальність –це один ізвидівюридичноївідповідальності.Вонаполягає уобов’язкупрацівника,якийвчинивдисциплінарний провина,даватизвіт передвласником чиуповноваженим органом за своїпротиправнівинні дії та понестидисциплінарністягнення,передбачені нормами трудового права.

>Дисциплінарна відповідальністьзастосовується за скоєннядисциплінарного проступку.Дисциплінарним провиноюєневиконання чиненалежневиконанняпрацівником безповажних тих причинсвоїхобов’язків, котріпокладені наньоготрудовим договором чи правиламивнутрішнього трудовогорозпорядку.

>Даний видвідповідальності носитипримусовий характер. Доти ж вонєодносторонньою.Слідтакожзазначити, щозастосуванняпевногодисциплінарногостягненняцеє правокерівника,власника чиуповноваженого ним органу, а чи необов’язком.

>Головнимнедоліком правовогорегулюваннядисциплінарноївідповідальностієнеобхідністьвдосконалення трудовогозаконодавства.Застарілість нормКЗпП невідповідаєсучаснимумовамрозвитку країни.Саме тому,слідприділитизначнуувагу Проекту Трудовогокодексу,який теперзнаходиться впроцесі розробки.Вінмістить низкуположень, щостосуютьсядисциплінарноївідповідальності. В частности,ціположенняє болееуточненими, атакожміститьновелищододисциплінарнихстягнень, асамеможливістьзастосуваннязауваження,окрімдогани тазвільнення. Привступі вдіюТКУ вроботодавця якщоможливістьвраховуватиступіньтяжкостіправопорушення, йогонаслідки, й запорушенняневеликоїтяжкості чи при йогоскоєнні заякихосьнесприятливих умів –накласти напрацівникастягнення увиглядізауваження, йнавпаки, запорушеннябільшоїтяжкості –догану.Такийпідхідмає яквиховне, то йсоціальнезначення.

Списоквикористанихджерел

1. Кодекс законів пропрацю України.Затверджується Законом N322-VIII (322а-08 ) від10.12.71//ВВР, 1971,додаток до N 50, ст. 375

2. Закон України “Продержавнуподаткову службу в Україні“//ВідомостіВерховної Заради (ВВР), 1991, N 6, ст. 37

3. Закон України “Продержавнуконтрольно-ревізійну службу вУкраїні”//ВідомостіВерховної Заради (ВВР), 1993, N 13, ст.110

4.Грузінова Л.Огляд проекту Трудового кодексу. № 11 (11) 10грудня 2003 року//Юр.газета

5.Галиця Про.Деякіновели проекту Трудовогокодексу.№4 2006 р. //Юридичний журнал//Юстініан.

6. Дмитренко Ю., Дмитренко Є.Питаннядисциплінарноївідповідальностідержавнихслужбовців.//Правовийтиждень № 8(81) від 19.02.2008 року.

7. КоваленкаК.В.Загальна таспеціальнадисциплінарна відповідальність // Форум права. -2008. -№ 2. –>С.231-236

8. Абрамова А.А. Дисципліна праці СРСР. –М.: «Юридична література», 1999. –176 з.

9.Адушкин Ю. С. Дисциплінарне виробництво. –Саратов, 1999. –128 з

10.СироватскаяЛ.А. Відповідальність порушення трудового законодавства.- М.:Юрид. літ., 1990. — З. 44-45