Захист авторських та суміжних прав

реального виконання то, можливо заявлено стосовно більшості цивільно-правових зобов’язань. Однак у аналізованої області воно практичного значення немає. Як зазначалося, ні автор, ні замовник що неспроможні примусити одне одного до реального виконання основних обов’язків за договором — створенню твору чи його використанню.

Тому сфера реалізації зазначеного способу у сфері захисту авторських та суміжних суміжних прав обмежується досить вузькими рамками. Зокрема, автор вимагатиме від замовника реального виконання обов’язки з видачі належних йому безплатних примірників твори; власник твори образотворчого мистецтва, що перешкоджає здійсненню авторських прав творця твори, то, можливо примушений до надання автору реальній можливості поголовно їхнього реалізації тощо. п.

Припинення чи зміну правовідносини

Важливо, проте, щоб можливість припинення чи зміни правовідносин була прямо передбачена законом чи договором.

Припинення (зміна) правовідносини як засіб захисту цивільних правий і охоронюваних законом інтересів може застосовуватися у зв’язку, і з винними, і з невинними діями порушника. Наприклад, якщо припинення авторського договору з ініціативи замовника через недобросовісність автора напряму пов’язане із винними протиправних дій останнього, то припущена їм прострочення як припинення договору може бути невинній. Зазвичай, реалізація аналізованого захисту припиняє (змінює) правничий та обов’язки учасників авторських правовідносин у майбутнє час.

Іноді, проте, що виникправоотношение може бути визнаний недійсним від початку. Наприклад, якщо укладанні авторського договору допущені серйозні порушення чинного законодавства, даний договір визнається недійсним з реєстрації. У цьому сенсі рішення про визнання авторського договору недійсним набуває зворотний силу.

Так, До. уклав договір з перекладачем Б. про переведення його роману, написаного російській мові, грузинською мовою. Автор роману зобов’язався виплатити перекладачеві по 100 крб. за авторський лист, за друге видання — 60% цієї суми тощо. буд. Переклад роману було й здано до видавництва як оригінальне твір, написане грузинською, без вказівки імені перекладача. Оскільки автор роману відмовився розрахуватися з перекладачем за друге видання, той заявив щодо порушення своїх авторських прав. Цей договір визнано недійсним, оскільки він грубо порушував авторські права перекладача, і навіть обов’язки, які з договору, укладеного автором з видавництвом.

10 стр., 4621 слов

Авторские договоры

... иной подход к пониманию авторского договора - не как способа отчуждения авторских прав, а как способа реализации принадлежащих автору прав. Итак, авторський договор - это двусторонняя сделка, ... норм гражданского законодательства. Следующим видом авторского договора является авторский договор о передаче неисключительных прав. В п. 3 ст. 30 Закона "Об авторском праве и смежных правах" сказано, ...

Захист авторських та суміжних суміжних правий і охоронюваних законом інтересів може здійснюватися шляхом визнання недійсним який відповідає законодавству адміністративного акта органу управління чи місцевого органу структурі державної влади.

Це означає, що громадянин чи юридична особа, авторські чи суміжні права яких порушено виданням зазначеного адміністративного акта, мають право його оскарження до суду (арбітражного суду) без яких би не пішли додаткових вказівок закону з цього приводу. Важливі лише дві обставини: по-перше, порушене право має бути цивільний характер, і, по-друге, адміністративний акт, має підзаконний характер, може бути протиправний з погляду його відповідності чинного законодавства, зокрема може бути прийнятий не уповноваженим те що органом.

Наприклад, якщо місцевим органом влади накладено не заснований на законі заборона відтворення йди розповсюдження твору, може бути оскаржений до суду як порушує авторські права.

Вимога про визнання адміністративного акта недійсним може поєднуватися з іншими заходами захисту, наприклад вимогою про відшкодування збитків, або носити самостійний характер, якщо інтерес суб’єкта авторського чи суміжного права зводиться тільки в самої скасування зазначеного акта як перешкоди для реалізаціїправа.[27]

Отже, законодавство надає авторів і виконавцям досить широкі змогу у своїх порушених прав.

Проте із зазначеними способами важливе значення має також авторський договір. Якщо він складено правильно і порушує прав домовилися сторін, такий договір має юридичної чинності й є реальною гарантією дотримання авторських та суміжних суміжних правий чи їх судового захисту.

2.3. Авторський договір та її значення

Відповідно до нормами чинного законодавства використання охоронюваних авторським правом творів як у терені Росії, і у інших країнах, може здійснювати аж з дозволу чи йогоправопреемников(кроме випадків, прямо вказаних у законі).

