И. 1. Загальна характеристика Європейської Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини 1950 року

1. Загальна характеристика Європейської Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини 1950 року.

2. Перецедентний характер практики Європейського суду з прав людини.

3. Виконання рішень Європейського суду з прав людини.

4. Історія виконання та становлення прецедентного права.

Завдання для самостійної роботи.

Уважно ознайомтесь з вимогами Європейської Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини 1950 року, а також рішення Європейської комісії з прав людини та Комітету Міністрів Ради Європи. До складного правового механізму захисту прав людини також відноситься судова практика Європейського суду з прав людини, прецедентне право, загально визначенні принципи та норми міжнародного права, спеціальні методи тлумачення Конвенції, наукові доктрини з питань їх застосування тощо.

Вивчити Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколу №2,4,7 та 11 до Конвенції» від 17 липня 1997року. Україна повністю визнає на своїй території дію статті 46 Конвенції щодо визнання обов’язковою і без укладання спеціальної угоди юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях що стосується тлумачення і застосування Конвенції.

Список літератури

1. Конституція України // ВВР – 1996 — № 30 – Ст. 141

2. Головатий С. Нові можливості щодо захисту прав людини в Україні // Практика Європейського Суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 1999. — № 1 – с. 11

3. Пахолок Л. Адміністративна юстиція в зарубіжних країнах: виникнення і сучасний стан // Вісник Верховного Суду України.. – 2001. — №5 – с. 49

4. Євграфов П., Тихий В. Правотлумачення Європейського Суду з прав людини і його значення для національного конституційного судочинства // Вісник Конституційного суду України. – 2005. — № 6. – с. 82

5. Вибрані справи Європейського суду з прав людини. Випуск І (видання друге) – К.: «Фенікс» — 2004. – 224 с.

6. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно – правове забезпечення реалізації та захисту / За заг. ред.. В.Б. Авер’янова. К.: Наукова думка. – 2007. – 586 с.

7. Адміністративне судочинство: Підручник. – Вид. 2., перероб. і доп. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2011. – 304 с.

12 стр., 5872 слов

Конвенція про захист прав людини

... конвенційної системи захисту прав людини пройшов п'ять етапів, останній з яких триває донині. 2. Якою є структура Конвенції Конвенція про захист прав людини і основних свобод підписана у ... подальше реформування Суду задля посилення ефективності європейського механізму захисту прав людини. Результати таких обговорень втілюються у підсумках конвенції, присвячених майбутньому Суду. Протягом 2010 ...

8. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т. 1 Загальна частина / Ред. колегія В.Б. Авер’янов (голова).

– К.: Видавництво «Юридична думка», 2007. – 584 с.

9. Банчук О.А., Куйбіда Р.О. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства. / О.А. Банчук, Р.О. куйбіда. – К.: УКЦ «Леста», 2005. – 116 с.

10. Парламентський Вимір Європейської інтеграції. Збірник матеріалів К.: «Нора — Прінт», 2005. – 104с.

7. Перелік питань до заліку

1. Сучасний стан правового регулювання захисту прав громадян.

2. Органи прокуратури у правовому механізмі захисту прав людини і громадянина.

3. Загальна характеристика форм та методів державного контролю.

4. Законність у державному управлінні. Принципи управління.

5. Характеристика законності у сфері виконавчої влади.

6. Дотримання прав громадян – найважливіша вимога законності.

7. Організаційно – правові засоби забезпечення законності щодо захисту прав громадян.

8. Забезпечення законності при виданні правових актів управління.

9. Характеристика основних засад запобігання і протидії корупції в публічній сфері суспільних відносин.

10. Формування сучасного державного апарату – головна умова протидії корупції в Україні.

11. Відповідальність за корупційні правопорушення державного службовця.

12. Державний контроль щодо додержання прав громадян.

13. Нова спрямованість державного контролю у демократичному суспільстві.

14. Контроль за діяльністю публічної адміністрації у сфері захисту прав громадян.

