Декларація прав людини » Українські и

Реферат

Організація Об’єднаних Націй </ p>

  • Загальна декларація ПРАВ ЛЮДИНИ </ p>
  • </ p>

10 грудня 1948

Організація Об’єднаних Націй </ p>

Загальна декларація ПРАВ ЛЮДИНИ

10 грудня 1948 </ p>

ПРЕАМБУЛА

Беручи до уваги, що визнання гідності, яка властива всім членамлюдської сім’ї, і рівних та невід’ємних їх прав є основоюсвободи, справедливості та загального миру: і беручи до уваги, щозневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів,які обурюють совість людства, і що створення такого світу, вякому люди будуть мати свободу слова і переконань і будуть вільні відстраху і нужди, проголошено як високе прагнення людей; і беручи доуваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону зметою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися якдо останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення; і беручи доуваги, що необхідно сприяти розвиткові дружніх відносинміж народами, і беручи до уваги, що народи Об’єднаних Наційпідтвердили в Статуті свою віру в основні права людини, в гідність іцінність людської особи і в рівноправність чоловіків і жінок та вирішилисприяти соціальному прогресові і поліпшенню умов життя при більшійсвободі; і беручи до уваги, що держави-члени зобов’язалисьсприяти у співробітництві з Організацією Об’єднаних Націй,загальній повазі і дотриманню прав людини та основних свобод; і беручидо уваги, що загальне розуміння характеру цих прав і свобод маєвеличезне значення для повного виконання цього зобов’язання; ГЕНЕРАЛЬНА

АСАМБЛЕЯ проголошує цю Загальної Декларації Прав Людини вяк завдання, до виконання якого повинні прагнути всі народи і всідержави з тим, щоб кожна людина і кожний орган суспільства, завждимаючи на увазі цю Декларацію, прагнули шляхом освіти таосвіти сприяти повазі цих прав і свобод і забезпеченню, шляхомнаціональних і міжнародних прогресивних заходів, загального іефективного визнання і здійснення їх як серед народів держав -членів Організації, так і серед народів територій, що знаходяться під їхнімюрисдикцією. </ p>

8 стр., 3517 слов

Конвенция о защите прав человека и основных свобод

... в настоящей Конвенции в отношении указанных прав и свобод, не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены. “Европейский суд по правам человека” Статья 19. ... 11. Свобода собраний и объединений. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу объединения с другими, включая право создавать профессиональные союзы и вступать в таковые для защиты своих ...

Стаття 1

Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вонинаділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один одного вдусі братерства. </ p>

Стаття 2

Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи,проголошені цією Декларацією, без якого б то не було різниці,як незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних абоінших переконань, національного чи соціального походження,майнового, станового або іншого становища.

Крім того, не повинно проводитися ніякого розрізнення на основіполітичного, правового або міжнародного статусу країни або території,до якої людина належить, незалежно від того, чи є цятериторія незалежною, підопічною, несамоврядованою, або як-небудь інакшеобмеженою у своєму суверенітеті. </ p>

Стаття 3

Кожна людина має право на життя, на свободу і на особистунедоторканність. </ p>

Стаття 4

Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані; рабствоі работоргівля забороняються в усіх видах. </ p>

Стаття 5

Ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, аботакого, що принижує його гідність, поводження і покарання. </ p>

Стаття 6

Кожна людина, де б він не перебував, має право на визнання їїправосуб’єктності. </ p>

Стаття 7

Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівнийзахист закону. Усі люди мають право на рівний захист від якої б то не булодискримінації, що порушує цю Декларацію, і від якого б то не булопідбурювання до такої дискримінації. </ p>

Стаття 8

Кожна людина має право на ефективне поновлення у правахкомпетентними національними судами в разі порушення її основних прав,наданих їй конституцією або законом. </ p>

Стаття 9

Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання абовигнання. </ p>

СТАТТЯ 10

Кожна людина, для визначення її прав і обов’язків і для встановленняобгрунтованості пред’явленого їй кримінального обвинувачення, має право, наоснові повної рівності, на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і здотриманням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннімсудом. </ p>

СТАТТЯ 11

1. Кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, має правовважатися невинним до тих пір, поки його винність не буде встановленав законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду, при якому їйзабезпечують усі можливості для захисту.

2. Ніхто не може бути засуджений за злочин на підставі вчиненнябудь-якого діяння або за бездіяльність, які під час їх вчинення нестановили злочину за національними законами або за міжнароднимправу. Не може також накладатися покарання більш тяжке, ніж те,яке могло бути застосоване на час, коли злочин було скоєно. </ p>

СТАТТЯ 12

Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання в його особисте ісімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність йогожитла, тайну його кореспонденції або на його честь і репутацію. Коженлюдина має право на захист закону від такого втручання або такихпосягань. </ p>

СТАТТЯ 13

1. Людина має право вільно пересуватися і обирати собімісце проживання у межах кожної держави.

3 стр., 1236 слов

Конвенція про захист прав людини та основних свобод” для України: європейська

... Людина, яка знає, як звернутися до Європейського Суду з прав людини, безперешкодно може використати це своє право, забезпечити захист своїх прав – і це також реальність. Саме тому я схильний розглядати Конвенцію про захист прав людини і основних свобод ...

2. Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи своювласну, і повертатися в свою країну. </ p>

СТАТТЯ 14

1. Кожна людина має право шукати притулок від переслідувань в іншихкраїнах і користуватися цим притулком.