Таке згоду дається у вигляді договору, який полягає міжавтором(правопреемником) з одного боку, і організацією, яка передбачає використовувати створене їм твір, — з іншого боку. Під час укладання подібних договорів відбувається поступка певних авторськихправомочий від до іншим особам. Ці правомочності можна розглядати як товар особливий і є предметом договору. Проте відчуження авторських прав за цим договором немає. Майнові права лише припиняються на певний термін в один певних межах. У цьому слід пам’ятати, що й твір використовуватиметься біля Росії, то таке використання регулюватиметься нормами російського авторського права, особливістю якого і те, що поступка авторських прав завжди обмежена певним способом використання коштів і певним терміном використання. У порушення майнові права автор чи іншого володар виняткових прав має право вимагати свій вибір від порушника замість відшкодування збитків виплати компенсації. Компенсація підлягає стягненню при доведеності факту правопорушення незалежно від наявності або відсутність збитків. [28]

Порушення істотних умов авторського договору порушенням авторського права, оскільки зазначені дії здійснюються позаправомочий, наданих автором.

Примірники творів і фонограм, виготовлені і (чи) поширені з порушенням істотних умов договори про передачу виняткових прав, є контрафактними. Зокрема, якщо відтворення перевищує тираж, передбачений у договорі, то перевищення тиражу слід розглядати, як порушення авторського правничий та суміжнихправ.[29]

5 стр., 2127 слов

Реферат право земельного сервітуту

... це і майновий сервітут римського права, сервітут українського права встановлюється на користь певного земельних ділянок або інший нерухомості. Як об'єкт сервітуту українським праві вважаються земельні ділянки. Право земельного сервітуту визначається як ...

Автори і виконавців й у випадку порушення особистих немайнових правий і чи майнові права також вправі вимагати від порушника замість компенсації відшкодування моральної шкоди. І тутправообладатели звільняються й від документального підтвердження розміру збитків. У цьому розмір компенсації повинен бути незалежним від рівня провини порушника та суспільній значимості порушення. У разі відповідальність настає не було за отримання неправомірних доходів, а й за порушення виняткових прав, тому навіть безплатне поширення контрафактних примірників творів чи фонограмвлечет її наступ. Зазначена компенсація широко застосовується практично. [30]

У цілому нині, висновок авторського договору є дієвим і актуальним способом захисту свого права.

Особливої уваги питаннях захисту інтелектуальної власності заслуговує інститут управління майновими правами на колективної основі як ефективний засіб реалізації таких прав.

2.4. Управління майновими правами на колективної основі

Управління майновими правами на колективної основі є власне нової для Росії формою використання об’єктів інтелектуальної власності. Найчастіше саме в сферах авторських прав, де застосування традиційних форми їх реалізації утруднено. Наприклад, складно чи неможливе знайти самого власника. Тим паче коли йдеться про іноземних творах, ніж їхати особисто укладати авторський договір до Америки, Німеччину чи ще куди-небудь.

На на цей випадок російським законодавством й передбачена створення організацій, які колективно управляють авторськими правами: збирають авторське винагороду й переводять його власникам інтелектуальної власності, виконуючи роль своєрідного посередника між автором і користувачем. Такі організації у світі працюють що йуспешно.[31]

Відповідно до Законом Російської Федерації «Про авторське право і правах» організація, управляюча майновими правами на колективної основі, гаразд, встановленому законом, вправі звернутися до суду від імені з заявами на захист порушених авторських правий і (чи) суміжних прав осіб, управління майновими правами яких здійснюється нею .Організація, управляюча майновими правами на колективної основі, при зверненні на суд зовсім не є позивачем, оскільки виступає на захист несвоїх прав. Позивачами у справі у зазначеному разі виступають власники авторських та суміжних (чи) суміжних прав, на захист інтересів яких звернулася організація. Право цієї організації звернутися у суд із заявою про захист авторських та суміжних (чи) суміжних прав грунтується на законі, тому вони можуть діяти без доручення від володаря авторських та суміжних (чи) суміжних прав.

Документами, які підтверджують право організації звернутися у суд із заявою про захист авторського правничий та (чи) суміжних прав, є статут організації, керуючої майновими правами на колективної основі, договір з володарем авторських та суміжних (чи) суміжних прав управління майновими правами на колективної основі, і (чи) договір з іноземною організацією, керуючої аналогічнимиправами.[32]

10 стр., 4631 слов

Право власності в Україні

... І ВИДИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ Форми права власності. Щодо права колективної власності підкреслимо, що в Україні є власність, яку неможливо зарахувати ні до права приватної, ні до права державної власності. Це власність, ... недоторканною для інших осіб; по-друге, неможливістю ефективної заміни права власності іншими майновими правами. Власник має набагато більше можливостей що­до володіння, користування ...