15. Основні риси та види державного контролю за діяльністю органів влади щодо захисту прав громадян.

16. Уповноважений Верховної Ради України у здійсненні контролю за додержанням прав громадян.

17. Правозахисна діяльність прокурора у сфері забезпечення прав громадян.

18. Правові засади, мета та завдання правозахисної діяльності органів прокуратури.

19. Предмет прокурорських перевірок додержання законодавства захисту прав громадян.

20. Прокурорський нагляд як спосіб забезпечення законності в публічному адмініструванні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

21. Скарги громадян до органів виконавчої влади: стан правового регулювання.

22. Адміністрування оскарження – форма позасудового захисту прав громадян.

23.Особливості процедури адміністративного оскарження в окремих галузях державного управління (Навести приклад).

24. Роль процедур адміністративно – юрисдикційного провадження у захисті прав громадян.

25. Адміністративні проступки, що посягають на права громадян.

26. Шляхи удосконалення адміністративно – деліктного законодавства у сфері захисту прав громадян.

27. Правозахисна спрямованість інституту адміністративної відповідальності.

28. Мета та завдання реформування інституту адміністративної відповідальності.

29. Напрями реформування інституту адміністративної відповідальності.

30. Способи захисту прав громадян в адміністративно – деліктній сфері .

14 стр., 6776 слов

Принципы права: понятие, характеристика видов

... и признать проблему классификации преступлений против собственности актуальной. Исходя из характеристики признаков объективной стороны составов преступлений против собственности их принято ... гражданско-правовой интерпретации имуществом считаются также имущественные права. По мнению цивилистов, иные объекты гражданских прав (работы, услуги, интеллектуальная собственность) к категории имущества не ...

31. Захист прав громадян від протиправних дій колективних суб’єктів.

32. Форми вияву правозахисної функції адміністративної відповідальності.

33. Суть та функції адміністративної юстиції.

34. Еволюція порядку судового захисту прав громадян у державному управлінні.

35. Публічно – правова сфера функціонування адміністративної юстиції.

36. Провадження в адміністративному суді першої інстанції.

37. Створення системи спеціалізованих адміністративних судів в Україні.

38. Засади адміністративного судочинства у практиці захисту прав громадян. Принципи адміністративного судочинства.

39. Оскарження в адміністративних судах рішень, дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень.

40. Звернення до суду та відкриття провадження в адміністративні справі.

41. Позовна заява (вимоги, зміст).

42. Перегляд судових рішень (апеляційне та касаційне провадження).

43. Адміністративна юстиція в зарубіжних країнах (на прикладі країни).

44Особливості адміністративної юстиції у Великобританії та США.

45. . Основні сучасні моделі адміністративної юстиції в зарубіжних країнах.

46. Адміністративна юстиція Франції,ФРН, Австрії та Фінляндії.

47. Адміністративна юстиція Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Словенії, Угорщини.

48. Адміністративна юстиція в Іспанії, Індії, Єгипті, Японії.

49. правозахисна роль практики Європейського Суду з прав людини.

50. Прецедентний характер практики Європейського Суду з прав людини.

51. Застосування прецедентного права Європейського Суду з прав людини.

52. Виконання рішень Європейського Суду з прав людини органами державної влади.

53. Характеристика інститутів громадянського суспільства в подоланні корупції.

54. Організація роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому громадян в органах прокуратури України.

55. Організація роботи та правове забезпечення діяльності з розгляду і вирішення звернень громадян в правоохоронних органах.

56. Адміністративні стягнення: поняття, види, удосконалення правового регулювання.

57. Характеристика Європейської Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини 1950 року.

58. Історія виникнення та становлення прецедентного права.

59. Поняття та сутність прецедентного права.

60. Загальна характеристика та основні положення Закону України «Про звернення громадян».

61. Загальна характеристика та основні положення Закону України «Про прокуратуру». Зміни та доповнення на 1 листопада 2011р.