2. Це право не може бути використане в разі переслідування, яке вдійсності грунтується на вчиненні неполітичного злочину,або діяння, що суперечить цілям і принципам Організації Об’єднаних

Націй. </ P>

CТАТЬИ 15

1. Кожна людина має право на громадянство.

2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або права змінитисвоє громадянство. </ p>

СТАТТЯ 16

1. Чоловіки і жінки, які досягли повноліття, мають право без будь-якихобмежень за ознакою раси, національності або релігії, вступати в шлюб ізасновувати сім’ю. Вони користуються однаковими правами щодов шлюб, під час шлюбу та під час його розірвання.

2. Шлюб може укладатися тільки при вільній і повній згоді сторінщо одружуються.

3. Сім’я є природним і основним осередком суспільства і має право назахист з боку суспільства та держави. </ p>

СТАТТЯ 17

1. Кожна людина має право володіти майном як одноособово, так іспільно з іншими.

2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна. </ P>

СТАТТЯ 18

Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії; це правовключає свободу змінювати свою релігію або переконання і свободу сповідуватисвою релігію або переконання як одноособово, так і разом з іншими,публічним або приватним порядком в навчанні, богослужінні і виконаннірелігійних та ритуальних обрядів. </ p>

СТАТТЯ 19

Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне вираженняїх; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїхпереконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеїбудь-якими засобами і незалежно від державних кордонів. </ p>

СТАТТЯ 20

1. Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій.

2. Ніхто не може бути примушений вступати до будь-якої асоціації. </ P>

СТАТТЯ 21

1. Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країноюбезпосередньо або через вільно обраних представників.

2. Кожна людина має право рівного доступу до державної служби всвоїй країні.

3. Воля народу має бути основною влади уряду; ця воля повинназнаходити собі виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах,які повинні провадитись при загальному і рівному виборчому праві, шляхомтаємного голосування або ж через інші рівнозначні форми,забезпечують свободу голосування. </ p>

СТАТТЯ 22

Кожна людина, як член суспільства, має право на соціальне забезпечення іна здійснення необхідних для підтримання її гідності і длявільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній ікультурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародногоспівробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожноїдержави. </ p>

СТАТТЯ 23

1. Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, насправедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття.

2. Кожна людина, без будь-якої дискримінації, має право на рівнийоплату за рівну працю.

3. Кожний працюючий має право на справедливу і задовільнувинагороду, яка забезпечує гідне людини існування, їїсамої та її сім’ї, і яка в разі необхідності, іншими засобамисоціального забезпечення.

5 стр., 2157 слов

Загальна декларація прав людини

... будь-що навіть від державних кордонів. Стаття 20 Кожна людина має декларація про свободу мирних зборів і асоціацій. Ніхто може бути примушуємо розпочинати якусь асоціацію. Стаття 21 Кожна людина має правом брати що у управлінні ...

4. Кожна людина має право створювати професійні спілки і входити допрофесійних спілок для захисту своїх інтересів. </ p>

СТАТТЯ 24

Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, включаючи право на розумнеобмеження робочого дня та на оплачувану періодичну відпустку. </ p>

СТАТТЯ 25

1. Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу,одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування,який є необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її самої тайого сім’ї, і право на забезпечення в разі безробіття, хвороби,інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку втратизасобів до існування з незалежних від неї обставин.

2. Материнство і дитинство дають право на особливе піклування і допомогу. Всідіти, народжені у шлюбі або поза шлюбом, повинні користуватися однаковимсоціальним захистом. </ p>

СТАТТЯ 26

1. Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бутибезплатною в тому, що б початкова і загальнаосвіти. Початкова освіта повинна бути обов’язковою. Технічне тапрофесійна освіта повинна бути загальнодоступною і вищу освітуповинна бути однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного.

2. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людськоїособи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод.

Освіта повинна сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі міжнародами, расовими або релігійними групами і повинна сприятидіяльності Організації Об’єднаних Націй з підтримки миру.

3. Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для своїхмалолітніх дітей. </ p>

СТАТТЯ 27

1.Каждий людина має право вільно брати участь у культурному життісуспільства, втішатися мистецтвом, брати участь у науковому прогресі ікористуватися його благами.

2.Каждий людина має право на захист її моральних і матеріальнихінтересів, що є результатом наукових, літературних або художніхпраць, автором яких вона є. </ p>

СТАТТЯ 28

Кожна людина має право на соціальний і міжнародний порядок, приякому права і свободи, викладені в цій Декларації, можуть бутиповністю здійснені. </ p>

СТАТТЯ 29

1. Кожна людина має обов’язки перед суспільством, у якому тільки йможливий вільний і повний розвиток її особи.

2. При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнаватитільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метоюзабезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших ізадоволення справедливих вимог моралі, громадського порядку ізагального добробуту в демократичному суспільстві.

3. Здійснення цих прав і свобод ні в якому разі не повинносуперечити цілям і принципам Організації Об’єднаних Націй. </ p>

СТАТТЯ 30

Ніщо у цій Декларації не може бути витлумачено, як наданнябудь-якій державі, групі осіб або окремим особам права займатисябудь-якою діяльністю або вчиняти дії, спрямовані на знищенняправ і свобод, викладених у цій Декларації. </ p>

  • </ p>