Отже, управління майновими правами на колективної основі є дуже зручним засобом реалізації авторських чи суміжних прав незалежно стану чи місцеположення чи виконавця, і навіть певним гарантом такий реалізації.

Проте, попри видиму міцність системи захисту інтелектуальної власності, нашого часу дедалі частіше можна зустріти приклади її порушення. Наступна глава присвячена проблемі піратства російському й світовому рівнях широкому поширенню контрафактною продукцією.

3.Контрафакти і піратство

>контрафакт,

Що треба знайомитися з авторське право? Принаймні те, що їли ми раптом вирішимо залучити до власних комерційні інтереси, наприклад аудіодиск з записаним нею голосом відомого співака, ніж приєднатися до ролі пірата, слід перейнятися як придбанням базового диска, з певним оформленням митних документів, коли йдеться про зарубіжному виконавця, а й подумати про авторському винагороду. Оскількиконтрафакт, як випливає з постанови пленуму Верховним судом є поняття юридичне, т. е. він залежить ні від якості поліграфії на обкладинці диска, ні кількості аудіо- івидеопроизведений однією носії, ні від якихось інших поліграфічних чи технічних недоліків продукції. Тому питанняконтрафактности продукції неспроможна переносити передекспертом.[33]

>Контрафактними є і екземпляри творів та суміжних прав, у яких поруч із правомірно використовуваними об’єктами авторського правничий та суміжних прав використовуються неправомірно відтворені (наприклад, глава у книзі, розповідь чи стаття у збірнику або фонограма будь-якою матеріальному носії).

Обличчя,осуществившее подібне відтворення, може свої гроші видалити контрафактні елементи з примірників твори (чи) об’єктів суміжних прав. У разі екземпляри творів і (чи) об’єктів суміжних прав ні вважатися контрафактними. Але це не звільняє порушника від цивільно-правову відповідальність Закону Російської Федерації «Про авторське право іправах».[34]

,контрафакт

4. Авторство та Інтернет

Поняття авторських та суміжних суміжних прав перетерплюють останніми роками дуже серйозні зміни. Інтернет щодень змінює той інший світ, керуючись принципом: «Життя — це, й інформація мусить бути доступна всім!» І часто безплатна. Як захищаються авторські права у Росії і чи є ефективні засоби у відстоюванні своїх законних інтересів перед шахрайським копіюванням із електромережі Інтернет? Поки що процес видання, чи це книжечки або платівки, був із тиражуванням, усе гаразд: видавецьавансировал автора, інвестував гроші у тиражування і продавав результат користувачеві. Сьогодні це ланцюжок, у було зайвих ланок, рветься очах — інформація відокремилася від матеріального носія і ситуація кардинально змінилася. Тепер зовсім необов’язково купувати книжку або лазерний диск — напевно це можна знайти з Інтернету. Безплатно.

Страждає від цього автор, який отримує винагороди? Коли як. Натомість грошей автор отримує таку рекламу, що він було купити нізащо гроші. Страждають посередники, не отримують доходу продажів. [36]

Щодо здійснення авторського права на твори,размещенние на сайтах Інтернету, існують певні складності. Перед автором обов’язково з’явиться проблема довести, як і що його твір був є також як, автора саме його. Російські закони, на жаль, не містять дуже норм. Через війну авторські права, надані авторам законами, неможливо знайти в достатній мірі захищені стосовно електронним творам.

5 стр., 2353 слов

Поняття і зміст права людини на працю та його Конституційні гарантії в Україні

... на працю, працевлаштування населення, гарантій права людини на працю в Україні. Метою дослідження є розкриття поняття та змісту права людини на працю та його Конституційні гарантії в Україні. Завдання: визначити та розкрити суть поняття «права людини на працю», дослідити «зміст права людини на працю», визначити «Конституційні гарантії права людини на працю в Україні». ...

>Т.о., сьогодні, коли норми законодавства непридатні до інформативною базі, у результаті не забезпечене правове регулювання захисту авторських прав у мережі Інтернет,надежнее розміщувати свої твори на зареєстрованих ЗМІ. І тому полягає авторський договір, яка містить суттєві для сторін умови: спосіб використання твори, термін, який передається право, розмір винагороди, який видається кожний спосібиспользования.[37]

Проте безпосередньо в очах Інтернет формує нова спільнота з новими законів і нової економікою. А економіка, як відомо, дбає про тенденціях, а чи не на догмах. Нині можна копіювати не носій, а на саму інформацію. І що дешевше копіювання і збереження інформації, що більше народу спілкується з Інтернету, важче як утримуватися, а й просто помічати «злодійство» інтелектуальної власності. До речі, всі ці «злодії» згодні берегти що з прав автора: не спотворювати його твору, вказувати