62. Загальна характеристика та основні положення Закону України «Про державну службу»

63. Загальна характеристика та основні положення Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»

64. Загальна характеристика та основні положення Кодексу України про адміністративні правопорушення.

65. Загальна характеристика та основні положення Кодексу адміністративного судочинства України.

66. Загальна характеристика та основні положення Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

8. Список рекомендовано літератури до курсу.

1. Конституції України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. — № 30. – Ст. 141

3 стр., 1483 слов

Фінансове право України — Право — и — Каталог ...

... банки і банківську діяльність” банк - юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів ... безспірне стягнення податків, інших платежів, а також доручень підприємств, установ, організацій та громадян про сплату податків, інших платежів стягувати з установ банків та інших фінансово ...

2. Закон України «Про звернення громадян» // ВВР – 1996 — № 47. – Ст. 256

3. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» // Юридичний вісник України 2011. – 18 – 24 червня. — № 25

4. Хаврюк М.І. Науково — практичний коментар до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», — К.: Атіка, 2011. – 424 с.

5. Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення // Юридичний вісник України – 2011. – 18 – 24 червня. — № 25

6. право на звернення. Коментар до Закону України «Про звернення громадян». Законодавтсво. Судова практика. / За заг. ред. М.В. Оніщука. : Юрінком Інтер, 2009 – 16 с.

7. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно – правове забезпечення реалізації та захисту / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. К.: Наукова думка – 2007 – 586 с.

8. Закон України «Про прокуратуру» // Відомості Верховної Ради України. – 1996 — № 53. – Ст.793

9. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» // ВВР – 1998. — №45. – Ст. 271

10. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» // ВВР. – 1998. — № 20. – Ст.99

11. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» // ВВР – 1994. — № 23. – Ст.161

12. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» ВВР – 2004. — № 15. – Ст.232

13. Закон України «Про державну службу» // ВВР – 1993. — № 52. – Ст.490

14. Невмержицький Е.В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії: Монографія. – К.: КНТ, 2008 -368 с.

15. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 350 с.

16.Кодекс України про адміністративні правопорушення // ВВР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122

17. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Наук. практ. ком. / За заг. ред. А.С. Васильєва, О.І. Миколенка – Х.: Одісей, 2010. – 1024 с.

18. Кодекс адміністративного судочинства України: чинне законодавство зі змінами і доповненнями станом на 11 вересня 2012р. – К.: Паливода А.В., 2012. – 176 с.

19. Кодекс адміністративного судочинства України:науково – практичний коментар за заг. ред. С.В. Ківалова, О.М. Пасенюка, О.І. Харитонова. – К.: Правова єдність, 2009. – 656 с.

20. Коломоєць Т.О. Забезпечення прав юридичних осіб в адміністративних провадженнях: Монографія / Т.О. Коломоєць, В.Г. Лукашевич, Ю.А. Дорохіна. – К.: Істина, 2011. -176 с.

21.Діхтієвський П.В. Захист прав, свобод та законних інтересів громадян України у процесі здійснення правоохоронної діяльності: Монографія / Діхтієвський П.В., Філонов В.П., Філонов О.В., Коваль М.В. та ін.: За заг. ред. д.ю.н., проф. П.В. Діхтієвського — Донецьк: Вид – во «Ноулідж» (донецьке віділення), 2009. – 219с.

22. Адміністративно – правове забезпечення прав і свобод людини і громадянина: навч. посібн. / І.О. Ієрусалімова, П.М. Павлик, Ж.В. Удовенко, — К.: Знання, 2007 – 223 с.

5 стр., 2353 слов

Поняття і зміст права людини на працю та його Конституційні гарантії в Україні

... щодо права людини на працю, працевлаштування населення, гарантій права людини на працю в Україні. Метою дослідження є розкриття поняття та змісту права людини на працю та його Конституційні гарантії в Україні. Завдання: визначити та розкрити суть поняття «права людини на працю», дослідити «зміст права людини на працю», визначити «Конституційні гарантії права людини на працю в Україні». При ...

23.Дихтиевський П.В. Личная безопасность граждан России и административно – правовой механизм ее обеспечения. Монография. – Вологда, Вологодськый институт права и экономики Минюста России,2004. – 442 с.

24. Дихтиевський П.В.Проблемы определения личной безопасности в системе объектов административно – правовой защиты // Государство и Право. 2004. — № 9

25. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях / Под. общ. ред. Н.Г. Салищевой. -7 –е изд. – Москва: Проспект, 2011. – 1296 с.

26. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник / Т.О. Коломоєць. – К.: Юрінтком Інтер, 2011. – 576 с.

27. Принципи верховенства права: проблеми теорії та права: у двох книгах / За заг. ред. Ю.С. Шемшученко [ред. кол.: Ю.С. Шемшученко (голова)] / Книга друга: Принципи верховенства права у діяльності держави та в адміністративному праві / Відп. ред. В.Б. Авер’янов. – К.: Конус. – Ю., 2008. – 314 с.

28. Правозахисна діяльність прокурора у сфері адміністративної відповідальності: (наук. — практ. посібн.) Ю.М. Дьомін, І.М. Козяков, О.В. Драган: За заг. ред. В.А. Занфірова. – К.: Істина, 2012. – 208 с.

29. організація діяльності районної (міської) прокуратури: науково – практичний посібник / Г.П. Середа, М.К. Якимчук, В.М. Куц та ін./ За заг. ред. Г.П. Середи. – Кіровоград МПП «Антураж» А», 2009. – 468 с.

30. Захист прокурором прав громадян та інтересів держави у сфері земельних відносин: Наук. — практ. посібн. / І.М. Козьяков, А.М. Мірошниченко, В.В. Салков, А.А. Матвієць та ін.. – К.: Алерта. – 2012 – 272 с.

31. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України. / автр. упоряд. В.П. Тимощук. – К.: Факт, 2003. – 496 с.

32. Концепція реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні (Електронний ресурс) – Режим доступу: / WWWPRAVO ORG.UA

33. Адміністративна відповідальність: Навчальний посібник / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2011. – 184 с.

34. Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство: проблеми практики. – К.: Конус – Ю. 2007. – 272 с.

35. Адміністративна юстиція: Проблеми теорії і практики: Настільна книга судді / за заг. ред. О.М. Пасенюка . – К. : Істина, 2007. – 256 с.

36. Адміністративне судочинство: Підручник. – Вид. 2 перероб. і допов. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2011. – 304с.

37. Адміністративна юстиція: Європейський досвід та пропозиції для України / Автори – упорядники І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К.: Факт, 2003 – 536 с.

38. Дерновой В. Развитие системы административной юстиции в Российской Федерации // Российская юстиция. – 2005. № 4. – с 2-11

39. Пахалюк Л. Адміністративна юстиція в зарубіжних країнах: виникнення і сучасний стан // Вісник Верховного Суду України. – 2001 — № 5 – с. 49

40. Административная юстиция: Конец ХІХ – начало ХХ века: Хрестоматия. – ч 1 / Сост. и вступ. Ст. Ю.Н. Старилова. – Воронеж: Издательство Воронежського государственного университета, 2004. – 720 с.

22 стр., 10951 слов

Принципи адміністративного права україни

... дослідження курсової робот и є правовідносини у сфері державного управління . Предмет дослідження – принципи адміністративного права. М е тою курсової роботи є дослідження принципів адмініс тративн ого ... розглядатися як мета і ніколи як засіб (ст. ст. 21, 22 Конституції України); ліквідація відчуженості людини, несприйняття людьми соціально-економічних реформ і перетворень, економічних і ...

41. Банчук О.А., Куйбіда Р.О. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства. / О.А. Банчук, Р.О. Куйбіда. – К.: «ІКЦ» «Леста»», 2005. – 116 с.

42. Євграфов П., Тихий В., Правотлумачення Європейського суду з прав людини і його значення для Національного конституційного судочинства // Вісник Конституційного суду України. – 2005. № 6 –с. 82